joombig banner rotation images

Menu

Do 25 stycznia można składać wnioski na działania lecznicze związane z wykrywaniem i zapobieganiem cukrzycyTrwa nabór wniosków do konkursu na programy profilaktyczne przeciwdziałające cukrzycy w województwie łódzkim. Na realizację działań w ramach „Programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II” urząd marszałkowski przeznacza ponad 3 mln 600 tys. złotych.  Projekty konkursowe można składać do 25 stycznia.

 

Szacuje się, że około 6,4% mieszkańców naszego regionu choruje na cukrzycę, nazywaną niekiedy pierwszą niezakaźną epidemią na świecie. Co więcej, zaliczana jest ona do chorób stanowiących istotny problem zdrowotny w województwie łódzkim. Dzięki Funduszom Europejskim w województwie łódzkim podejmowanych jest szereg działań związanych z zachowaniem lub przywróceniem stanu zdrowia umożliwiającego aktywność zawodową mieszkańców. W ramach konkursu z Poddziałania X.3.2 wspierane będą projekty mające na celu realizację „Programu zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II”. Na realizację zadań w ramach programu przeznaczonych zostało ponad 3 mln 600 tys. złotych.


Do 25 stycznia można składać wnioski do konkursu. Urząd Marszałkowski w Łodzi czeka na projekty od:


- podmiotów prowadzących działalność leczniczą (wskazaną w ustawie o działalności leczniczej),Na realizację programu z funduszy unijnych przeznaczonych jest ponad 3,6 mln zł.


- jednostek samorządu terytorialnego, ich jednostek organizacyjnych lub utworzonych przez nie podmioty legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.


Projekty powinny obejmować całą ścieżkę wymaganych interwencji szczegółowo opisanych w programie. Chodzi o:


- działania informacyjno–promocyjne,


- przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikację do Programu,


- etap badań przesiewowych, w tym badania, konsultacje lekarskie i pielęgniarskie z oceną wyników badań, indywidualna rozmowa edukacyjna dotycząca zasad zdrowego trybu życia, badania glikemii na czczo, doustny test tolerancji glukozy,


- etap działań informacyjno-edukacyjnych, w tym konsultacje diabetologiczne i dietetyczne, szkolenia grupowe, badania pomiaru stężenia glukozy na czczo.


Innymi działaniami, które będą mogły zostać sfinansowane są także:


-  dodatkowe działania świadomościowe kierowane do mieszkańców naszego województwa, w szczególności osób powyżej 45 roku życia, w tym związane z promocją zdrowia oraz służące ograniczaniu czynników ryzyka związanych z rozwojem cukrzycy, w tym dotyczące zapobiegania nadwadze i otyłości,


- propagowania aktywności fizycznej, organizowane w formie prelekcji, eventów, spotkań, warsztatów, zajęć sportowych lub rekreacyjnych.


Dlaczego warto wziąć udział w konkursie?


Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu II, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich, niesie ze sobą wiele korzyści dla podmiotów w nim uczestniczących.


1 Placówka pozyska dodatkowe środki na realizację badań profilaktycznych, konsultacji lekarskich oraz działań informacyjno-promocyjnych i świadomościowych służących wykrywaniu cukrzycy typu II.


2. Pacjenci uczestniczący w programie będą mieli zapewniony bezpłatny dojazd do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem, a także bezpłatną opiekę nad osobą zależną (dzieckiem lub osobą starszą), którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej.


3. Dzięki realizacji projektu ze środków europejskich, zwiększy się prestiż uczestniczącej w programie placówki, a także jest szansa na pozyskanie przez nią nowych pacjentów.


4. Uczestniczące w programie placówki pokrywają koszty pośrednie (czyli te związane z realizacją projektu) oraz koszty zarządzania projektem w wysokości nawet 25% kosztów bezpośrednich (to jest dotyczących merytorycznych działań projektu).


5. Dzięki środkom unijnym sfinansowane zostaną koszty dotyczące środków trwałych wykorzystywanych na potrzeby projektu, w tym amortyzację sprzętu medycznego.


6. Przyznane środki będą mogły zostać wykorzystane na pokrycie kosztów  dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków, pomieszczeń, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.


Wnioski o dofinansowanie projektów można składać do 25 stycznia br. Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie RPO Województwa Łódzkiego TUTAJ.

Więcej informacji na temat programu i możliwości skorzystania z dofinansowania można uzyskać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 17. Punkt czynny jest w poniedziałki w godzinach 8.00 – 18.00, natomiast od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00. Do dyspozycji osób zainteresowanych udziałem w programie jest także nr tel. 44 633 34 63.


AP

 

fot./RPO Województwa Łódzkiego

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018