Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie odbyła się w trybie korespondencyjnym Wrześniowa sesja Rady Miejskiej w Bełchatowie odbyła się w trybie korespondencyjnym

 

Podczas wrześniowej sesji miejscy radni przyjęli pięć projektów uchwał. Wśród nich m.in. w sprawie strategii rozwoju elektromobilności i zmian w miejskim programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Rada zapoznała się także z kilkoma informacjami, jedna z nich dotyczyła wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

 

 

30 września odbyła się XXVI sesja Rady Miejskiej. Przez wzgląd na sytuację epidemiologiczną miała ona formę korespondencyjną. Co oznacza, że podczas obrad na Sali Herbowej, obecny był wyłącznie przewodniczący Piotr Wysocki. Swoje głosy radni oddawali na specjalnych kartach. Wypełnione wrzucali do urny wystawionej w holu magistratu. Później, przewodniczący Rady Miejskiej, zgodnie z przyjętym porządkiem, przedstawił wyniki zdalnego głosowania rajców.

 

Pierwszy z projektów uchwał dotyczył przyjęcia „Strategii Rozwoju elektromobilności dla Miasta Bełchatowa na lata 2020-2036”. Wpływ na jej kształt mieli także mieszkańcy. Najpierw magistrat przeprowadził w tym zakresie badania ankietowe, a następnie konsultacje społeczne. Przyjęty dokument pozwoli wdrożyć  działania, które mają wpłynąć na ograniczanie niskiej emisji i uspokojenie miejskiego ruchu drogowego. Umożliwi także sięganie po kolejne fundusze unijne na realizację zapisanych w strategii działań. Uchwalona strategia pozwoli także miastu włączyć się w realizację Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

 

Radni przyjęli również uchwałę, która określa zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym. Korzystanie z niego będzie nieodpłatne, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie będzie równy kryterium dochodowemu, który wynosi kolejno 701 zł oraz 528 zł. Z mieszkania treningowego skorzystać mogą m.in. osoby, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Lokal chroniony został wyremontowany i zaadaptowany w jednym z miejskich lokali, w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

 

Rada Miejska pochyliła się również nad programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie miasta. Przyjęte zostały zmian, które pozwolą zrealizować program kastracji i sterylizacji właścicielskich psów oraz kotów. Kolejne  projekty uchwał dotyczył zmian w miejskim budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

 

W porządku obrad wrześniowej sesji znalazło się również kilka informacji. Jedna z nich dotyczyła wykonania miejskiego budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez Prezydenta Miasta Bełchatowa informację. Wykonanie dochodów budżetu wynosi 144 849 458,23 zł, co stanowi 51,59 proc. planu, zaś wykonanie wydatków wynosiło 135 971 41,97 zł, co stanowi 46,32 proc. planu. Wykonanie wydatków bieżących w pierwszym półroczu 2020 roku wynosiło 124 546 873,52 zł o nie przekracza wykonania dochodów bieżących, które stanowią kwotę 135 785 229,62 zł.

 

Radni zapoznali się również z sytuacją demograficzną miasta. Z przedstawionej informacji wynika, że sytuacja populacyjna w Bełchatowie nie odbiega od ogólnych procesów, jakie występują w całym kraju. Na koniec 2019 roku miasto liczyło 55 866 mieszkańców. W porównaniu z rokiem 2018 liczba ta zmniejszyła się o 581 osób. Radni zapoznali się również z informacją na temat miejskich spółek. Zawarte są w niej m.in. dane finansowe, wykaz podjętych uchwał czy zakres zrealizowanych zadań.

 

ADA

 

Radni głosowali na kartach, które później trafiały do urny Radni głosowali na kartach, które później trafiały do urny

Na sali obrad obecny był wyłącznie Przewodniczący rady Miejskiej, radni głosowali zdalnie Na sali obrad obecny był wyłącznie Przewodniczący Rady Miejskiej, radni głosowali zdalnie

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl