joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wielokrotnego programu wspierania finansowego gmin w zakresie

dożywienia ,,Pomoc państwa w zakresie dożywienia” na lata 2014-2020.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

 

 

I CEL, PRZEDMIOT I TERMIN KONSULTACJI

{nomultithumb}

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych w 2014 roku, we wskazanych poniżej zakresach oraz działach odpowiadających kwalifikacji budżetowej z zabezpieczeniem środków finansowych, jak niżej:

Zarządzenie Nr 311/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadań publicznych w ramach konkursu ofert na rok 2014 r.

Sporządzony dnia 07 listopada 2013 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie oceny projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Bełchatowa na rok 2014.

Czytaj całość

Sporządzony dnia 07 listopada 2013 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie oceny Projektu Programu Współpracy Miasta Bełchatowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013.

 

Czytaj całość

Otwarty konkurs

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniu 8 listopada 2013 roku została podpisana umowa sprzedaży pakietu udziałów Miasta Bełchatów spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018