joombig banner rotation images

Menu


WGA.6840.28.2017  

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 29 stycznia 2018 roku do 2 marca 2018 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o trzecim pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa

                                          
PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 1
o g ł a s z a
TRZECI PISEMNY  PRZETARG  NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej w Bełchatowie

Oferujemy do sprzedaży:
nieruchomość  niezabudowaną  oznaczoną  działką nr  30/12 o pow. 0,3716 ha
położoną w obrębie 02 m. Bełchatowa
Dla  ww.  nieruchomości w  Sądzie Rejonowym  w  Bełchatowie  prowadzona jest księga wieczysta PT1B/00073518/8.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą
Nr X/57/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz.2613) nieruchomość położona jest w jednostce urbanistycznej 5 PU – teren przemysłu, składów i baz, obsługi transportu i usług.

Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do:
1) zagospodarowania nieruchomości w oparciu o pozwolenie na budowę
zatwierdzające projekt budowlany wykonany zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i Cegielnianą oraz rzeką Rakówką (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r. poz.2613) w oparciu o koncepcję przedstawioną w ofercie, w tym:
  a) rozpoczęcie inwestycji (budowy) w terminie do dnia 31 grudnia 2018r.;
   przez rozpoczęcie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia
   na budowę, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
         b)  zakończenie inwestycji w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.;
              przez zakończenie inwestycji rozumie się uzyskanie pozwolenia na     
              użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu
              nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo                              
              budowlane;
2) zapłaty na rzecz Miasta Bełchatowa kary umownej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto w przypadku nierozpoczęcia inwestycji w terminie określonym w pkt 1 lit.a;
3) zapłaty na rzecz Miasta Bełchatowa kary umownej w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości w terminie określonym w pkt 1 lit.b lub zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie;
4) poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto  obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych opisanych w pkt 2 i 3;
5) ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Bełchatowa z tytułu kar umownych opisanych w pkt 2 i 3  hipoteki w wysokości 30% ceny sprzedaży brutto. Terminy i kary z punktów 1, 2, 3, 4, 5 mogą ulec zmianie w sytuacjach wyjątkowych jedynie za zgodą Prezydenta Miasta Bełchatowa;
6) zawarcia w umowie sprzedaży nieruchomości zobowiązania, że w terminie do
dnia 31 grudnia 2020r. nie dokona zbycia nieruchomości w drodze sprzedaży, darowizny, zamiany lub w innym trybie; w przypadku naruszenia powyższego zobowiązania nabywca nieruchomości zapłaci na rzecz Miasta Bełchatowa kwotę gwarancyjną w wysokości  60% ceny sprzedaży brutto, za dokonanie którejkolwiek ze wskazanych powyżej czynności prawnych; nabywca może zostać zwolniony z powyższego obowiązku jedynie za zgodą Prezydenta Miasta Bełchatowa lub w przypadku, gdy przeniesienie własności nieruchomości nastąpi po zakończeniu inwestycji, a przed 31 grudnia 2020r.;
7) poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty w wysokości 90% ceny sprzedaży brutto obejmującej obowiązek zapłaty kwoty gwarancyjnej określonej w pkt 6 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, że Miasto Bełchatów będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktu klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od daty przeniesienia przez nabywcę własności nieruchomości na inny podmiot na podstawie czynności prawnych opisanych w pkt 6.


Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych nabyciem nieruchomości jest:
wpłata wadium w wysokości  10% ceny wywoławczej do dnia 26 lutego  2018r. na konto
Urzędu Miasta w Bełchatowie: 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480 ING Bank Śląski SA. Przy
czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 26 lutego  2018r. do  godz.14:00
1) złożenie w zamkniętej kopercie pisemnej oferty w Wydziale Geodezji i Architektury Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 pok.408 do dnia 26 lutego  2018r. do  godz. 15:30; na kopercie należy umieścić napis „oferta na sprzedaż nieruchomości położonej w Bełchatowie w obrębie 2, oznaczonej działką nr 30/12”;
2) złożenie w miejscu wskazanym w pkt 2) kopii dowodu wpłaty wadium
w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis „dowód wpłaty wadium w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bełchatowie w obrębie 02, oznaczonej działką nr 30/12” do dnia 26 lutego  2018r. do  godz. 15:30.

Pisemna oferta powinna zawierać:
1) dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż
1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oferowany sposób zagospodarowania nieruchomości w formie koncepcji urbanistycznej, sporządzonej zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
4) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie;
5) pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się nabywcy do zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przedłożoną ofertą;
6) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
7) oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza;
8) kopię dowodu wniesienia wadium;
9) dowody wiarygodności finansowej (promesa udzielenia kredytu, opinie bankowe itp.) potwierdzające możliwość faktycznego zrealizowania inwestycji opisanej
w ofercie;
10)  planowaną ilość nowych miejsc pracy.

Oferowany w koncepcji architektonicznej sposób zagospodarowania nieruchomości powinien zawierać w szczególności:
1) rodzaj zabudowy;
2) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni nieruchomości (nie więcej niż 0,90)
3) obsługę komunikacyjną;
4) miejsca parkingowe
5) zaopatrzenie w media.

- cena wywoławcza  zł (netto) – 95 305,00 zł
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu + należny podatek VAT
w wysokości 23% tej kwoty.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać do dnia 26 lutego 2018r.na konto Urzędu Miasta w Bełchatowie: 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480 ING Bank Śląski SA. przy czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 26 lutego 2018r. do  godz. 14:00.

Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.

Część jawna odbywa się w obecności oferentów; w tej części przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg przekazując oferentom informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Komisja przetargowa: podaje liczbę otrzymanych ofert, sprawdza dowody wpłaty wadium,  dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert, przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów, weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu, zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Część niejawna
W części niejawnej Komisja:
I. 1.  dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich według
         następujących kryteriów:
    - za zaproponowaną cenę     –  0 – 50 pkt
    - za przedstawioną koncepcję zagospodarowania nieruchomości   -  0 - 20 pkt
    - za nowe miejsca pracy   -   0 – 20 pkt
    - za wiarygodność finansową firmy   0 – 10 pkt
   2. lub ustala, że żadna z ofert nie nadaje się do przyjęcia
   3. sporządza protokół z przetargu, podając w nim rozstrzygnięcie przetargu
       wraz z uzasadnieniem.
II. 1. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.
    2. O wynikach przetargu zawiadamia się wszystkich oferentów na piśmie.
III. 1. Jeżeli ze względu na równowartość ofert wybór jest utrudniony, Komisja przetargowa
         organizuje dodatkowy przetarg ustny.
     2. Komisja zawiadamia równorzędnych oferentów o terminie dodatkowego przetargu
         ustnego oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.
     3. Protokół podpisują członkowie Komisji oraz uczestnicy dodatkowego przetargu
         ustnego.
     4.  Przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu.

Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 2 marca 2018r.  o godz. 12:00
w sali nr 316 (II piętro) Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1.

Wadium  wpłacone  przez  osobę,  która  wygra  przetarg  zaliczone  zostanie  na  poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, po rozstrzygnięciu przetargu, przelewem na podane konto bankowe.

Pierwszy przetarg na sprzedaż opisanej nieruchomości odbył się w dniu 30.10.2017r., drugi 21.12.2017r.

Osiągnięta w przetargu cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca. Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz sprzedającego.                                                       
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań    na zbycie  nieruchomości  (Dz. U. z 2014r. poz.1490)
Ogłaszający  ma  prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.    
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa (parter), na stronie internetowej www.belchatow.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, a niniejszy wyciąg z ogłoszenia zostaje opublikowany w prasie codziennej ogólnokrajowej.   
Informacji udziela Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, pokój 408, tel. (44) 733-51-78.    

                                                            

                                                                                                                                 

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie_dz.30_12.pdf)Ogłoszenie_dz.30_12.pdf[ ]4415 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018