joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów pomoże gminie Gostycyn w powiecie tucholskim, poszkodowanej podczas sierpniowej nawałnicy. Na sesji, 28 września, miejscy radni wybrali także nazwy dla dwóch rond i fragmentu północnej obwodnicy miasta oraz dokonali zmian w prezydium rady.

 

Z budżetu miasta dla gminy Gostycyn przekazanych zostanie 10 tys. zł. Z prośbą o udzielenie pomocy do prezydent Marioli Czechowskiej wystąpił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na usuwanie zniszczeń wywołanych przez nawałnicę w sierpniu tego roku. W jej wyniku uszkodzonych zostało ponad 560 budynków gospodarczych, prawie 200 budynków mieszkalnych. Przez niemal dwa tygodnie po nawałnicy, która przeszła nad powiatem tucholskim 11 sierpnia, wiele gospodarstw było bez prądu. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

Do następnej sesji została natomiast odłożona kwestia zmian w uchwale regulującej przyznawanie mieszkań komunalnych. Jej intencją jest pomoc rodzinom wychowującym czwórkę i więcej dzieci poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych. Przedłożona przez prezydent miasta propozycja mówiła o poszerzeniu zapisów tak, aby była możliwość przyznania mieszkania komunalnego wielodzietnej rodzinie z pominięciem obowiązujących zasad i kryteriów. Decyzję, na drodze zarządzenia, mogłaby podjąć prezydent miasta, co przyspieszyłoby taką pomoc.

 

Projekt uchwały został pozytywnie przyjęty przez Komisje Budżetu i Skarbu Miasta oraz Gospodarki Komunalnej, ale wobec wątpliwości m.in. wiceprzewodniczącego rady Piotra Wysockiego oraz radnej Ewy Skorupy został zdjęty z porządku obrad. Radni mają wrócić do sprawy na następnej sesji, a z proponowanymi w projekcie uchwały zmianami ma się zapoznać jeszcze komisja mieszkaniowa. Za zdjęciem tego punktu zagłosowało 18 radnych, a 5 wstrzymało się od głosu.

 

- Zmiany, które proponujemy, dają możliwość szybkiej pomocy rodzinom, które wychowują kilkoro dzieci i rzeczywiście takiego wsparcia potrzebują – mówi Ireneusz Owczarek, wiceprezydent Bełchatowa. Szkoda, że decyzja w tej sprawie została przesunięta na kolejną sesję.

 

Na wrześniowej sesji rada miejska zajęła się także wybraniem nazw dla miejskich rond i ulicy - północnej obwodnicy miasta. Rondo na skrzyżowaniu ulicy Czaplinieckiej i północnej obwodnicy miasta będzie nosić imię Apoloniusza Zawilskiego, żołnierza kampanii wrześniowej, pisarz i historyk. Ta propozycja pojawiła się już podczas obrad i wygrała z zaproponowanym wcześniej przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Patriotyczna ,,Razem” imieniem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego. Rada przyjęła ją jednogłośnie. Pułkownik Apoloniusz Zawilski jest honorowym obywatelem Bełchatowa.

 

Radni nazwali również rondo w pasie Armii Krajowej, wybudowane w 2012 roku. Będzie ono nosić imię Żołnierzy Niezłomnych (18 głosów za, 1 przeciw i 1 wstrzymujący się). Takie określenie formacji walczących w podziemiu w okresie powojennym jest obecne w przestrzeni publicznej od kilku lat. Podczas debaty pojawiła się także propozycja nazwania ronda imieniem generała Stanisława Sojczyńskiego ,,Warszyca”, ale nie była głosowana. Natomiast fragment obwodnicy północnej, biegnącej w granicach miasta, będzie nosić imię Kazimierza Pułaskiego, jednego z przywódców konfederacji barskiej. Za opowiedziało się 13 radnych, trzech było przeciw, a sześciu się wstrzymało.

 

Długą dyskusję podczas obrad wzbudziły kwestie personalne. Z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Bełchatowa został odwołany Józef Wodziński. Wniosek w tej sprawie został złożony na czerwcowej sesji. Zwolnione miejsce w prezydium rady zajął Sebastian Brózda. Kolejny wniosek o odwołanie, złożony na sierpniowej sesji, dotyczył radnej Ewy Skorupy, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Jego uzasadnieniem była decyzja Regionalnej Izby Obrachunkowej o odrzuceniu uchwały rady miejskiej w sprawie nieudzielenia absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej. Wniosek przepadł w głosowaniu.

 

Kwestie personalne powróciły pod koniec sesji w sprawach różnych. Do porządku obrad wprowadzony został punkt mówiący o odwołaniu Radosława Herudzińskiego ze stanowiska przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i powierzeniu tej funkcji Grzegorzowi Muskale. Został on przegłosowany. Kolejne głosowanie dotyczyło nowego wiceprzewodniczącego rady Sebastiana Brózdy, który złożył rezygnację z przewodniczenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Radni tę rezygnację przyjęli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018