Increase text size Decrease text size
Menu

  W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, prowadzonej w formie:

· opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; 

·  specjalistycznej; 

·  pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Zasady funkcjonowania placówek wsparcia dziennego reguluje  ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Stworzona została ona głównie z myślą  o dzieciach, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017