joombig banner rotation images

Menu

Rada Miejska w BełchatowieRada Miejska jest organem stanowiąco-kontrolnym. W granicach obowiązującego prawa do właściwości Rady Miejskiej należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania miasta, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

Do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy szczegółowo wymienione w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, w tym m.in.:

  • uchwalanie statutu gminy,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu miasta, nazw ulic i placów oraz wznoszenia pomników;
  • nadawanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady określa Statut Miasta Bełchatowa, uchwalony uchwałą nr L/390/10 Rady Miejskiej w Bełchatowie z 25 marca 2010 r. Kadencja Rady trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.


Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie: Elżbieta Naturalna.
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bełchatowie: Piotr Wysocki i Sebastian Brózda.


Skład Rady Miejskiej w Bełchatowie VII kadencji (2014-2018) - alfabetycznie:


1. Sebastian Brózda
2. Adam Czechowski
3. Józef Dżugaj
4. Radosław Herudziński
5. Joanna Janicka
6. Paweł Koszek
7. Karol Kowalski
8. Tadeusz Markiewicz
9. Zdzisław Markiewicz
10. Dariusz Matyśkiewicz
11. Grzegorz Muskała
12. Elżbieta Naturalna
13. Małgorzata Pagieła
14. Jolanta Pawlikowska
15. Krzysztof Pierzchała
16. Dorota Pytlewska
17. Monika Selerowicz

18. Ewa Skorupa
19. Krzysztof Wata
20. Józef Wodziński
21. Michał Wyczachowski
22. Piotr Wysocki
23. Dariusz Wyszyński

 

>>> Skład Rady Miejskiej


>>> Komisje Rady Miejskiej

 

>>> Dyżury Radnych

 


Rada Miejska w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
tel.44/733 51 68, 69, 70.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018