joombig banner rotation images

Menu


logotypy

Realizatorem Projektu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy
z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.

Wartość projektu to 725 283,74 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 616 491,17 zł, ze środków Budżetu Państwa – 58 022,71 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.11.2018 r. – 30.06.2020 r. obejmuje 363 uczniów kl. I-VIII
i 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej
nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.

foto

Realizacja projektu konkursowego z dziedziny „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Żołnierzy POW w roku 2018 uzyskała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program edukacji ekologicznej pn. „Oddech dla Bełchatowa” realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.

W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” cztery szkoły podstawowe w Bełchatowie zostały wyposażone 
w tablice interaktywne, projektory, głośniki. Program umożliwia wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W 80% finansowany jest ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego Miasta Bełchatowa.
Przedszkole Samorządowe  nr 8  im. „Bajkowy Zakątek”  w  Bełchatowie w  roku  2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program edukacji ekologicznej pn. „Przedszkolak w świecie żywiołów” - realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. Bajkowy Zakątek w Bełchatowie.

Przedszkole Samorządowe nr 2 „Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie” w roku 2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wkoło – aktywna edukacja ekologiczna w Przedszkolu Samorządowym nr 2 Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie”  

Przedszkole Samorządowe nr 1 „Pod Topolą” w Bełchatowie w roku 2017 uzyskało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Program Edukacji Ekologicznej pn. ”Przedszkolak badaczem i odkrywcą – tajemnice w powietrzu, w wodzie i na ziemi” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Pod Toplą” w Bełchatowie. 

W ramach  konkursu „Nasza Eko-pracownia” Szkoła Podstawowa nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie w roku 2017 uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące realizacji projektu pn.: Utworzenie ekopracowni pn. „Zielona pracownia” w Szkole Podstawowej nr 12 im. K. Makuszyńskiego w Bełchatowie.         

Miasto Bełchatów w roku 2017 w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – obszar D” uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Likwidacja barier transportowych w ramach procesu kształcenia integracyjnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów”. 
 
Wartość ogólna projektu wyniosła 144 800,00 zł
- 72 000,00 zł pochodzi z dotacji z PFRON
- 72 800,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa
 
W ramach projektu „Likwidacja barier transportowych w ramach procesu kształcenia integracyjnego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Bełchatów” Miasto Bełchatów zakupiło samochód do przewozu uczniów niepełnosprawnych, w tym dwóch na wózkach inwalidzkich.
W roku 2017 w ramach programu uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Szkoła Podstawowa nr 9 wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 uzyskała z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację na zakup nowości wydawniczych niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w wysokości 12 000,00 zł. W ramach programu szkoła zakupiła 939 książek do biblioteki. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 3 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wyniosła 15 000,00 zł. 
W roku 2016 w ramach uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa” cztery szkoły w Bełchatowie uzyskały z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych  niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych.

PS 8 to kolejne bełchatowskie przedszkole z grantem na edukację ekologicznąKolejne bełchatowskie przedszkole zdobyło grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Mowa o Przedszkolu Samorządowym nr 8, które na realizację programu z zakresu edukacji ekologicznej dostało 12 tys. 750 złotych, ponad 2 tys. złotych z kolei dołożyło miasto. Otrzymane środki przeznaczone zostaną m.in. na warsztaty i zajęcia edukacyjne, konkursy plastyczne i zakup pomocy edukacyjnych.


Jak przekonuje Renata Karczewska, dyrektor PS 8, placówka od wielu lat aktywnie realizuje programu ekologiczne, które mają na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019