joombig banner rotation images

Menu

Ścisła współpraca miasta z kilkunastoma instytucjami zapewnia wlaściwą pomoc osobom potrzebującym pomocyŚcisła współpraca miasta z kilkunastoma instytucjami zapewnia wlaściwą pomoc osobom potrzebującym


Pomoc psychologiczna, prawna i socjalna, Niebieska Karta, asystent rodziny, terapeuta uzależnień, grupy wsparcia - to tylko niektóre formy pomocy, jakie bełchatowskim rodzinom oferuje miasto. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli raporty z realizacji kilku kluczowych programów społecznych za 2018 rok.

 

 Współpraca miasta i kilkunastu instytucji o różnym charakterze to najlepszy sposób, by wspierać i chronić mieszkańców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej - taki wniosek płynie z przedłożonych na marcowej sesji raportów o miejskich programach pomocowych realizowanych w ubiegłym roku. Mowa tu o trzech z nich: przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspomagania jej w rozwiązywaniu problemów, z którymi sobie nie radzą, oraz zapobiegania narkomanii.


- Jak wynika z analizy poszczególnych sprawozdań, systematycznie wzrasta liczba osób, które będąc uwikłane przemoc, korzystają z pomocy specjalistów. Znają te miejsca, gdzie można się udać i uzyskać wsparcie – podkreśla Iwona Nowa, koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia.


W Bełchatowie od kilku lat działa Zespół Interdyscyplinarny, odpowiedzialny głównie za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Efekty współpracy:policji, prokuratury, sądu, MOPS-u, szpitala, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Miejskiej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, PS nr 2, SP nr 13, SZSO nr 2, oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - z roku na rok przedstawiają się coraz lepiej.

 

W 2018 założono w sumie 112 nowych wniosków o Niebieską Kartę. Było to o 50 wniosków mniej niż w roku poprzednim. Niższa była też liczba rodzin potrzebujących takiej formy pomocy (127 rodzin w 2017 r., 95 - w 2018 r.). Podobnie jak w latach ubiegłych wśród agresorów przeważali mężczyźni, wśród ofiar – kobiety i dzieci. Do sytuacji przemocowych dochodziło w rodzinach o zróżnicowanym statusie materialnym i społecznym.


Co ważne, odnotowano wyraźny wzrost skuteczności działań interwencyjnych i prawnych wobec sprawców domowych awantur. Blisko 50 proc. procedur Niebieskiej Karty zakończyło się aktem oskarżenia. Zwiększyła się liczba osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Zatrzymanie, dozór kuratora, zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej to inne spośród podejmowanych kroków prawnych przeciw sprawcom przemocy. O założenie Niebieskiej Karty najczęściej występowała policja, w kilkunastu przypadkach wniosek wpłynął od pracowników socjalnych i pedagogów szkolnych.


Trzeba podkreślić, że stosowanie przemocy w rodzinie często idzie w parze z nadużywaniem alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych. Niepokoi fakt, że do awantur domowych coraz częściej dochodzi, gdy sprawca jest pod wpływem dopalaczy. W ramach pomocy trzeba więc działać na kilku płaszczyznach jednocześnie.


Do dyspozycji osób borykających się z różnymi problemami jest działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej asystent rodziny. To osoba, która nie tylko odwiedza podopiecznych w domu, ale również pomaga im w załatwieniu spraw na zewnątrz (np. w urzędach). Zakres pomocy asystenta zależy od potrzeb danej rodziny. – Jego działania są bardzo zindywidualizowane i służą wzmocnieniu kompetencji poszczególnych członków rodziny – mówi Iwona Nowak, koordynator Zespołu ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia. W 2018 r. z takiego wsparcia korzystało 35 rodzin.


Spotkania z prawnikiem, psychologiem, terapeutą uzależnień, grupy wsparcia dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz uwikłanych w przemoc – również na takie formy pomocy mogą liczyć mieszkańcy uwikłani w trudne sytuacje życiowe.


Ponadto dzieci z rodzin dysfunkcyjnych obejmowane są opieką pedagogiczną i psychologiczną w szkołach, korzystają też z trzech świetlic: „Ster” (socjoterapeutycznej) i „Promyk” (środowiskowej), prowadzonych przez MOPS, oraz „Arki”, działającej przy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich. W 2018 roku do placówek tych uczęszczało 85 dzieci od 5 do 17 roku życia, a z pomocy socjoterapeutycznej skorzystało 49 młodych bełchatowian.


W ramach programów pomocowych magistrat współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, które prowadzą m.in. punkty informacyjno-konsultacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin, szkolenia dla pedagogów, nauczycieli i pracowników socjalnych.

 

Miasto kładzie duży nacisk na działania prewencyjne. W ramach profilaktyki oraz przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym w bełchatowskich szkołach prowadzone są liczne programy wychowawczo-profilaktyczne. Uczestniczą w nich nie tylko dzieci, ale również nauczyciele i rodzice. W akcje te od lat włącza się też Straż Miejska. Funkcjonariusze tłumaczą uczniom, jak uchronić się przed agresją, przemocą i uzależnieniami, a dorosłych uczulają na płynące z zewnątrz zagrożenia. Podpowiadają też, gdzie szukać pomocy, jak radzić sobie, gdy z dzieckiem zacznie dziać się coś niepokojącego.


KZB

 

Na marcowej sesji radni przyjęli raporty z trzech kluczowych programow pomocowych za rok 2018Na marcowej sesji radni przyjęli raporty z trzech kluczowych programów pomocowych za rok 2018

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019