Increase text size Decrease text size
Menu

                                   PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA

informuje, że w dniach od 23 czerwca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń        w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1,  na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa


                                      PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 23 czerwca 2017 r. do 25 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1 , na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących  własność  Miasta  Bełchatowa

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie - ul.Daleka.pdf)Ogłoszenie - ul.Daleka.pdf[ ]2065 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniach od 28.11.2016 r. do 12.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa.

 

Bełchatów, dnia 28.11.2016 r.

WIM.7021.1.110.2016

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

tel. (44) 733-51-37, fax (44) 733-51-40

 

Na podstawie art. 22 ust. 2ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) ogłasza

 

II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym  na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bloku 201 – na terenie działki
Nr 556/1 obręb 12  Miasta Bełchatowa o  pow. 2.300 m2.

 

Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 800,00 zł netto - miesięcznie + należny
podatek VAT.

 

Oferta powinna zawierać:

1.    dane oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z danymi kontaktowymi.

  1. oferowaną miesięczna stawkę czynszu netto;
  2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz warunkami do przetargu (do pobrania w Wydziale Inżynierii UM Bełchatów – pokój 423);
  3. oświadczenie o posiadaniu w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej – „prowadzenie parkingów”;
  4. poświadczenie wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wadium  należy wpłacać do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 14:30 w kasie Urzędu lub na konto  Urzędu   Miasta w Bełchatowie : 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480 ING Bank Śląski SA. przy czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 12 grudnia 2016 roku  do  godz. 14:30 (wadium pozostanie w kasie Urzędu Miasta na okres prowadzenia parkingu, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy);
  5. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z tytułu prowadzonej działalności oraz w stosunku do Miasta Bełchatowa;

7.    opis proponowanych rozwiązań dotyczących zarządzania i obsługi parkingu;

8.    opis ewentualnych innych zamierzeń oferenta, których celem będzie podniesienie atrakcyjności parkingu i wprowadzenie udogodnień dla klientów;

9.    w przypadku posiadania przez oferenta doświadczenia w zakresie prowadzenia i zarządzania parkingami - informacja na temat dotychczas prowadzonej działalności, w tym informacje potwierdzające doświadczenie oferenta w zarządzaniu parkingami przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Parking strzeżony – bl. 201” należy złożyć do dnia 12.12.2016 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w Wydziale Inżynierii, pokój 423.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016 r. o godzinie 15:15 w Wydziale Inżynierii w pokoju 410.

 

Kryteria oceny ofert:

1.    proponowany czynsz dzierżawny : 60%;

2.    proponowany rozwiązania dot. zarządzania parkingiem i inne zamierzenia oferenta (szacowane koszty poniesione przez dzierżawcę): 20%;

3.    doświadczenie (liczone w latach): 20%.

 

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

W przypadku gdy oferent, którego oferta wybrana została jako najbardziej korzystna, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – organizator zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z oferentem, którego oferta uzyskała drugi wynik.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (parter), na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w pok. 423 Urzędu Miasta – tel. (044) 733-51-93.

Informacji udziela Jakub Kołodziejczyk.

Attachments:
Download this file (Parking 201.pdf)Parking 201[ ]1398 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że w dniach od 28.11.2016 r. do 12.12.2016 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie gruntów stanowiących własność Miasta Bełchatowa.

 

Bełchatów, dnia 28.11.2016 r.

WIM.7021.1.109.2016

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

tel. (44) 733-51-37, fax (44) 733-51-40

 

Na podstawie art. 22 ust. 2ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) ogłasza

 

II PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym  na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bl. 101 – na części działek nr 644/1, 644/2, 645/1, 645/2 obręb 12 Miasta Bełchatowa o pow. około 3.000 m2.

 

Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi 800,00 zł netto - miesięcznie + należny
podatek VAT.

 

Oferta powinna zawierać:

1.    dane oferenta: imię i nazwisko lub nazwę firmy wraz z danymi kontaktowymi.

  1. oferowaną miesięczna stawkę czynszu netto;
  2. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz warunkami do przetargu (do pobrania w Wydziale Inżynierii UM Bełchatów – pokój 423);
  3. oświadczenie o posiadaniu w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej – „prowadzenie parkingów”;
  4. poświadczenie wpłaty wadium w wysokości 4.000,00 zł. Wadium  należy wpłacać do dnia 12 grudnia 2016 r. do godz. 14:30 w kasie Urzędu lub na konto  Urzędu   Miasta w Bełchatowie : 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480 ING Bank Śląski SA. przy czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 12 grudnia 2016 roku  do  godz. 14:30 (wadium pozostanie w kasie Urzędu Miasta na okres prowadzenia parkingu, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy);
  5. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami z tytułu prowadzonej działalności oraz w stosunku do Miasta Bełchatowa;

7.    opis proponowanych rozwiązań dotyczących zarządzania i obsługi parkingu;

8.    opis ewentualnych innych zamierzeń oferenta, których celem będzie podniesienie atrakcyjności parkingu i wprowadzenie udogodnień dla klientów;

9.    w przypadku posiadania przez oferenta doświadczenia w zakresie prowadzenia i zarządzania parkingami - informacja na temat dotychczas prowadzonej działalności, w tym informacje potwierdzające doświadczenie oferenta w zarządzaniu parkingami przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie oferty.

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Parking strzeżony – bl. 101” należy złożyć do dnia 12.12.2016 r. do godziny 15:00 w Urzędzie Miasta Bełchatowa, w Wydziale Inżynierii, pokój 423.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016 r.  o godzinie 15:10 w Wydziale Inżynierii w pokoju 410.

 

Kryteria oceny ofert:

1.    proponowany czynsz dzierżawny : 60%;

2.    proponowany rozwiązania dot. zarządzania parkingiem i inne zamierzenia oferenta (szacowane koszty poniesione przez dzierżawcę): 20%;

3.    doświadczenie (liczone w latach): 20%.

 

Przetarg odbędzie się, chociażby wpłynęła tylko 1 oferta, spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

W przypadku gdy oferent, którego oferta wybrana została jako najbardziej korzystna, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – organizator zastrzega sobie prawo zawarcia umowy z oferentem, którego oferta uzyskała drugi wynik.

 

Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (parter), na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w pok. 423 Urzędu Miasta – tel. (044) 733-51-93.

Informacji udziela Jakub Kołodziejczyk.

 

Attachments:
Download this file (Parking 101.pdf)Parking 101[ ]1411 kB

Pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bl. 101 – na części działek nr 644/1, 644/2, 645/1, 645/2 obręb 12 Miasta Bełchatowa o pow. około 3.000 m2.

Attachments:
Download this file (Parking 101.pdf)Parking 101[ ]1410 kBMiasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017