joombig banner rotation images

Menu

Od 3 do 13 października można składać wnioski w konkursie na projekty dotyczące powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Urząd Marszałkowski czeka na propozycje przedsiębiorców, którzy myślą o otwarciu w swoich firmach żłobka lub klubu dziecięcego i gmin, które zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3.  


Do rozdysponowania jest ponad 40 mln złotych. Dofinansowanie zwycięskich projektów może sięgać nawet 91 procent. Ustalono także trzydziestoprocentowy limit na prowadzenie prac budowlano-remontowych.  


Projekt ma na celu przede wszystkim zwiększenie szans na zatrudnienie i utrzymanie już istniejących etatów osób, które wychowują dzieci do lat 3. Ma się to odbywać poprzez zapewnienie opieki nad małymi dziećmi pracowników i zwiększenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej młodych rodziców. Organizatorzy konkursu liczą, że dzięki większej dostępności do miejsc opieki, możliwe będzie połączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.  


Wsparciem mogą być objęte:


- osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
- osoby bezrobotne lub  bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.


W ramach konkursu można składać dwa rodzaje projektów:


1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
-   żłobków,
-    klubów dziecięcych,
-    opiekuna dziennego,
 i pozainstytucjonalnej:
-    niani;
2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
-    doradztwa zawodowego
-    doradztwa indywidualnego
-    pośrednictwa pracy
-    szkoleń.


Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:


- listownie na adres:


    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
    al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź


- osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:


    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
    al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter


Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie.xls lub xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.


Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie, musi zostać zaparafowany na każdej stronie, opatrzony pieczęcią firmową oraz podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne.


W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie w części VIII Formularza wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu.


Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie muszą zostać opatrzone pieczęciam i podpisane czytelnie przez osobę do tego upoważnioną.


Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:


Nazwa i adres Wnioskodawcy
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „…wpisać tytuł projektu….”
Konkurs numer RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro Podawcze
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź


Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie ogłoszony został w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyunego TUTAJ.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018