Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Przyjęta przez radnych strategia adaptacji do zmian klimatu zakłada m.in. rozbudowywanie infrastruktury zielonej Strategia adaptacji do zmian klimatycznych, porozumienie między miastem a gminą w sprawie aktualizacji granic naszej aglomeracji oraz nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków – to tematy, którymi między innymi zajmowali się radni podczas XIX sesji Rady Miejskiej. W porządku obrad znalazły się także punkty dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli i Centrum Usług Środowiskowych, którego jednym z partnerów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa” , podaję do publicznej wiadomości:

Bełchatów weźmie udział w debacie "Wczujmy się w klimat - adaptacja w mieście"Bełchatów jest jednym z pięciu polskich miast, dla których została opracowana strategia adaptacji do zmian klimatu. Teraz podobne strategie będą opracowywane dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Przedstawiciele magistratu podzielą się swoimi doświadczeniami w walce ze zmianami klimatycznymi z uczestnikami debaty eksperckiej „Wczujmy się w klimat – adaptacja w mieście”. Spotkanie odbędzie się 21 lutego w Łodzi.


Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, coraz bardziej stają się także istotnym problemem lokalnym. Dlatego też Ministerstwo Środowiska chce opracować plany adaptacji do zmian klimaty dla kolejnych 44 miast, tym razem takich, których liczba mieszkańców przekracza 100 tysięcy. Gotowe plany będą także zawierać propozycję działań, które pozwolą zminimalizować skutki zidentyfikowanych zagrożeń.

Bełchatów będzie mieć Strategię adaptacji do zmian klimatu

Mówiąc ,,klimat", myślę ,,człowiek". Zmieniający się klimat wpływa na warunki życia mieszkańców miast. Dotyczy to także Bełchatowa i jego mieszkańców. Fale upałów, intensywne opady deszczu, burze dały się we znaki w ostatnich latach mieszkańcom i służbom miejskim. Potwierdzają to analizy przeprowadzone przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy w ramach opracowania „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” przygotowanej w ramach projektu ClimCities. W dokumencie tym dokonano diagnozy wrażliwości miasta na zmiany klimatu, a dla stwierdzonych zagrożeń klimatycznych wspólnie z Miastem opracowano plan działań, który pomoże mieszkańcom w przystosowywaniu się do nowych warunków klimatycznych.

 

Miasto przystępuje do opracowania projektu "Strategia adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa". Miejski plan adaptacji będzie lokalną odpowiedzią na globalne zmiany klimatu i elementem dbania o ekologiczne bezpieczeństwo kraju. Wszyscy mieszkańcy mogą składać swoje uwagi w magistracie do 3 października.


Bełchatów jest jednym z pięciu polskich miast, dla których zostanie opracowana strategia adaptacji do zmian klimatu. Podobne programy przygotowane będą także dla Tomaszowa Mazowieckiego, Siedlec, Ostrołęki i Nowego Sącza. Wszystkie miasta liczą poniżej 100 tys. mieszkańców. Plany reagowania na zmiany klimatyczne będą opracowane w ramach projektu Climcities („CLIMate change adaptation in small and medium size CITIES”, który jest finansowany w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009 - 2014 (85 procent) i budżetu państwa (15 procent).

Takie strategie mają Paryż, Londyn czy Kopenhaga, ale też miasta w Polsce, teraz dołączy do nich Bełchatów. Rozpoczynają się prace nad miejską strategią adaptacji do zmian klimatu.

 

Paryż działa pod hasłem przywrócenia miastu wiejskich warunków życia. Londyn w ramach adaptacji postawił na modernizację starych budynków, zazielenianie miasta i proekologiczną komunikację, czyli rowery i elektryczne autobusy. To przykłady, jak w praktyce przystosowanie miasta do zmian klimatycznych może wyglądać. Do końca września taką wiedzę mieć też będzie Bełchatów.

Jak susze, gwałtowne opady czy wichury wpływają na miasto i życie jego mieszkańców? Bełchatów już wkrótce będzie znał odpowiedzi na te pytania.

 

Bełchatów jest jednym z pięciu miast w Polsce, dla których opracowane zostaną miejskie strategie adaptacji do zmian klimatu. Upały, gwałtowne opady, susze, wichury pojawiają się coraz częściej i mają realny wpływ na życie mieszkańców. Strategia ma dać odpowiedź, na ile organizm miasta jest na nie odporny i w jaki sposób może się do nich przystosować. To część projektu Climcities, do którego miasto przystąpiło, podpisując 22 marca porozumienie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym. Partnerem przedsięwzięcia jest norweska firma Vista Analyse, która ma międzynarodowe doświadczenie w zakresie opracowywania miejskich strategii adaptacyjnych.

 

Bełchatów jest jednym z pięciu miast w Polsce, dla których opracowane zostaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. To część projektu Climcities, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z norweskim partnerem.

 

Konferencja inaugurująca projekt Climcities „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” odbyła się 22 marca w Warszawie. Wśród zaproszonych gości była prezydent Mariola Czechowska, która podpisała w trakcie inauguracji porozumienie o przystąpieniu Bełchatowa do projektu. Jego głównym celem jest rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast (do 100 tys. mieszkańców).

 

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, dotyczących zmian klimatu i przystosowaniu do nich. Urzędnicy nauczą się, w jaki sposób opracować miejski plan adaptacji oraz jak w takie działania angażować mieszkańców. Projekt daje także możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu z norweskim partnerem - Vista Analyse.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl