joombig banner rotation images

Menu

 Można składać wnioski o miejskie stypendia i nagrody Można składać wnioski o miejskie stypendia i nagrody

 

Sportowcy i artyści, którzy odnoszą znaczące sukcesy, mogą się ubiegać o miejskie stypendium, właśnie trwa nabór wniosków.  Na sportowców, a także ich trenerów czekają również nagrody Miasta Bełchatowa. O gratyfikację można się ubiegać do połowy października.

 

Miasto ponownie nagrodzi stypendiami tych, którzy wyróżniają się w sporcie lub w działalności artystycznej. Każdy, kto chce ubiegać się o taką nagrodę, musi zło­żyć wniosek wraz z wymaganymi doku­mentami. Do 10 października mają na to czas artyści, sportowcy nieco dłużej, bo do 15 października.

 

Aby otrzymać gratyfikację, trzeba speł­niać kilka warunków. Mieszkać w Bełcha­towie, a w przypadku sportowców tak­że – trenować jedną z dyscyplin ujętych w ministerialnym wykazie sportów (wśród nich m.in. kolarstwo, piłka nożna, pływanie czy taekwono-do), mieć udokumentowany start w minionym roku w zawodach rangi mistrzowskiej, zająć czołowe miejsce w mi­strzostwach i/lub igrzyskach olimpijskich. Z kolei o stypendium artystyczne mogą się starać bełchatowianie – laureaci ogólno­polskich lub międzynarodowych przeglą­dów i konkursów artystycznych. Skierowa­ne jest także do osób, które mają na swoim koncie szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzic­twa kultury lub upowszechniania kultury.

 

Stypendium sportowe wypłacane jest przez cały rok, a jego wysokość w zależ­ności od osiągniętych wyników waha się od 300 do 500 zł. Nagrodzeni zazwyczaj wykorzystują je na udział w zawodach i szkoleniach, zakup potrzebnego sprzętu czy realizację sportowych marzeń. Z kolei artystyczne wypłacane są jednorazowo na realizację konkretnych przedsięwzięć, któ­re zostały wskazane we wniosku.

 

Stypendium Miasta Bełchatowa to przede wszystkim nagroda za trud, jaki młodzież wkłada w rozwój swoich pasji i umiejętności. – Ci młodzi bełchatowia­nie pokazują, że oprócz codziennych obo­wiązków można robić coś znacznie więcej. Każdy ze stypendystów ciężko pracuje na swój sukces, za co serdecznie im dziękuje­my. Miejskie stypendium to forma uznania dla ich talentu, ale też podziękowanie za promocję naszego miasta w kraju i poza nim – mówi Łukasz Politański, wiceprezy­dent Bełchatowa.

 

Każdego roku prezydent Bełchatowa przyznaje także miejskie nagrody. Mogą się o nie ubiegać sportowcy, a także trenerzy i działacze. Gratyfikacją wyróżniani są szkoleniowcy, których wychowankowie zajęli medalowe miejsce na mistrzostwach Polski, brali udział w mistrzostwach europy, mistrzostwach świata, uniwersjadzie, paroolimpiadzie, igrzyskach olimpijskich albo zostali powołani do kadry narodowej. Wniosek najlepiej złożyć do 15 października. Nagrody Miasta Bełchatowa najczęściej wręczane są podczas uroczystej inauguracji roku sportowego, która zazwyczaj odbywa się na przełomie października i listopada.

 

Wnioski oraz regulamin przyznawania stypendiów i nagród Miasta Bełchatowa moż­na pobrać z załącznika poniżej. Szczegółowych informacji udzielają rów­nież pracownicy Wydziału Promocji i Tury­styki UM pod nr tel. 44 733 51 01.

.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020