joombig banner rotation images

Menu

Park nad rzeką Rakówką

 

W Bełchatowie znajduje się 6 zagospodarowanych parków miejskich oraz 5 skwerów zieleni miejskiej, które są świetną alternatywą na spędzanie wolnych chwil. Dodatkowo ciąg skwerów wzdłuż rzeki Rakówki, pełni funkcję komunikacyjną dla pieszych oraz rowerzystów łącząc osiedla Binków, Słoneczne, Edwardów, Okrzei oraz Budowlanych z centrum miasta.

 

PARKI

 

Park im. Prof. Juliana Samujłły na os. Binków zajmuje powierzchnię 5,5 ha. Jego pełne zagospodarowanie zrealizowano w roku 2002.

Na terenie parku są następujące urządzenia:
- alejki z kostki brukowej w obrzeżu betonowym – 4985mb,
- alejki z brukowca oraz z kruszyw naturalnych – 4855m2,
- altana,
- fontanna z młyńskim kołem,
- toaleta dla psów,
- miejsce na ognisko,
- 48 ławek;
- 57 drzewa liściaste, 1590 krzewy liściasty, 3125 rośliny okrywowe, 558 trawy ozdobne,
38 drzewa iglaste, 335 krzewy iglaste, 50 drzewa starsze;
- trawniki parkowe na pow. 1 ha, łąki parkowe na pow. 0,1 ha i trawniki sportowe na pow. 0,16 ha.
 

 

Park 1000 - Lecia przy ul. Lipowej w Bełchatowie o powierzchni ponad 4 ha, na który składa się część parkowa i leśna.

Park modernizowany był w okresie od maja 2001 r. do czerwca 2002 r.
Na obszarze parku wykonano:
- przyłącze wodociągowe 38 mb dla potrzeb parku;
- studnie wodomierzową,
- obrzeża w alejkach – 1760 mb,
- schody na dojściu do pomnika - 19,5m2,
- alejki z klińca – 183m2,
- chodnik z płyt betonowych – 73m2,
- nawierzchnię z kostki – 449m2,
- boisko z masy mineralno-bitumicznej – 334m2 z wyposażeniem;
- 2 pergole, 39 szt. ławek, stojak na rowery,
- trawniki na pow. 0,04ha, nasadzenia drzew i krzewów, roślin okrywowych, pnączy oraz krzewów iglastych w ilości łącznej 1914 szt.

 

 

 


 
Park Wolność usytuowany pomiędzy ulicami Lecha i Marii Kaczyńskich, Piłsudskiego, Wolność i Czyżewskiego, zajmujący powierzchnię 1 ha.

Aktualnie trwa rewitalizacja Placu Wolności. Prace zakończą się w grudniu 2018 r.

Więcej informacji w zakładce REWITALIZACJA


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Park na osiedlu Dolnośląskim im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego - o powierzchni ponad 9 ha realizowano w latach 1997-2005:
Na terenie parku znajdują są:
- zbiornik wodny z kaskadą na górce widokowej;
- place zabaw usytuowane w części północnej i południowej;
- boiska do tenisa, koszykówki, siatkówki, kometki;
- place wypoczynkowe z dojściami w ilości 16 sztuk;
- miasteczko ruchu drogowego;
- alejki spacerowe wykonane z betonowej kostki typu Holland oraz naturalnej, trawniki i kwietniki dopełniają całość;

W centrum parku usytuowane są „Miejskie Korty Tenisowe” – miejsce rekreacji miłośników tenisa ziemnego. Przy parku usytuowano parkingi służące tak mieszkańcom okolicznych bloków jak również korzystającym z obiektów parkowych.
 
5. Zabytkowy park przy ul. Hellwiga oraz park nad rzeką Rakówką.
Tereny zieleni przy rzece Rakówce były pierwszą inwestycją związaną z zagospodarowaniem doliny rzeki.

 

Park podworski łącznie z terenem przylegającym do rzeki objęty jest ochroną konserwatorską i zajmuje powierzchnię 2,83 ha. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 286 decyzją KL.IV-53403/83 z dnia31.08.1983 r. Pod względem rzeźby terenu jest to obszar płaski o wyraźnym spadku w kierunku rzeki. W części północnej parku znajduje się zagłębienie będące pozostałością po dawnym stawie parkowym.

 

Dwór wg Katalogu zabytków był od XVIII wieku dwukrotnie poszerzany i przebudowany
w XIX wieku. Wtedy zapewne został przekomponowany park, któremu nadano charakter krajobrazowy. W parku znajduje się grób rodowy tragicznie zmarłego małżeństwa Hellwigów, niegdyś właścicieli dworu.

 

 

 

Pod względem przyrodniczym park stanowi duże bogactwo starodrzewia z najliczniej występującymi: klonami pospolitymi, lipami drobnolistnymi, topolą białą, czarną i osiką, robieniem, kasztanowcami, grabami i wiązami. Zabytkowy park wraz z przyległymi terenami zieleni w dolinie rzeki od ul. Mielczarskiego do ul. 9 Maja na wysokości osiedla Budowlanych oraz budynków „Odry” i „Estakady” zagospodarowywany był z przerwami w okresie lat 1996-2006.


W czasie tym zrealizowano:
- plac zabaw z ciągami alejek spacerowych w części parku przyległej do osiedla;
- dwukrotnie przeprowadzono pielęgnację drzewostanu w zabytkowym parku na podstawie opracowanego projektu gospodarki drzewostanem (rok 1998 oraz 2004);
- poddano renowacji trawniki wykonane w 1996 i 1998r;
- zagospodarowano nieckę po zbiorniku wodnym (po uprzednim oczyszczeniu z chwastów, usunięciu darni), poprzez „wypełnienie” roślinnością okrywową, bylinami i trawami, nadającymi zbiornikowi barwy niebieskiej (symboliczne ukazanie dawnego charakteru kanału wodnego);
- wykonano detale w postaci klombów;
- w części zabytkowej parku usytuowano fontannę i zrealizowano ścieżkę geologiczną;
- zaaranżowano teren wokół grobu, wybudowano altanę parkową w części zachodniej parku;
 
6. Park przy ul. Częstochowskiej w dz. Grocholice o powierzchni ponad 1ha z cennymi drzewami posadzonymi jeszcze przed II wojną światową. Są tu cenne okazy klonów, brzóz, grabów, buków i lip. W roku 2000 przeprowadzono modernizacje terenu parku, w wyniku czego powstały: ciągi piesze z kruszywa naturalnego i place z kostki brukowej, altanę parkową, ławki i kosze na odpady.
 
 
SKWERY
 
1. Tereny zieleni na osiedlu Przytorze.skwer na Przytorzu
Zajmujące powierzchnię razem z obiektami sportowymi przy ul. Paderewskiego ponad 3 ha. Usytuowane jest przy ul. Słowackiego, Energetyków i Paderewskiego.
Na zagospodarowanym obszarze znajdują się :
- alejki spacerowe z płyt chodnikowych i kostki brukowej,
- skwer przy ul. Słowackiego - trawniki parkowe 0,4 ha, 67 drzew liściastych, 1288 krzewów liściastych, 13 krzewów iglastych, 245 roślin okrywowych, 10 ławek z bali, 4 ławki młodzieżowe, 5 koszy z wkładami,
- skwer przy ul. Paderewskiego - trawniki parkowe 0,68 ha, 95 drzew liściastych, 5 drzew iglastych, 1668 krzewów liściastych, 97 krzewów iglastych, 730 roślin okrywowych,
15 ławek z bali, 8 koszy z wkładami.
oraz boiska do tenisa ziemnego, siatkówki i piłki ręcznej, kometki oraz zrealizowany w roku 2006 SKATEPARK.
 
2. Tereny zieleni w rejonie ul. Goetla i Czaplinickiej o powierzchni 1,3ha”
Utworzone w 2003r. obszary powiększyły miejskie zasoby powierzchni biologicznie czynnej. Na zagospodarowanym obszarze są trawniki, nasadzenia roślinne w ilości 1500 sztuk krzewów liściastych.
 


3. Tereny doliny rzeki Rakówki

od ul. 9 Maja w kierunku Miejskiego Targowiska zagospodarowanie wykonano w 2004 r.poprzez:
- remont nawierzchni z kruszyw naturalnych bulwaru wzdłuż ul. Nadrzecznej oraz nawierzchni wnętrz działek przyległych do bulwaru na powierzchni 2000m2 ;
- nasadzenia: 102 drzew gatunków klon w odmianach, brzoza w odmianach, głóg, buk, jabłoń, wierzba, lilak; 18 drzew iglastych gatunków modrzew, świerk, sosna wejmutka, 220 krzewów liściastych gatunków berberys w odmianach, perukowiec, irga, forsycja, jaśminowiec, róża, tawuła w odmianach, 1530 roślin okrywowych gatunków bluszcz, barwinek, runianka, 156 pnączy gatunków wiciokrzew w odm, winobluszcz w odmianach;
- wykonanie trawników parkowych siewem mieszanką traw bez nawożenia na powierzchni 1400m2 ;
- wyposażenie terenu w elementy małej architektury w postaci 20 ławek oraz 10 koszy na odpady, ustawienie 60mb trejaży na pnącza i 9 szt. pojedynczych pergoli;
 
 
4. Tereny doliny rzeki Rakówki na wysokości osiedla Okrzei od Targowiska Miejskiego zagospodarowany w roku 2005.

 

Teren 1,6 ha zagospodarowano poprzez:
- budowę placów wypoczynkowych i alejek spacerowych z kruszywa naturalnego;
- zakupienie, dostawę i montaż elementów małej architektury w postaci: 12 ławek „Bulwar”, 12 koszy na odpady „Bulwar”, montaż barierki;
-nasadzenie materiału roślinnego : 144 drzew liściastych, 572 krzewów liściastych, 900 krzewów żywopłotowych;
- wykonanie trawników parkowych na powierzchni około 1,6 ha.
 
5. Skwer im. Jana Pawła II
Na skwerze o powierzchni 0,7 ha:
- wybudowano wyniesienie i zaaranżowano miejsce posadzenia „Dębu Papieskiego” poprzez: wykonanie muru z łupanego kamienia obłożonego płytami szlifowanymi granitowymi, montaż kamiennej księgi z białego marmuru i montaż mosiężnych tabliczek informacyjnych, montaż zabezpieczenia do drzewa;
- wykonano ciągi piesze o nawierzchni żwirowo-glinkowej łączonej z kostką granitową otoczone obrzeżem elastycznym EKO-BORD na powierzchni 600m2, długość obrzeża –
600 mb;
- nasadzono: 22 duże drzewa, 1509 krzewy liściaste, obsadzono rabaty z. krzewinek na pow. 456,20 m2, 420 szt. krzewów żywopłotowych, wykonano trawniki parkowe na pow. 0,42 ha,
- zakupiono i zamontowano 6 ławek i 6 koszy na odpady;

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018