joombig banner rotation images

Menu

Otwarty konkurs

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniu 8 listopada 2013 roku została podpisana umowa sprzedaży pakietu udziałów Miasta Bełchatów spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wyniki otwartego naboru Partnera
do przygotowania i wspólnej realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie – dopuszczenie do negocjacji.

 

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że na publicznie ogłoszone w dniu 12 września 2013 roku zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia 3,99% udziałów Spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, wpłynęła jedna odpowiedź złożona przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S. A. 97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5.

 

Po analizie złożonej odpowiedzi, Prezydent Miasta podjął decyzję o dopuszczeniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. z siedzibą w Bełchatowie do dalszego etapu nabycia udziałów Spółki.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014.

na podstawie art. 28 a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm) ogłaszam otwarty nabór Partnera do realizacji Programu Rewitalizacji Społecznej
pn. „Dobre re-akcje” realizowanego w ramach projektu systemowego, którego beneficjentem jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020