Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

 

pl honorowi male

 

 

Przyznawany przez Radę Miejską Bełchatowa tytuł Honorowy Obywatel Miasta Bełchatowa to najwyższa forma uznania indywidualnych zasług obywateli w obronie miasta, dla jego rozwoju, popularyzacji wiedzy o Bełchatowie i jego historii, a także innych dziedzin życia społecznego.

 

Tytułem Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa zostało wyróżnionych dwadzieścia siedem osób. Wśród nich znaleźli się: Marszałek Józef Piłsudski, Żołnierze Zgrupowania płk. Ludwika Czyżewskiego, Apoloniusz Zawilski, pastor Lothar Ernst Knoch, dr Henryk Mular, Jean Claude Versyck, Jadwiga Nadana, Zbigniew Kozłowski, Maciej Pawlik, Święty Jan Paweł II, Tomasz Trawiński, Mirosław Olejniczak, Daniel Jorge Castellani, Konrad Piechocki, Marian Sobutkowski, Bronisława Hanna Hellwig-Stańczuk, Franciszek Zochaniak oraz Mistrzowie Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn z 2014 roku (Stephane Antiga, Krzysztof Ignaczak, Karol Kłos, Mateusz Mika, Marcin Możdżonek, Michał Winiarski, Mariusz Wlazły, Andrzej Wrona, Paweł Zagumny i Paweł Zatorski).

 


Pierwszy tytuł honorowego obywatela Rada Miejska Bełchatowa nadała 12 czerwca 1926 roku. Otrzymał go Marszałek Józef Piłsudski.

 

Józef Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku w Żułowie pod Wilnem. Po ukończeniu gimnazjum w Wilnie w roku 1885 dostał się na studia medyczne na Uniwersytecie w Charkowie, gdzie związał się z socjalistyczno - rewolucyjnym ruchem "Narodnaja Wola". Za udział w studenckich rozruchach po roku nauki został jednak wydalony z uczelni. Za zaangażowanie w działalność wileńskich socjalistów 22 marca 1887 roku Piłsudski został aresztowany i pod zarzutem udziału w spisku zmierzającym do obalenia cara Aleksandra II zesłany na pięć lat na Syberię.

 

 

 

Doceniając ofiarę krwi i poświęcenie Żołnierzy Zgrupowania płk. Ludwika Czyżewskiego w walkach z hitlerowskim najeźdźcą w obronie ziemi bełchatowskiej Rada Miejska w Bełchatowie przyznała im 28 czerwca 1993 r. tytuł Honorowego Obywatelstwa Miasta Bełchatowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doceniając kilkunastoletni wysiłek i zaangażowanie włożone w gromadzenie i opracowywanie materiałów historycznych, monografii o Bełchatowie Rada Miejska w Bełchatowie nadała Apoloniuszowi Zawilskiemu, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa 28 czerwca 1993 r.

Lothar Ernst Knoch - nieżyjący już pastor Kościoła Ewangelicko - Reformowanego okręgu Leer w Niemczech. Jego inicjatywy obejmowały zawsze współpracę niemiecko - polską. Uczestniczył w budowie Ośrodka Profilaktyki i Rozwoju Osobowości w Bełchatowie. Tytuł Honorowego Obywatela Bełchatowa Rada Miejska nadała mu 29 października 1997 roku.

 

 

 

 

 

Rada Miejska w Bełchatowie w uznaniu szczególnych zasług dla naszego miasta i regionu bełchatowskiego zarówno w dziedzinie samorządności jak i służby zdrowia nadała 5 listopada 1997 r. Honorowe Obywatelstwo Miasta Bełchatowa - doktorowi Henrykowi Mularowi.

 

Nieżyjący już doktor, ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Rejonowego w Bełchatowie. Był radnym dwóch kadencji Rady Miasta. Przez te lata kierował pracami Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej oraz był wiceprzewodniczącym Rady. Za swoją działalność zawodową i społeczną został odznaczony, między innymi, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.  Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa został mu nadany 5 listopada 1997 r.

Kontakty Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa - Jeana - Claude Versyck’a z Polską rozpoczęły się w 1980 roku, kiedy to założył on w Aubergenville stowarzyszenie „Amitie Aubergenville Pologne”. Będąc prezesem tegoż stowarzyszenia organizował zbiórki żywności i odzieży, które w ramach pomocy charytatywnej dostarczał do Polski.

 

W roku 1997 był inicjatorem powołania Komitetu Partnerstwa Aubergenville – Bełchatów i w ramach tej organizacji przejął odpowiedzialność za bezpośrednie kontakty z Bełchatowem. Od tego czasu niestrudzenie działał na rzecz współpracy zaprzyjaźnionych miast. Z jego inicjatywy rozwinęły się kontakty młodzieży szkół średnich, wymiana grup artystycznych i zawodowych, ośrodków terapii dla niepełnosprawnych, możliwe stało się odbywanie staży przez naszych mieszkańców na terenie Aubergenville. Jean Claude Versyck przez długi czas pozostawał w ścisłym kontakcie z Ambasadą Polską we Francji i przy jej udziale organizował „Dni Polskie”, w trakcie których promowane były polskie filmy, malarstwo i gastronomia.

 

Jean - Claude Versyck zmarł 28 stycznia 2022 r., w wieku 84 lat.

Pani Jadwiga Nadana przez całe swe życie związana jest z Bełchatowem. W trakcie pracy zawodowej w służbie zdrowia aktywnie udzielała się w pracach organizacji społecznych między innymi Ligi Kobiet. W roku 1979 postanowieniem Rady Narodowej Miasta i Gminy Bełchatów wpisana została do księgi zasłużonych dla Miasta i Gminy Bełchatów. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie pracuje społecznie, ukierunkowując swe działania na propagowanie historii Bełchatowa. Aktywnie uczestniczy w pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, przewodniczyła Komisji Historycznej, która z jej inicjatywy podjęła szereg przedsięwzięć mających na celu utrwalenie śladu przeszłości miasta, wizerunków zasłużonych Bełchatowian. Była współorganizatorem wielu imprez o charakterze patriotyczno – kulturalnym, za co wyróżniona została odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, posiada również odznaczenia państwowe.

 

Rada Miejska w Bełchatowie Jadwigę Nadana wyróżniła tutułem Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa.

Prof. dr inż. Zbigniew Kozłowski, Generalny Projektant KWB Bełchatów, problematyką eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów zajął się już w 1962 roku, a w roku 1967 opracował kompleksową koncepcję zagospodarowania złoża Bełchatów. Jego upór i zaangażowanie w tę tematykę spowodowały, że 1-go września 1971 roku został powołany na stanowisko Generalnego Projektanta KWB „Bełchatów”, a 9-go marca 1973 roku zaaprobowane zostały decyzją Prezydium Rządu prace przygotowawcze do budowy Kopalni "Bełchatów" i Elektrowni "Bełchatów". Prof. dr inż. Kozłowski pozostawał i pozostaje w stałym kontakcie z KWB Bełchatów i miastem Bełchatów. W trakcie trwania inwestycji służył jej swą rozległą wiedzą, na bieżąco uzupełniał swą wizję, wprowadzając szereg ulepszeń i nowych rozwiązań.

Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w 1969 r. i stopień doktora habilitowanego w 1981 roku. W 1990 r. odebrał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora, a od 1993 r. jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Elektroenergetyki PŁ, pełniąc już czwartą kadencję funkcję dyrektora tego Instytutu. W latach 1983 - 90 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Elektrycznego PŁ. W czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych opublikował 165 oryginalnych prac naukowych z dziedziny elektrowni i gospodarki elektroenergetycznej.

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła), ur. 1920, papież od 16 X 1978; filozof, teolog, dramatopisarz, poeta; urodzony w Wadowicach na Podkarpaciu; od 1938 studiował filologię polską na UJ; podczas II wojny światowej pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie 1941–45 przygotowując się do kapłaństwa (tajna nauka w seminarium w Krakowie); 1946 przyjął święcenia kapłańskie; 1946–48 studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie; od 1954 wykładał na Wydziale Teologii UJ i na Wydziale Filozofii KUL, od 1956 zast. prof. i kier. Katedry Etyki KUL; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krak.; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski. 1 maja 2011 roku odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II.

We wrześniu 2005 roku Rada Miejska na wniosek Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego przyznała tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa Tomaszowi Trawińskiemu.

 

Trawiński działał w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Od 1936 r. jest członkiem Związku Strzeleckiego "Strzelec". Włączył się także w reaktywację tej bełchatowskiej jednostki.

Umiłowanie rodzinnego miasta, jego historii i tradycji, działania na rzecz jego rozbudowy, trud i energia włożone w rozwój sportu – to cechy, w uznaniu których Rada Miejska w Bełchatowie w dniu 15 grudnia 2005 r. nadała panu Mirosławowi Olejniczakowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa. Mirosław Olejniczak przejawia wyjątkową miłość do Bełchatowa, jego historii i tradycji. Przez szereg lat w miejscowym radiu prowadził audycję „Spacerkiem po Bełchatowie”, przybliżając bełchatowianom miasto z okresu międzywojnia. Uczestniczył w tworzeniu Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, był jego wiceprezesem, aktualnie aktywnie działa w Komisji Historycznej. Jest autorem szeregu publikacji z historii miasta: „40 lat RKS Skra”, „Historia bełchatowskiego sportu”, „Szkoła im. A. Mickiewicza w Bełchatowie”.

Kiedy w 2006 roku obejmował posadę trenera w Skrze Bełchatów, nikt nie liczył na tak znamienite osiągnięcia. Dziś Daniel Castellani jest nie tylko uznawanym na całym świecie trenerem, ale i Honorowym Obywatelem Bełchatowa.


Urodzony w Buenos Aires 21 marca 1961 r. argentyński trener i były siatkarz jest dziś znany każdemu Polakowi. Swoją przygodę z siatkówką rozpoczął w klubie Boca Juniors. Do kadry trafił w wieku siedemnastu lat. Ceniony w kraju i za granicą osiągnął wiele sukcesów, zdobywając m.in.: 1. miejsce w Mistrzostwach Ameryki Południowej Juniorów, brązowy w Mistrzostwach Świata w 1982 r., a także Puchar CEV w 1985 roku. Dwukrotnie uczestniczył w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles oraz w Seulu, gdzie zdobył wraz z zespołem brązowy medal.

 

 

 

 

 

 

Konrada Piechockiego wszyscy kibice piłki siatkowej kojarzą z sukcesami PGE SKRY Bełchatów. Mało kto wie, ze urodził się w 1969 roku w Szczecinie i jest absolwentem tamtejszej Akademii Wychowania Fizycznego. Z Bełchatowem,  związany jest od prawie dwudziestu lat. W roku 1991 rozpoczął tu pracę trenera grup młodzieżowych w klubie piłki siatkowej Skra.

30 października 2014 roku, podczas sesji Rady Miasta, bełchatowscy rajcy wyrazili zgodę na nadanie tytułu Honorowych Obywateli Miasta Bełchatowa członkom mistrzowskiej drużyny Polski w Piłce Siatkowej z 2014 roku.

Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa Bronisławie Hannie Hellwig-Stańczuk radni przyjęli 29 sierpnia 2013 roku - podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej. Tytuł ten trafił do niej za wyjątkowe zasługi – pamięć i kultywowanie dziejów Bełchatowa choć na stałe mieszka w stolicy.

Franciszek Zochniak 2Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa Franciszkowi Zochniakowi miejscy radni przyjęli 24 października 2013 roku – podczas XLI Sesji Rady Miejskiej. Tytuł ten trafił do niego za wyjątkowe zasługi – troskę, pamięć i pielęgnowanie historii Bełchatowa. „Swoją postawą Pan Franciszek Zochniak kultywuje pamięć o bohaterach, którzy oddali życie i zdrowie w imię miłości do Ojczyzny, uczy tym samym młode pokolenie bycia prawdziwym oddanym patriotą.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

 

Franciszek Zochniak urodził się 23 marca 1923 roku w Kociszewie. Wybuch II wojny światowej zastał go w jego ukochanym Bełchatowie. W strukturach Armii Krajowej działał pod pseudonimem Medyk. Służył w obwodzie łaskim, w placówce Bełchatów. Pod przykrywką pracy w Składzie Aptecznym Pasikowskich przy ulicy Kościuszki, naprzeciwko Urzędu Miasta i niemieckiej Żandarmerii, obserwował i raportował swojemu dowódcy Eugeniuszowi Szubertowi wszystko, co udało mu się wychwycić.

marian sobutkowskiTo dzięki Marianowi Sobutkowskiemu – jego ogromnej pasji, sportowemu zacięciu i chęci działania bełchatowski sport, zwłaszcza kolarstwo, ale i szachy oraz tenis stołowy, zawdzięcza bardzo wiele. Na rok 2010 przypadł jubileusz półwiecza jego pracy na rzecz sportu w Bełchatowie, co stało się pretekstem do przyznania mu najwyższej formy uznania za działalność na rzecz miasta – wyróżnienia tytułem Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa

 

Marian Alojzy Sobutkowski urodził się 14 lutego 1937 roku w Bełchatowie. Już od dziecka zafascynowany był rowerem, ale swój pierwszy jednoślad kupił, gdy miał 21 lat. W 1958 roku zaczął startować w wyścigach, jednakże nie trwało to długo. Poświęcił się pracy z młodzieżą, zajmując się organizacją i szkoleniem wychowanków – był trenerem, wychowawcą, zaopatrzeniowcem, mechanikiem i organizatorem – chodzącą alfą i omegą. W 1962 roku z jego inicjatywy oficjalnie powstał kolarski klub LZS, choć pasjonaci jeździli na rowerach już od dwóch lat.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl