Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na zdjęciu obrady Rady Miejskiej w Sali Herbowej urzędu miastaRadni rozmawiali m.in. o zmianach w miejskim budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej

 


Kilkanaście przyjętych uchwał, dotyczących m.in. miejskich finansów, miejscowego planu zagospodarowania czy pomocy uchodźcom z Ukrainy, a do tego zapoznanie się z kilkoma raportami i sprawozdaniami – tak wyglądała XLIV sesja bełchatowskiej rady miejskiej. W trakcie obrad radni nadali także nazwy trzem bełchatowskim ulicom.


Nieco ponad 39 tys. zł wsparcia finansowego miasto przekaże powiatowi. Tają decyzję podjęli radni podczas marcowej sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie. Kwota ta stanowi połowę kosztów opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Zamoście na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic miasta (ul. Ludwikowskiej). Planowane jest, by w ramach inwestycji wykonane zostało również: odwodnienie, oświetlenie, kanalizacja deszczowa i sanitarna w ramach pasa drogowego, usunięcie kolizji oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej. Dokumentacja ma być gotowa w listopadzie.


Radni przegłosowali także zmiany w planie zagospodarowania kilku fragmentów Bełchatowa. Rzecz dotyczy rejonów Żabiej, osiedla Ludwików, Wiosennej-Letniej oraz Bełchatówka Północ. Ponadto przyjęto też uchwały w sprawę nadania nazw trzem ulicom w naszym mieście. Droga znajdująca się pomiędzy ulicami Dębową a Kalinową nosić będzie nazwę Czereśniowa. Z kolei ta idąca w kierunku ulicy Kletniej od Kaczeńcowej - zgodnie z decyzją radnych - będzie przedłużeniem Kaczeńcowej. Natomiast ulica znajdującą się w rejonie: Smugowej, Częstochowskiej, Świętojańskiej, Bugaj i Tkackiej zyskała nazwę Mglista.


W porządku znalazły się także punkty dotyczące m.in. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz miejskim budżecie.


Kolejnym tematem, jakim zajęli się miejscy radni była pomoc, jaką miasto udziela uchodźcom z Ukrainy. Przyjęta przez nich uchwała określa zakres udzielanego wsparcia, jakie może być finansowane z miejskich środków. W dokumencie znalazły się zapisy o zapewnieniu opieki i aktywności (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży), wsparciu edukacyjnym (chodzi głównie o realizację prawa do wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego). Po za tym zawarte w uchwale rozwiązania pozwolą sfinansować wyżywienie zbiorowe, organizację procesów adaptacji i integracji, ale również zabezpieczyć środki pieniężne na przeprowadzenie procedur administracyjnych.

 

Podczas XLIV sesji przyjęto również kilka innych uchwał. Chodzi m.in. o plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w miejskich szkołach, przyjęcie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz przyjęcia programu osłonowego „Wsparcie seniorów na rok 2022”. To jednak nie wszystko. Rajcy przyjęli również uchwałę w sprawie połączenia filii nr 2 i 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej z siedzibą główną, a co za tym idzie także nadaniem statutu placówce. W porządku obrad znalazły się również punkty dotyczące Miejskiego Żłobka „Jaś i Małgosia”. Chodzi konkretnie o nadania mu nowego statutu, w którym uszczegółowione zostały cele i zadania żłobka, dodano rozdział dotyczący zasad udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w placówce oraz dookreślono warunki przyjmowania dzieci na miejsce dziecka nieobecnego (na czas jego nieobecności). W osobnej uchwale ustalono natomiast wysokość opłaty za pobyt oraz wyżywienie. Radni zdecydowali, że opłata stała wynosić będzie 400 zł miesięcznie, a w określonych warunkach będzie ona mogła być obniżona. Z kolei dzienna stawka za wyżywienie malucha może maksymalnie wynieść 10 zł. Podczas sesji określone zostały rónież wysokość i zasady rozliczania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Bełchatowa.

 

Marcowa sesja była również okazją dla radnych do zapoznania się z kilkoma sprawozdaniami oraz raportami za ubiegły rok. W jednym z nich podsumowano działalność Straży Miejskiej. Z danych zaprezentowanych przez komendanta Piotra Barasińskiego wynika m.in., że w 2021 roku jednostka przeprowadziła blisko 14 tys. interwencji i kontroli, które zakończyły się nałożeniem 83 mandatów oraz skierowaniem 18 wniosków do sądu. To znaczący spadek w porównaniu do lat wcześniejszych. Jak czytamy w raporcie, może to mieć związek z ograniczeniem aktywności społecznej w miejscach publicznych, ograniczeniem liczby imprez masowych, co wynikało z obowiązujących wówczas obostrzeń pandemicznych. W ubiegłym roku oraz bełchatowscy strażnicy oprócz stałych obowiązków zaangażowani byli w działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się epidemii. Strażnicy Miejscy pomagali m.in. policji, sanepidowi oraz Miejskiemu Zespołowi Zarządzania Kryzysowego. Dostarczanie żywności osobom starszym, kolportaż maseczek ochronnych, rozwożenie środków do dezynfekcji, monitorowanie placówek oświatowych, a także schroniska dla osób bezdomnych to tylko część realizowanych przez funkcjonariuszy zadań. O wszystkich przeczytać można w raporcie, który wraz z pozostałymi materiałami sesyjnymi, dostępny jest na portalu eSesja TUTAJ.

 

Miejscy radni zapoznali się też e sprawozdaniem z realizacji dwóch programów w 2021 roku: z zakresu wspierania rodziny, a także przeciwdziałania oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Kolejne z przedstawionych podczas sesji sprawozdań dotyczy zadań, jakie w ubiegłym roku miasto podjęło w ramach Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W trakcie obrad zaprezentowano również przedsięwzięcia z zakresu promocji miasta Bełchatowa oraz przebieg współpracy z miastami partnerskimi.

 

AP

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl