joombig banner rotation images

Menu

 

Na wrześniowej sesji radni wysłuchali m.in. sprawozdania z realizacji budżetu miastaNa wrześniowej sesji radni wysłuchali m.in. sprawozdania z realizacji budżetu miasta


O dochodach i wydatkach budżetowych w pierwszym półroczu 2019 roku oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także realizacji planów finansowych przez miejskie jednostki kultury, zagospodarowaniu przestrzennym i miejskich spółkach rozmawiali radni na sesji 26 września.

 

 


XIV Sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie poświęcona była m.in. sprawom budżetowym i realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2019 roku. Ze sprawozdania, z którym zapoznali się miejscy rajcy, wynika, że z zaplanowanych na rok 2019 dochodów 50,4 proc. zostało już zrealizowanych. Daje to w sumie kwotę ponad 124 mln złotych.

 

Plan wydatków ogółem z kolei wykonany został w 45,4 proc., co oznacza, że z ponad 253 mln zł z planu wydatków magistrat wydał na ten moment w sumie blisko 116 mln zł. Kwota ta dotyczyła przede wszystkim wydatków bieżących, które stanowiły 49,4 proc. budżetu zaplanowanego na 2019 rok. Ponadto zrealizowane też zostały wydatki majątkowe w kwocie blisko 7,5 mln zł, co stanowi 21 proc. w stosunku do ustalonego planu wydatków. Najwięcej samorząd zapłacił w tym czasie za budowę dróg i parkingów oraz bełchatowskiego węzła przesiadkowego. Znaczną część wydatków pochłonęły też inwestycje związane z utrzymaniem zieleni, w tym realizacja projektu „Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Bełchatowa”. Wykup nieruchomości, m.in. pod planowaną wschodnią obwodnicę miasta, to kolejne koszty poniesione przez miasto w pierwszym półroczu 2019 roku.

 

Jednym z punktów obrad było przekazanie informacji na temat realizacji planów finansowych przez Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Bełchatowie. Wszystkie te dane również dotyczyły pierwszego półrocza 2019 roku. Omawiane były też propozycje zmian w budżecie miasta w 2019 roku.


Ponadto radni przyjęli uchwały związane m.in. ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Żołnierzy POW oraz pozyskaniem od Skarbu Państwa dwóch działek w Grocholicach, a dokładniej terenów przeznaczonych na urządzenie skweru.


Miejscy rajcy poinformowani zostali również o sytuacji finansowej miejskich spółek za 2018 rok oraz działalności prezydenta miasta w ramach nadzoru właścicielskiego nad nimi. Mówiono zatem o Przedsiębiorstwie Gospodarki Mieszkaniowej, Bełchatowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Wod.-Kan., Miejskim Zakładzie Komunikacji oraz Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej.


Więcej na temat przyjętych uchwał, omawianych dokumentów i przebiegu obrad przeczytać można TUTAJ.

KZB

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020