joombig banner rotation images

Menu
Oferta realizacji zadania publicznego pn.:" Ćwicz oko i dłonie w Ojczyzny obronie".

Treść oferty jest dostępna w załączniku.
Załączniki:
Download this file (ofertabkl.pdf)Oferta BKL[ ]1171 kB
Fundacja Terebint ma przyjemność przedstawić poradnik dla osób sprawnych inaczej oraz osób powyżej 75 roku życia, na temat ułˆatwień w wykonywaniu prawa wyborczego, a ujętych w Ustawie Prawo Wyborcze z dnia 5 stycznia 2011r.
Opracowanie obejmuje podręcznik w formie pliku do wydruku, a także plików dźwiękowych możliwych do odsˆłuchania na stronie internetowej: http://www.fundacja-terebint.cba.pl/proj004.php
Opracowanie to można pobrać także na wˆasne urządzenia obsˆugujące format MP3, a także przekazać innym osobom.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji Terebint

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa nr 219/2014 z dnia 6 października 2014 r.  na terenie Bełchatowa zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta Bełchatowa w zakresie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2020, zwanych dalej konsultacjami. Konsultacje będą miały charakter ogólnomiejski i odbędą się w okresie od 7.10.2014 r. do 15.10.2014 r.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w 2014 roku, we wskazanym poniżej zakresie oraz dziale odpowiadającym kwalifikacji budżetowej, z zabezpieczeniem środków finansowych, jak poniżej:

Zarządzenie Nr 214/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 24.09.2014r. w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 197/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 02 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pod nazwą:"Słyszę"- akcja przesiewowego badania słuchu u dzieci.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie[ ]509 kB
Zarządzenie Nr 213/2014Prezydenta Miasta Bełchatowaz dnia  23.09.2014w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania publicznego zleconegow ramach otwartego konkursu ofert na rok 2014 ogłoszonego Zarządzeniem Nr 191/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pod nazwą: Działania profilaktyczne „Zdrowa Niedziela” edycja jesienna.
Załączniki:
Download this file (Zarządzenie.pdf)Zarządzenie[ ]727 kB

Zgodnie z art. 52 i 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bełchatowa przystąpił do prac nad projektem Budżetu Miasta Bełchatowa na 2015 rok. W związku z powyższym:

Ogłoszenie do zarządzenia z dnia 2 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia– zadanie pod nazwą: „Słyszę”- akcja przesiewowego badania słuchu u dzieci. Całość w załączniku,
Załączniki:
Download this file (OGŁOSZENIE.doc)Ogłoszenie[ ]43 kB

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia – zadanie pod nazwą: Działania profilaktyczne „Zdrowa Niedziela” edycja jesienna. Cały dokument w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie Nr 191 z 2014.doc)Zarządzenie nr 191[ ]96 kB
W dniu 22 sierpnia 2014 r. Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 24, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego p.n.  Profilaktyczne badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Zadanie zostało uznane za celowe do realizacji.  Zgodnie z trybem określonym w art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1118) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:  
-  Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego.
Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]3157 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018