joombig banner rotation images

Menu

Od 3 do 13 października można składać wnioski w konkursie na projekty dotyczące powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Urząd Marszałkowski czeka na propozycje przedsiębiorców, którzy myślą o otwarciu w swoich firmach żłobka lub klubu dziecięcego i gmin, które zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3.  


Do rozdysponowania jest ponad 40 mln złotych. Dofinansowanie zwycięskich projektów może sięgać nawet 91 procent. Ustalono także trzydziestoprocentowy limit na prowadzenie prac budowlano-remontowych.  


Projekt ma na celu przede wszystkim zwiększenie szans na zatrudnienie i utrzymanie już istniejących etatów osób, które wychowują dzieci do lat 3. Ma się to odbywać poprzez zapewnienie opieki nad małymi dziećmi pracowników i zwiększenie działań na rzecz aktywizacji zawodowej młodych rodziców. Organizatorzy konkursu liczą, że dzięki większej dostępności do miejsc opieki, możliwe będzie połączenie życia prywatnego i zawodowego tych osób.  


Wsparciem mogą być objęte:


- osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym,
- osoby bezrobotne lub  bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopie wychowawczym, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.


W ramach konkursu można składać dwa rodzaje projektów:


1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej:
-   żłobków,
-    klubów dziecięcych,
-    opiekuna dziennego,
 i pozainstytucjonalnej:
-    niani;
2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie:
-    doradztwa zawodowego
-    doradztwa indywidualnego
-    pośrednictwa pracy
-    szkoleń.


Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:


- listownie na adres:


    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
    al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź


- osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego:


    Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
    Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
    al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, parter


Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie.xls lub xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.


Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie, musi zostać zaparafowany na każdej stronie, opatrzony pieczęcią firmową oraz podpisany czytelnie przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne.


W przypadku projektów, które mają być realizowane w partnerstwie w części VIII Formularza wniosku o dofinansowanie wymagane jest podpisanie oświadczenia i opatrzenie go pieczęcią przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podejmowania decyzji w imieniu partnera lub partnerów projektu.


Wniosek w wersji papierowej oraz oświadczenie muszą zostać opatrzone pieczęciam i podpisane czytelnie przez osobę do tego upoważnioną.


Wniosek należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, oznaczonej następująco:


Nazwa i adres Wnioskodawcy
Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu: „…wpisać tytuł projektu….”
Konkurs numer RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Biuro Podawcze
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź


Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego Nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/16 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie ogłoszony został w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyunego TUTAJ.

Tegoroczne obchody 78. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego odbyły się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościuszki. Niedzielne uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod obeliskiem Pamięci Bełchatowian. Później odbyła się uroczysta msza święta w intencji poległych w walce o niepodległość naszego kraju.


Dokładnie 18 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że 27 września będziemy obchodzić Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Był to fenomen na skalę nie tylko europejską, ale i światową.

Jego tajne struktury wojskowe i cywilne, podległe rządowi RP na uchodźstwie, nie miały odpowiednika w żadnym innym kraju.

 

Wiceprezydent Bełchatowa, Łukasz Politaństki, wszystkim zgromadzonym w kościele farnym bełchatowianom przybliżył historię Polskiego Państwa Podziemnego. W nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała Służba Zwycięstwu Polski, konspiracyjna organizacja wojskowa mająca toczyć walkę przeciwko okupantom. 13 listopada została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, podlegający rządowi polskiemu na uchodźstwie, a 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową. Tak powstał zalążek Polskiego Państwa Podziemnego.


Polskie Państwo Podziemne kierowane było z wolnych krajów sojuszniczych przez w pełni legalne władze naczelne RP: prezydenta, rząd i Naczelnego Wodza oraz ich krajowe przedstawicielstwa. Podziemnym parlamentem, reprezentującym największe stronnictwa polityczne: Stronnictwo Ludowe, Polską Partię Socjalistyczną, Stronnictwo Narodowe oraz Stronnictwo Pracy był w latach 1940-43 Polityczny Komitet Porozumiewawczy, od 1943 do 1944 - Krajowa Rada Polityczna, a od 1944 roku do końca wojny - Rada Jedności Narodowej.

Najwyższą władzę sprawował Delegat Rządu na Kraj (od maja 1944 w randze wicepremiera), kierując zakonspirowanym aparatem administracji cywilnej - Delegaturą Rządu, która  składała się z 18 departamentów, organizowała i wspomagała dziedziny życia zakazane przez okupanta: szkolnictwo, kulturę i naukę, opiekę społeczną i sądownictwo.


Wymiarem sprawiedliwości zajmowało się Kierownictwo Walki Cywilnej (oddzielny organ Delegatury) wraz z Cywilnymi Sądami Specjalnymi i Państwowym Korpusem Bezpieczeństwa (podziemna policja). Sądzono za kolaborację z okupantem, wydawano także wyroki za przestępstwa pospolite.


Dziełem Polskiego Państwa Podziemnego było nie tylko podjęcie otwartej walki z okupantem w ramach akcji „Burza”, lecz także stworzenie moralnej i niepodległościowej tradycji, która pozwoliła Polakom przetrwać czas dyktatury komunistycznej.

AP

 

 

 

Najnowsze narzędzia i rozwiązania promowania firmy w internecie można poznać na bezpłatnych warsztatach "Internetowe Rewolucje Google". Szkolenie odbędzie się w najbliższą środę, 27 września o godz. 10.00 w Bełchatowsko-Kleszczowskim Parku Przemysłowo Technologicznym przy ul. Ciepłowniczej 5.


Udział w warsztatach mogą wziąć wszyscy przedstębiorcy - program przeznaczony jest zarówno dla firm prowadzących działalność, jak i dla debiutantów, poszukujących wsparcia przy starcie w biznesie.


Uczestnicy uzyskają wiedzę z zakresu e- marketingu, aktualnych trendów oraz strategii obecności w sieci. Przedmiotem dyskusji będzie wykorzystanie w pełni potencjału wyszukiwarki GoogleTM, komunikacji w Internecie, e-mailing, e-PR. Przedsiębiorcy dowiedzą się także, które elementu e-marketingu pasują najlepiej do profilu prowadzonej przez nich firmy, jak skutecznie prowadzić działania promocyjne w Internecie i dlaczego warto mierzyć ich efekty.


Plan szkolenia

 

 •     Daj się znaleźć tym, którzy Cię szukają!
 •     Bądź dostępny dla użytkowników lokalnych.
 •     Czy pamiętasz o użytkownikach mobilnych?
 •     Pamiętaj, że liczy się szybkość!
 •     Social Media – co , gdzie i kiedy?
 •     Bezpłatne strony od Google
 •     Czy analizujesz to co robisz?
 •     Jeśli myślisz o eksporcie.
 •     Gdzie zdobywać wiedzę?


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest TUTAJ. Zgłoszenia na spotkanie można przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 25 września 2017 r.
Warsztaty są organizowane przez Centrum Innowacji Biznesowej i Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców.


 

W najbliższą niedzielę, 24 września, bełchatowianie uczczą 78. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Uroczystości rocznicowe odbędą się w kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościuszki.


Mieszkańcy, przedstawiciele władz samorzadowych, stowarzyszeń i organizacji bełchatowskich w samo południe wezmą udział w uroczystej mszy świętej w intencji poległych w walce o niepodległość naszego kraju. Wcześniej, o godz. 11.40  złożą kwiaty pod obeliskiem żołnierzy Armii Krajowej, gdzie zostanie także odmówiona modlitwa za zmarłych oraz zostaną wręczone medale AK.


Dzień Podziemnego Państwa Polskiego to święto państwowe. Dokładnie 18 lat temu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił, że będzie ono obchodzone każdego roku 27 września. Rocznica przypominać ma nam, że w nocy z 26 na 27 września 1939 roku powstała Służba Zwycięstwu Polski, konspiracyjna organizacja wojskowa mająca toczyć walkę przeciwko okupantom. 13 listopada została ona przekształcona w Związek Walki Zbrojnej, podlegający rządowi polskiemu na uchodźstwie, a 14 lutego 1942 roku w Armię Krajową. Tak powstał zalążek Polskiego Państwa Podziemnego, które było ewenementem w skali okupowanej Europy. Nigdzie nie powstały tak rozbudowane struktury administracyjne i wojskowe, cieszące się akceptacją większości społeczeństwa. Tajne struktury podporządkowane rządowi emigracyjnemu nazywano po wojnie Polskim Państwem Podziemnym.


Polskie Państwo Podziemne stworzyło sprawnie działającą strukturę cywilną, zajmującą się normalnym funkcjonowaniem państwa i przygotowaną do przejęcia kontroli nad krajem po zakończeniu wojny. Po za pionem administracyjnym oraz wojskowym (ZWZ, od lutego 1942 r. Armia Krajowa) częścią Polskiego Państwa Podziemnego był także ruch wydawniczy, artystyczny i przede wszystkim oświatowy (tzw. tajne komplety), w ramach którego funkcjonowało prawie 2 tys. szkół średnich oraz liczne uczelnie wyższe w Warszawie, Krakowie, Wilnie i Lwowie. Po upadku powstania warszawskiego większość centralnych instytucji PPP przeniosło się do Częstochowy.


Dzień Podziemnego Państwa Polskiego został ustanowiony uchwałą Sejmu RP z dnia 11 września 1998 r. Wyrażała ona szczególną wdzięczność i szacunek twórcom, ofiarnym działaczom podziemnych struktur Państwa Polskiego, a także tym wszystkim, którzy w wyjątkowo trudnych warunkach, z narażeniem własnego życia walczyli o niepodległość Ojczyzny.

AP

Cztery bełchatowskie ulice zyskały nowe nazwy. W Dzienniku Ustaw Województwa Łódzkiego zostały opublikowane uchwały bełchatowskiej rady miejskiej, a to oznacza, że do 6 października, czyli po ich uprawomocnieniu, w mieście zostaną postawione tabliczki z nowymi patronami ulic. Ich wymiana będzie kosztowała miasto około 4 tys. złotych.


Zmiany to wymóg ustawy dekomunizacyjnej, zgodnie z którą z przestrzeni publicznej musiały zniknąć wszelkie nazwy propagujące komunizm. Przypomnijmy, miejscy radni zdecydowali, że obecna ulica 19 stycznia będzie nosić imię Lecha i Marii Kaczyńskich,  ulica 9 Maja zmieni nazwę na Rotmistrza Witolda Pileckiego, a Józefa Wieczorkiewicza będzie się nazywać Konrada Leśniewskiego ,,Orlika”. Poza tym Nowego patrona – bełchatowianina – mieć będzie także ulica na os. Wolność. Józefa Wieczorkiewicza zastąpi Konrad Leśniewski ,,Orlik”. Więcej o nowych patronach piszemy TUTAJ.

Mieszkańcy nie poniosą kosztów zmian nazw ulic, bo nie ma potrzeby wymiany dokumentów, ponieważ zachowują one swoją ważność.

 

Informacje ogólne


- nie trzeba wymieniać dokumentów osobistych, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdów ani innych dokumentów zawierających dotychczasową nazwę - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności,
- zmiana nazwy ulicy nie będzie powodować problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.
nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta w budynku przy ul. Czyżewskiego. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcia. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,
- w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy w Urzędzie Miasta Bełchatowa w budynku przy ul. Czyżewskiego 7 złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia (więcej informacji pod nr tel. 44 733 52 51 lub 44 733 52 52).


Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:


nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.


 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:


nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.

 

Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola i inne:


ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

Co równie ważne, zgodnie z ustawą mieszkańcy nie będą ponosić opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i innych pismach urzędowych.


Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):


osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta Lubań wniosek CEIDG-1. Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.

AP

Dziś Światowy Dzień bez Samochodu. To świetna okazja, żeby przesiąść się na rower, albo do darmowej emzetki. Bełchatów to miasto, które stale rozbudowuje drogi rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe, ma też bezpłatną komunikację.

 

Światowy Dzień bez Samochodu ma zachęcać mieszkańców do korzystania z bardziej przyjaznych środowisku środków komunikacji. W wielu miastach w Polsce 22 września można bezpłatnie jeździć miejską komunikacją. Bełchatowianie taką możliwość mają codziennie, bo darmowa komunikacja została wprowadzona w połowie 2015 roku. Dziś szczególnie zachęcamy do skorzystania z tej oferty miasta.

 

Doskonałą alternatywa jest też rower.  W Bełchatowie jest ponad 26 km dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych. Są one połączone z dwiema pętlami leśnych ścieżek rowerowych  o długościach 4 km i 10 km. Jeszcze w tym roku, a dokładnie w pierwszej połowie grudnia do dyspozycji rowerzystów zostaną oddane kolejne ciągi pieszo-rowerowe. Pierwszy z nich (o długości 580 metrów) jest budowany na ulicach Słonecznej i Żabiej, kolejny powstaje na ul. Mazowieckiej - tam cykliście będą mogli bezpiecznie jeździć na 531 m nowego ciągu pieszo-rowerowego. Na tym jednak nie koniec. Miasto podpisało umowę z wykonawcą ścieżki rowerowej na ul. Ludwikowskiej, gdzie prace rozpoczną się w przyszłym roku.


Na mapie poniżej znajdują się wszystkie istniejące oraz planowane drogi rowerowe w Bełchatowie, a także ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe.


Legenda:


A - W odległości ok 750 m od skrzyżowania ulic Lipowa-Wyszyńskiego-Włokniarzy po prawej stronie znajduje się ulica Pod Ługami prowadzącą do leśnych ścieżek rowerowych oraz zbiorników wodnych Ług Mały oraz Ług Duzy. Obecnie w związku z pracami przy budowie obwodnicy Bełchatowa leśne trasy rowerowe są niekompletne i trudno dostępne. Jadąc dalej ścieżką rowerową wzdłuż ul. Lipowej i skręcając za restauracja „U Molendy” ulica Ludwikowska można dojechać do trasy rowerowej na Alei Jana Pawła II.


B - Jadąc trasa rowerową wzdłuż ulicy Wojska Polskiego na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego –Zamoście –Ampera, skręcając w prawo w ulicę Zamoście można dojechać do Alei Jana Pawła II, zaś jadąc prosto na wspomnianym skrzyżowaniu można dojechać trasa rowerową do OSiR Wawrzkowizna i Słok. Na Słoku utwardzoną droga terenową dojechać można do Góry Kamieńsk.


C - Trasa rowerowa wzdłuż ul. L. Czyżewskiego prowadzi do miejscowości Dobiecin, skąd po minięciu sklepu spożywczego i skręceniu w prawo dojechać można droga prowadzącą wzdłuż torów kolejowych do ścieżki rowerowej na ul. Goetla.

 

D - Trasa rowerowa kończy się na wysokości ul. Pogodnej.


E - Trasa rowerowa wzdłuż ul. Pabianickiej dojechać można do miejscowości Zawady.


F - Trasa rowerowa wzdłuż ul. Czaplineckiej dojechać można do Domiechowic.


G - Trasa rowerowa wzdłuż ul. Czaplineckiej i dalej ul. Grabowa dojechać można tzw. traktem Wandy Malczewskiej do Parzna.

 

Wszystkie ścieżki i ciągi pieszo-rowerowe, zarówno miejskie jak i leśne, dają bełchatowianom możliwości zaplanowania wielu różnorodnych wycieczek rowerowych. Propozycje takich wycieczek znajdziecie TUTAJ.


Wszystkim mieszkańcom i gościom przypominamy, że Bełchatów jest jednym z kilkudziesięciu polskich miast, w których komunikacja miejska jest całkowicie bezpłatna. Więc jeśli nie rower, to może MZK?

AP

 

 

Co zrobić z niepotrzebnymi meblami, zużytym sprzętem RTV i AGD, złomem metalowym czy oponami? Już w dniach 25-29 września odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych (domki jednorodzinne) z terenu Bełchatowa.

 

 

Eko-Region odbierze wielkogabaryty według ustalonego harmonogramu, który jest dostępny TUTAJ i w załącznikach poniżej. Objazd ulicami miasta rozpoczyna się od godz. 6:00 i jest jednokrotny. Samochody nie są zawracane z trasy przejazdu na indywidualne zgłoszenie.

 

 

 

 

 

 

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

 

 • radia, telewizory, monitory oraz inny sprzęt RTV,
 • lodówki, pralki, kuchenki, odkurzacze oraz inny sprzęt AGD,
 • opony z samochodów osobowych (do rozmiaru 1250x400 mm),
 • złom metalowy – rynny, rury, blachy, piece,
 • dywany, wykładziny, meble
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych bez zawartości – beczki, skrzynki, wiadra,
 • elementy stolarki – listwy, deski, płyty wiórowe, drzwi, okna,
 • odpady ulegające biodegradacji – powiązane gałęzie, listwy drewniane.
   

Rodzaje odpadów, które nie będą odbierane:

 

 • odpady poremontowe i budowlane: gruz, płytki, cegła, kamienie,
 • odpady tekstylne: odzież, obuwie, tkaniny wystroju wnętrz (firany, zasłony, narzuty, koce),
 • szkło,
 • duże opakowania z tworzyw sztucznych po odpadach niebezpiecznych: farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
 • odpady powstające w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odpady zawierające azbest – eternit.
   

Uwaga!

W przypadku braku możliwości dojazdu specjalistycznego pojazdu odbierającego odpady do danej nieruchomości, wielkogabaryty należy wystawić do najbliższego skrzyżowania ulic, gdzie dojazd jest możliwy.

 

Odpady wielkogabarytowe można także bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), ul. Przemysłowa 14. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

 

Przypominamy, iż mieszkańcy bloków mogą wystawiać wielkogabaryty przy pergolach śmietnikowych w wyznaczone dni w ciągu całego roku według harmonogramu:

 

 • poniedziałek – os. Dolnośląskie, Edwardów,
 • wtorek – os. Żołnierzy POW, os. Słoneczne, os. Budowlanych, os. 1-go Maja, os. 1000-Lecia, os. Wolność, ul. Kwiatowa,
 • środa – os. Okrzei, os. Przytorze, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego,
 • czwartek – os. Binków, os. Dolnośląskie, Edwardów,
 • piątek – os. Okrzei, os. Czaplinieckie, ul. Pabianicka, ul. Fabryczna, ul 19-go Stycznia, os. Olsztyńskie, ul. Chmielowskiego, ul. Łąkowa.

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych z kamienic (posesji administrowanych przez PGM Sp. z o.o.) odbywa się na zgłoszenie telefoniczne administratora.

 

Ważne! Meble i odpady wielkogabarytowe należy wystawiać dzień przed planowaną zbiórką po godz. 19:00 lub w dniu zbiórki do godz. 6:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Czyżewskiego 7, tel.: 44 733 52 57 lub 56.

 

Czy wiesz, że korzystając z ciepła systemowego możesz ogrzewać swoje mieszkanie w chłodniejsze dni także wiosną, latem czy wczesną jesienią? Nie marznij bez potrzeby i pozwól PEC zadbać o swój komfort. Spraw, by w twoim domu było ciepłe i przytulnie bez względu na aurę panującą na zewnątrz.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017