joombig banner rotation images

Menu

 

Rada Miejska udzieliła absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej jednogłośnieRada Miejska udzieliła absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej jednogłośnie

 

Sprawa absolutorium i wykonania budżetu za 2018 rok zdominowała czerwcową sesję Rady Miasta Bełchatowa. Radni przyjęli sprawozdanie finansowe Miasta Bełchatowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok i jednocześnie udzielili absolutorium prezydentowi Bełchatowa Marioli Czechowskiej.


Zanim radni zajęli się sprawą wotum zaufania i absolutorium, wysłuchali Raport o stanie Miasta, w którym zawarto informacje m.in. geograficzne (w tym dotyczące skomunikowania miasta), demograficzne, ekonomiczne i gospodarcze (w tym te dotyczące działalności gospodarczej oraz strefy inwestycyjnej), społeczne (dotyczące chociażby działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Bełchatowskiej Karty Rodziny oraz integracji osób niepełnosprawnych), oświaty (żłobek, przedszkola oraz szkoły publiczne i niepubliczne) oraz dotyczące finansów miasta i Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa. Radni zapoznali się także z podejmowanymi przez miasto działaniami na rzecz ochrony środowiska (m.in. termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana oświetlenie ulicznego, dofinansowanie do wymiany nieekologicznych źródeł ciepła czy montaż elektrofiltrów kominowych) oraz działalnością miejskich placówek kulturalnych i sportowych (Miejskiego Centrum Kultury, Muzeum Regionalnego, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Centrum Sportu). Raport o Stanie Miasta to także informacje nt. prowadzonych w mieście inwestycji drogowych (przebudowie skrzyżowań, budowie nowych dróg i parkingów).


Po udzieleniu prezydentowi Bełchatowa wotum zaufania (17 głosów „za” przy 2 wstrzymujących się), radni przyjęli sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu za 2018 rok, które wcześniej pozytywnie zaopiniowała sprawująca nadzór nad działalnością samorządów w zakresie finansów RIO (Regionalną Izbę Obrachunkową). - Bardzo się cieszę, że zostało przyjęte sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa. - Jest to dla mnie bardzo istotna rzecz. Pokazuje to, że wszystkie podejmowane przez nas działania na rzecz miasta i naszych mieszkańców przynoszą wymierne skutki nie tylko w kwestii poprawy komfortu życia w Bełchatowie, ale także wpływają na jego bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne.


Nim radni zajęli się kwestią absolutorium, jednogłośnie przyjęli sprawozdanie finansowe Miasta Bełchatowa i sprawozdanie z wykonania budżetu. Rok 2018 zakończył się realizacją dochodów na poziomie 246 mln 760 tys. 61 zł (101,1 proc.) i realizacją wydatków w wysokości 251 mln 355 tys. 268 zł (99 proc.). Zadłużenie miasta wynosi obecnie 48 mln 840 tys. 871 zł i jest na bardzo bezpiecznym poziomie (5,15 proc. przy maksymalnym wskaźniku 12,32 proc.).


Co najważniejsze, zadłużenie miasta zmniejszyło się o blisko 13 mln zł w porównaniu z rokiem 2013, kiedy wynosiło 65 mln 713 tys. 950 złotych. Przychody miasta na koniec 2018 roku zamknęły się kwotą 19 mln 424 tys. 151 zł, natomiast rozchody – 11 mln 480 tys. złotych. Oznacza to, że w budżecie zostało 3 mln 348 tys. 944 zł wolnych środków.


Do przyjęcia uchwały absolutoryjnej wymagana jest bezwzględna większość głosów, to znaczy 50 proc. plus przynajmniej jeden głos. Absolutorium prezydent Marioli Czechowskiej udzielone zostało jednogłośnie.

AP

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020