Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W2020 roku miasto przeprowadzi dwie mobilne zbiórki wielkogabarytów - w kwietniu i październiku Dla mieszkańców domków jednorodzinnych miasto zaplanowało w tym roku dwie mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych. (Harmonogram zbiórki na 2023 rok dostępny poniżej w załączniku)

pojemniki eko

Bełchatowska spółka Eko-Region dostarczyła mieszkańcom harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Kalendarzyki wskazują, w które dni każdego miesiąca odbierane będą z naszej posesji poszczególne rodzaje odpadów. Zamieszczona jest też informacja o tym, kiedy odbędzie się np. wywóz wielkogabarytów, a także do kiedy za usługę tę należy zapłacić.

house 159106 1280Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

recycling 304974 1280

Uzyskane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za rok 2021.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych obliczany jest zgodnie Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021r. wg wzoru:

 

Mr

P = ---------------- x 100%

Mw

 

gdzie:

Mr – łączna masa odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi w Mg,

Mw – łączna masa wytworzonych odpadów komunalnych w Mg.

 

4 757,2045

P = -------------- x 100% = 20,027 % = 20,03%

23 752,8096

 

Gminy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach miały osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 20% wagowo za rok 2021. Miasto Bełchatów osiągnęło wymagany poziom recyklingu, który wyniósł za rok 2021 - 20,03%.

 

electric 948208 1920Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z zapisami art. 36 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.

eko region 3162

Dane podmiotu świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie miasta oraz miejsca zagospodarowania odpadów.
 
Odpady komunalne na terenie miasta Bełchatowa odbierane są przez Eko-Region Sp. z o.o., adres: 97-400 Bełchatów, ul. Bawełniana 18, tel. 44/633-08-16 zgodnie z zawartą w dniu 23.12.2021 r. umową nr 0595/21 na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa”.

compost 419259 1920Uchwała Nr XL/304/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 20201r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 7,25 zł od miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej dla danej nieruchomości.

pojemniki wwwNa podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) - dalej jako u.c.p.g., Miasto Bełchatów informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania przetargowego na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie miasta Bełchatowa od 1 stycznia 2022 r. Na mocy art. 6c ust. 2 i ust. 3 u.c.p.g., Rada Miasta Bełchatowa przyjęła w dniu 28 lutego 2019 r. uchwałę nr VII/39/19 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa. Możliwość wyłączenia się z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez miasto Bełchatów od 1 stycznia 2022 r. przez właścicieli nieruchomości niezamieszkanych.

environmental protection 326923 1920Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług (Uchwała Nr XL/301/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 1 grudnia 2021 r.).

Od 1 stycznia każdy ma obowiązek segregowania odpadówMetale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio – do brązowego – tak wyglądają obowiązujące w całym kraju zasady segregacji odpadów. Zgodnie ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach każdy właściciel nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej) musi prowadzić selektywną zbiórkę.

Sprawdź zasady przyjmowania odpadów do PSZOK-uWielkogabaryty, przeterminowane leki, odpady budowlano-rozbiórkowe można bezpłatnie oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u. W Bełchatowie taki punkt mieści się  przy ul. Przemysłowej 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl