joombig banner rotation images

Menu


                                      PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 29 stycznia 2018r. do 2 marca 2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1 , na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących  własność  Miasta  Bełchatowa

                                       PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
                                         97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 1
                                        tel.( 044) 733-51-37 fax 733-51-40
                                                         o g ł a s z a
                                    DRUGI USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
                        na sprzedaż nieruchomości położonych w Bełchatowie

Oferujemy do sprzedaży:

- nieruchomość  niezabudowaną  oznaczoną działkami  nr 116/5  i 117/5  o łącznej  pow.
0,1088ha w obrębie 04 położoną w Bełchatowie w rejonie ul. Sienkiewicza.
Dla  w/w  działki  w  Sądzie Rejonowym w  Bełchatowie  prowadzona  jest księga wieczysta
PT1B/00064280/4
             Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym
Uchwałą Nr XX/152/08   Rady  Miejskiej  w  Bełchatowie    z dnia   31 stycznia  2008r.
(Dz.U. Woj. Łódzkiego  z  2008 r.  Nr 83, poz. 811)  przedmiotowa działka  znajduje się  w
jednostce urbanistycznej B3MW, MN,U opisanej jako „teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej”.

- cena wywoławcza 110 000,00 zł
Do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tej  kwoty.    

 Wadium  w   wysokości 10%   ceny   wywoławczej   należy   wpłacać   w kasie
Urzędu  Miasta  w  Bełchatowie  do  dnia  26 lutego  2018r. do  godz. 14:00   lub  na
konto  Urzędu  Miasta  w  Bełchatowie: ING  Bank  Śląski  SA.                                   
86 1050 1461 1000 0024 1124 0480  przy czym wadium  musi wpłynąć na powyższy 
rachunek do dnia 21 lutego 2018 roku do godz. 14:00.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2018 roku o godzinie 11:00 w sali nr 316 (II piętro) Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej nieruchomości odbył się w dniu 06.11.2017r.

Wadium  wpłacone  przez  osobę,  która  wygra  przetarg  zaliczone  zostanie  na  poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, po rozstrzygnięciu przetargu, przelewem na podane konto bankowe.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz sprzedającego.  
                                                   

W przetargu  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne,  jeżeli  wpłacą  wadium w  określonej  wysokości  i  w  wyznaczonym  terminie. Osoba  fizyczna  winna  przybyć na przetarg z dowodem tożsamości i dowodem wpłaty wadium, natomiast podmiot uprawniony do reprezentowania osoby prawnej z aktualnym odpisem z właściwego rejestru, a gdy został ustanowiony pełnomocnik  z pełnomocnictwem i dowodem wpłaty wadium.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r., poz.1490). Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.   
 
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (parter),  na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  
Informacji udziela Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, pokój 406, tel. (0-44) 733-51-76.   

                                                           


 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_ dz.116_5, 117_5.pdf)Ogłoszenie_ dz.116_5, 117_5.pdf[ ]1476 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018