joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Bełchatowa Mariola CzechowskaSprawa absolutorium i wykonania budżetu za 2017 rok zdominowała czerwcową sesję Rady Miejskiej. Radni przyjęli, pozytywnie zaopiniowane przez RIO, sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu za 2017. Jednocześnie nie udzieli prezydent Marioli Czechowskiej absolutorium. Rada zdecydowała również o obniżeniu wynagrodzenia prezydenta miasta.

 

Ubiegłoroczny budżet Bełchatowa zamknął się z 4,5 mln zł nadwyżką, a dług miasta zmniejszył się o ponad 3,5 mln zł. W 2017 roku dochody miasta wyniosły niemal 230 mln zł i zostały zrealizowane w ponad stu procentach. Złożyły się na nie m.in. dotacje na zadania własne i zlecone w wysokości ponad 47 mln zł, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 84 mln zł, z lokalnych opłat i podatków – blisko 40 mln zł, subwencje blisko 36 mln zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości – prawie 24 mln zł.

 

W 2017 roku z miejskiej kasy wydano ponad 234 mln zł. Założony plan został więc wykonany w blisko 98 procentach. Efektem dobrej gospodarki finansowej miasta w ubiegłym roku jest nadwyżka, która wyniosła 4,5 mln zł. Udało się spłacić kilka zaciągniętych kredytów. A co najważniejsze dług miasta zmniejszył się o ponad 3,5 mln zł. Najwięcej pieniędzy, bo grubo ponad 77 mln zł, pochłonęła oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Drugi dział, pod względem poniesionych wydatków, to rodzina. Na działania w tym zakresie przeznaczono 47 mln zł, a kolejne 18 mln zł na pomoc społeczną.

 

W ubiegłym roku magistrat zrealizował w sumie 74 zadania majątkowe. W tym 36 wieloletnie, a 38 jednoroczne. Mowa tu m.in. o termomodernizacji budynku wielomieszkaniowego „Felek”, wykupie gruntów pod obwodnicę, przebudowie obiektu po starej gazowni na mieszkania socjalne, budowie placów zabaw czy nabyciu budynku przy ul. Staszica, który będzie zaadaptowany na siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponad 6 mln zł miasto wydało na budowę dróg. Nową nawierzchnię zyskała ulica Nowa, Dolna, zmodernizowana została m.in. ul. Boczna, Słoneczna, Jutrzenki. Magistrat wybudował m.in. dwa parkingi na os. Dolnośląskim, zmodernizował przy ul. Kwiatowej i 1 Maja oraz wykonał dokumentację techniczną dla kolejnych dwóch parkingów. Miasto budowało również oświetlenie m.in. w osiedlu Ludwików. Na wszystkie zadania przeznaczono w sumie blisko 24 mln zł z czego prawie 20 procent zrealizowanych wydatków, tj. ponad 4 mln zł to pieniądze pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

 

Rada Miejska w Bełchatowie

Regionalna Izba Obrachunkowa, która sprawuje nadzór nad działalnością samorządów w zakresie finansów, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz z wykonania budżetu za 2017 rok. Wydała pozytywną opinię w kwestii udzielenia absolutorium. Mimo to prezydent nie otrzymała absolutorium. Do przyjęcia uchwały absolutoryjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, to znaczy 50 proc. plus przynajmniej jeden. W głosowaniu 10 radnych było ,,za", jeden głos był ,,przeciw", a 10 radnych wstrzymało się od głosowania.

 

- Absolutnie nie jestem zaskoczona decyzją radnych - mówiła tuż po głosowaniu prezydent Mariola Czechowska. – Jedyne zdziwienie może budzić fakt, że Komisja Rewizyjna na czele z panią przewodniczącą przygotowała projekt uchwały o udzielenie absolutorium, a uzasadnienie, które było przedstawione na sesji, dotyczyło raczej jego nieudzielenia.

 

Prezydent Mariola Czechowska podsumowała także czteroletnią współpracę z radnymi. – Biorąc pod uwagę głosowania dotyczące budżetów na kolejne lata, które dla mnie osobiście są najważniejsze, mogę powiedzieć, że ta współpraca nie była zła. Natomiast decyzje dotyczące absolutorium - nie ukrywajmy - są stricte polityczne - podkreśla prezydent Czechowska

 

Podczas czerwcowej sesji miejscy radni zdecydowali również o obniżeniu pensji prezydent Marioli Czechowskiej. W projekcie uchwały proponowano, by nowe wynagrodzenie wynosiło 10 940 zł brutto, czyli o 1 424,00 zł mniej niż dotychczas – 12 364 zł. Większość radnych, bo 14, wstrzymało się od głosu, 2 było „przeciw”, a 5 głosowało „za”.

 

Obniżka pensji dla prezydenta to efekt rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja, w którym zostały zmienione zasady wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z nim pensja wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz marszałków i starostów powinna być niższa o 20 procent. Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca, dlatego rada zajęła się tym tematem właśnie na czerwcowej sesji.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019