joombig banner rotation images

Menu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że przetwarzając dane osobowe klientów Urzędu Miasta Bełchatowa:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.  
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  świadczenia usług przez Urząd Miasta Bełchatowa, w ramach realizacji zadań ustawowych, wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, wykonania umowy - gdzie stroną jest osoba, której dane dotyczą, w szczególnych przypadkach na podstawie wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych. 
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być (tzw. podmioty przetwarzające) na podstawie umów powierzenia danych osobowych lub na podstawie udzielonych zgód osób których dane dotyczą. Ponadto dane osobowe mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Przetwarzanie danych przez organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów, jak również z  odrębnych przepisów prawa lub do osiągnięcia celu przetwarzania.  
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, na podstawie (art. 15 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, na podstawie (art. 16 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) -  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”), na podstawie (art. 17 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku gdy:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a)  lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego Rozporządzenia 2016/679, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw  wobec przetwarzania jej danych osobowych – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, któremu podlega Administrator,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie (art. 18 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku, gdy:
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie (art. 20 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) – w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą, dostarczyła danych osobowych na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę lub przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą,
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie (art. 21 ogólnego Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku gdy:
zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub ze względu na prawnie uzasadnione interesy Administratora lub strony trzeciej,
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia 2016/679. 
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji usług i prowadzenia spraw, gdzie:
a) podanie danych może być obowiązkowe - jeżeli przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa, 
b) dobrowolne - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy. 
Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:
Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Urząd Miasta Bełchatowa. Administratorem danych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
1. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie -  Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę podawczą na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Podstawowym celem prowadzenia systemu monitoringu, a tym samym przetwarzania danych osób przebywających w obszarze monitorowanym jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli przebywających w obszarze przetwarzania, ochrony mienia gminy oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się na podstawie art.  114 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych.
5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne z perspektywy celowości funkcjonowania przy uwzględnieniu terminu maksymalnego 30 dni, po tym okresie we wszystkich lokalizacjach monitoringu wizyjnego automatycznie następuje kasowanie poprzez  nadpisywanie nowych danych. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Urzędu Miasta Bełchatowa z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę, przybliżony czas zdarzenia, i miejsce zdarzenia wraz z uzasadnieniem zabezpieczenia nagrania.
6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego są podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna ona, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8. Dane osobowe przetwarzane w ramach systemu monitoringu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Lokalizacje systemów monitoringu wizyjnego w przestrzeni publicznej Miasta Bełchatowa:
1. 4 kamery - ul. Paderewskiego 6 - obejmuje teren od strony ul. Paderewskiego 6 w kierunku ul. Wojska Polskiego  z obiektami (kort tenisowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, siłownia, boisko do siatkówki plażowej, skatepark, ścianka wspinaczkowa, tereny zieleni). 
2. 9 kamer - os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 - obejmuje os. Dolnośląskie rejon bloków 101 do 111 z obiektami (boisko do koszykówki, place zabaw, boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki, tereny zieleni). 
3. 15 kamer - os. Okrzei 2 - obejmuje os. Okrzei 2 z obiektami (trasa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż bloku nr 2 wraz z parkingami, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni). 
4. 8 kamer - os. Okrzei przed blokiem nr 22  - obejmuje os. Okrzei przed blokiem nr 22  z obiektami (plac zabaw „Wesoły Zakątek”, boisko wielofunkcyjne, tereny zieleni na działce o nr 170/4 obr.13).
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018