Increase text size Decrease text size
Menu

Mariola Czechowska
Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów


Sekretariat:
tel. 44-733 51 37, fax 44-733 51 40


Mariola Czechowska - bełchatowianka, absolwentka tutejszej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego. Ukończyła wyższe studia magisterskie z zakresu matematyki na wydziale Matematyczno-Fizyczno- Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, studia podyplomowe Technologie Informacyjne PŁ oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą i przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

 

 

Przez 15 lat pracowała jako nauczyciel matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 12 w Bełchatowie. Obok codziennej pracy nauczyciela i wychowawcy przez kilka lat była opiekunem Samorządu Szkolnego i Rzecznikiem Praw Ucznia. W swojej pracy wspierała wszelkie inicjatywy społeczne realizowane przez uczniów i nauczycieli. 

Do momentu objęcia urzędu Prezydenta Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska pełniła funkcję dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Bełchatowie. Zespół obsługuje pod względem administracyjnym, ekonomicznym i gospodarczym 11 gminnych placówek oświatowych oraz pełni funkcję Wydziału Oświaty.Uroczyste zaprzysiężenie Mariol Czechowskiej na Prezydenta Miasta Bełchatowa odbyło się 8 grudnia 2014 roku, podczas II sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie.


 

>>> Biuletyn Informacji Publicznej 

Rada Miejska jest organem stanowiąco-kontrolnym. W granicach obowiązującego prawa do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy szczegółowo wymienione w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w tym m.in.:

  • uchwalanie statutu gminy,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników;
  • nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Miasta Bełchatowa, uchwalony uchwałą nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 marca 2010 r. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

System Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Bełchatowa funkcjonuje od 2004 roku, kiedy to Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie w takcie przeprowadzonego auditu certyfikacyjnego, potwierdziło zgodność wdrożonego przez urząd systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001, przyznając 30 grudnia 2004r. certyfikat w obszarze wykonywania przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji publicznej.

W trakcie ważności certyfikatu dbałość urzędu w zakresie stosowania standardów międzynarodowych w sprawnym zarządzaniu organizacją potwierdzana jest auditami nadzoru.

Sukcesywnie, co trzy lata, Urząd Miasta Bełchatowa wykazując swoje uznanie dla wykorzystywanych rozwiązań oraz zaangażowanie w rozwój organizacji poddaje się auditowi odnowienia certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością: grudzień 2007 według normy PN-EN ISO 9001:2001; czerwiec 2010, 2013, 2016 według normy PN-EN ISO 9001:2009. Pozytywny wynik auditów odnowienia wskazuje na właściwe korzystanie z narzędzi systemowych do doskonalenia pracy urzędu oraz permanentnego rozwoju funkcjonującego systemu. Na tej podstawie Dyrektor ds. Badań i Certyfikacji Systemów Zarządzania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. podejmuje decyzje o przyznaniu Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością dla Urzędu Miasta Bełchatowa na okres trzech lat (I audit odnowienia 2007-2010; II audit odnowienia 2010-2013; III audit odnowienia 2013-2016, IV audit odnowienia 2016-2018 – z uwagi na okres implementacji nowej normy PN-EN ISO 9001:2015).Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017