joombig banner rotation images

Menu

Radni rozmawiali o miejskiej oświacie Kondycja miejskich przedszkoli i szkół była jednym z tematów kwietniowej sesji. Rada rozmawiała również o opłatach za pobyt w publicznych placówkach przedszkolaków. Przyjrzała się również zasobom pomocy społecznej i programowi przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który realizowany był w ubiegłym roku.

 

Opłaty za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu pozostaną bez zmian. Tak zdecydowali miejscy radni. Oznacza to, że maluchy przez pięć godzin dziennie mogą korzystać z placówki bezpłatnie. Z kolei za każdą rozpoczętą godzinę zajęć rodzice zapłacą 1 zł. Dla opiekunów samotnie wychowujących dzieci przewidziana jest 25% ulga. Preferencje są też dla rodzin, w których jest dwoje lub więcej przedszkolaków. Za drugie dziecko w przedszkolu rodzice zapłacą o 50% mniej, zaś za trzecie i następne o 75%. Bezpłatnie z placówek będą też korzystać mali bełchatowianie objęci wychowaniem przedszkolnym w oddziałach działających przy szkołach podstawowych. Nowa uchwały w tej sprawie była konieczna – magistrat musiał dostosować się do nowych zapisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Miejscy radni zapoznali się również z raportem o stanie oświaty. Sprawozdanie jest szerokie i obejmuje wiele aspektów. Mówi się w nim m.in., że do publicznych placówek w sumie w tym roku szkolnym uczęszcza ponad 7,5 tysiąca bełchatowian w wieku od 3 do 15 lat. Utworzonych zostało ponad 260 oddziałów w tym 23 klasy integracyjne. Miasto zapewnia osobom niepełnosprawnych dowożenie do placówek, a także szereg zajęć m.in. rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, nauczanie indywidualne. Pomoc oferowana jest też repatriantom czy dzieciom, które po dłuższym czasie wracają do Polski i mają problem z naszym ojczystym językiem. Mogą one korzystać z dodatkowych zajęć z języka polskiego. We wszystkich szkołach, a także przedszkolach prowadzone są różnorodne koła zainteresowań, warsztaty i zajęcia pozalekcyjne czy wyrównawcze. Jeśli jest potrzeba dzieci i młodzież mogą się spotykać z psychologiem, pedagogiem czy logopedą.

 

Miasto troszczy się również, aby zapewnić młodym bełchatowianom jak najlepsze warunki lokalowe. Dlatego systematycznie przeprowadzane są remonty i modernizacje – ostatnio m.in. remont sanitariatów w SP nr 1, podłóg i łazienek w budynku przy ul Edwardów, prace adaptacyjne w SP nr 13 czy ZSP nr 9. Placówki kupiły też nowe krzesła i stoliki. Szkolne biblioteki wzbogaciły się o nowe książki. Placówki chętnie sięgają też po środki zewnętrzne. Dzięki nim PS nr 1,2 i 8 realizują projekty ekologiczne, szkoły wzbogaciły się interaktywne tablice, a gabinety lekarskie w nowy sprzęt. Dodatkowo w szkołach prowadzone są programy dzięki nim maluchy dostają darmowe owoce i jabłka oraz mleko i jego przetwory. Potrzebujący uczniowie mogli skorzystać z pomocy materialnej – wyprawki szkolnej i stypendium.

 

W raporcie przedstawione jest również liczba nauczycieli z podziałem na kontraktowych, stażystów, mianowanych i dyplomowanych. Na sesji zwrócono uwagę, że kadra w przedszkolach została odmłodzona. W sprawozdaniu uwzględnione są również wyniki egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów szóstoklasisty. W przypadku części humanistycznej i matematycznej wyniki bełchatowskich uczniów znajdują się nieco poniżej krajowej normy. Inaczej ma się przy egzaminach z języka obcego – bełchatowianie plasują się ponad krajową normą.

 

Prognozy na przyszłe lata zakładają, że liczba uczniów będzie wzrastać. Dane demograficzne wskazują, że w najbliższych latach szkolnych w podstawówkach miasto będzie musiało zapewnić 5 tys. miejsc. Jeśli utrzyma się tendencja korzystania przez dzieci sześcioletnie z oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych, to w kolejnych latach w skali miasta trzeba będzie utworzyć około 11 oddziałów w tzw. klasach ) dla około 250 wychowanków.

 

Podczas kwietniowej sesji omówione było również sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-220. Była również mowa o raporcie – ocenie zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla Miasta Bełchatowa przygotowanej w systemie Centralnej Aplikacji Statystycznej.

 

Radni rozmawiali również o dniu Patrona Miasta Bełchatowa. Zdecydowali, że obchody będą się w niedzielę przypadającą na 16 czerwca, a w przypadku gdy Dzień Patrona Miasta wypadnie w innym dniu tygodnia, w trzecią niedzielę czerwca.

 

AD-A

 
 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018