Increase text size Decrease text size
Menu


 

Dokument w postaci Bełchatowskiej Karty Rodziny uprawnia rodziny wielodzietne, rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, seniorów 60+ oraz zasłużonych honorowych dawców krwi  do korzystania z ulg i preferencji oferty przygotowanej przez Miasto Bełchatów oraz zadeklarowane do współpracy Podmioty. Poniżej zobaczysz jakie zniżki i preferencje uzyskujesz dzięki posiadaniu Bełchatowskiej Karty Rodziny.

Prezydent Miasta Bełchatowa serdecznie zaprasza:

  • rodziny wielodzietne mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku,gdy dziecko uczy się lub studiuje,
  • rodziny posiadające przynajmniej 1 dziecko w wieku do 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub powyżej 25 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • seniorów - osoby powyżej 60 roku życia,
  • zasłużonych honorowych dawców krwi

do składania wniosków o przyznanie Bełchatowskiej Karty Rodziny. Szczegóły dotyczące j Karty, w tym  Regulamin przyznawania i korzystania z Bełchatowskiej Karty Rodziny znajdują się w Uchwale Nr XII/77/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + ",  zainteresowanych zachęcamy do zapoznania z treścią ww. Uchwały.


Warunek 1. Wypełnić wniosek, który dostępny jest TUTAJ lub w Urzędzie Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (Punkt Obsługi Klienta, Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia).
Wniosek o przyznanie Karty może wypełnić i złożyć osoba wnioskująca o przyznanie Karty lub może to zrobić w imieniu rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi członek rodziny posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o przyznanie Karty oraz do odebrania Karty w imieniu członków rodziny/seniora/zasłużonego honorowego dawcy krwi wskazanych/ego we wniosku.

Prezydent Miasta Bełchtowa zaprasza właścicieli firm do włączenia się w realizację  przedsięwzięcia p.n Bełchatowska Karta Rodziny             


W załączeniu deklaracja współpracy w zakresie realizacji Bełchatowskiej Karty Rodziny  oraz wzór porozumienia.

 

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +" w 2012 roku

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 + w latach  2012 - 2014
Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2014 rok

Sprawozdanie z realizacji "Bełchatowskiej Karty Rodziny" za 2015 rok

 

Dodatkowych informacji w sprawie Bełchatowskiej Karty Rodziny udziela Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, (bud. B, pokój nr 12-13), tel. 44 733 51 59.

 

Strony warte odwiedzenia

Związek Dużych Rodzin www.3plus.pl

Rodzina www.rodzina.gov.pl

Fundacja "Nadzieja dla Rodzin" www.nadziejadlarodzin.pl

Duża Rodzina www.duzarodzina.pl
Rodzina Emp@tia www.empatia.mpips.gov.pl Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017