joombig banner rotation images

Menu

mulltonnen 3979757 1920Zgodnie z art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszej informacji przekazujemy Państwu oświadczenie wyrażające zgodę na pozostanie w zorganizowanym przez Miasto Bełchatów systemie gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podpisane oświadczenie należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Czyżewskiego 7 w Bełchatowie lub odesłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia będzie skutkowało wykluczeniem z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. brakiem odbioru odpadów komunalnych od stycznia 2020 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi pod numerem telefonu: (44)733-52-57.

 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z domów jednorodzinnych prowadzona jest dwa razy w roku Już 23 września rusza jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą mogli pozbyć się sprzętów AGD, mebli, dywanów i wielu innych nieprzydatnych przedmiotów. Harmonogram, wykaz miejsc i przedmiotów, które będą zabierane podczas akcji zamieszczamy poniżej.

Akcja usuwania wielkogabarytów z terenu miasta odbywa sie dwa razy w roku. Jesienną zbiórkę zaplanowano między 23 września a 4 października. By nie przegapić okazji na pozbycie się zużytych sprzętów i innych zbędnych przedmiotów, warto zapoznać się z harmonogramem, a pobrać go można z załączników.

deklaracja 3826

Od stycznia w Bełchatowie obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Nie wszyscy jednak zobowiązani są do wypełniania i składania nowych dokumentów. Kto i kiedy powinien je złożyć?

 

belchatow 8646

 Metale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio do brązowego - tak od stycznia 2019 roku będą wyglądać zasady segregacji odpadów w Bełchatowie. To efekt nowych przepisów, które weszły w życie w lipcu 2017 roku w całym kraju. Od nowego roku zmienią się także stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

 

wielkogabaryty mieci 0882

 Od 1 do 12 kwietnia 2019 r. oraz od 23 września do 4 października 2019 r. odbędzie się w Bełchatowie zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Dla mieszkańców domów jednorodzinnych to dobra okazja, aby pozbyć się niepotrzebnych mebli, zużytego sprzętu RTV i AGD, złomu czy opon. Wielkogabaryty pochodzące z gospodarstw domowych z terenu Bełchatowa będą odbierane według ustalonego harmonogramu, który można pobrać z załącznika.

system 63768 1280Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „Rozporządzenie 2016/679” - informuję, że przetwarzając dane osobowe właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bełchatowa: - czytaj klauzulę klikając w link Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi

recycling 304974 1280Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji przekazanych do składowania dla Miasta Bełchatowa za rok 2017:
 

- Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (%):

Ppmts = 22,87%
Poziom został osiągnięty.
 

- Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (%)

Pbr = 100%
Poziom został osiągnięty.
 

- Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

Tr = 15,54%
Poziom został osiągnięty.

environmental protection 326923 1920Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług ( Uchwała nr XX/174/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 23.03.2016r.)

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Miasta Bełchatowa  w terminie 3 dni od dnia wystąpienia niewłaściwego świadczenia usług, w jeden z następujących sposobów:
1) pisemnie – adres korespondencyjny: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów lub;
2) telefonicznie pod nr tel. 044/733 52 56, 733 52 55 lub;
3) pocztą elektroniczną  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub;
4) osobiście w siedzibie Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Czyżewskiego 7.

pojemniki ekoWydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przypomina o wystawianiu pojemników z odpadami według harmonogramów na 2019 r.

pszok

 

Mieszkańcy Bełchatowa mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady do Punktu Selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Przemysłowej 14, 16.

Bełchatowianie, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych 15 aptek, które mieszczą się na terenie Bełchatowa. W aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki, gdzie składowane są  przeterminowane medykamenty.

 

Lista miejsc, gdzie bezpłatnie można oddać niepotrzebne leki w załączniku.

Załączniki:
Download this file (wykaz_aptek.xls)Wykaz aptek[ ]9 kB

Baterie mogą stanowić zagrożenie głównie ze względu na substancje, które się w nich znajdują - ołów, kadm i nikiel. Substancje te, wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenie procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują też, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Baterie mogą także przyczynić się do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego pamiętaj, aby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników, które rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie naszego Miasta.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020