Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Podczas styczniowej sesji radni obradowali onlinePodczas styczniowej sesji radni obradowali online

 

Wieloletni plan rozwoju spółki WOD.-KAN., dofinansowanie szkolenia zawodowego nauczycieli oraz opłata adiacencka – między innymi tymi tematami zajęli się radni podczas XXX sesji Rady Miejskiej. Obrady prowadzone były w formie online.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji WOD.-KAN. złożył wniosek o uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń pozostających w zasobach spółki. Jest on bowiem jednym z obligatoryjnych załączników do wniosku taryfowego na lata 2021 – 2024 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Złożenie takiego wniosku jest konieczne, bowiem obecna taryfa obowiązuje do 13 czerwca, a zgodnie z obowiązującym prawem wniosek o ustalenie nowego taryfikatora powinien być złożony nie później niż 120 dni przed wygaśnięciem poprzedniego cennika, czyli do 12 lutego 2021 roku. W związku z powyższym radni przyjęli wspomniany plan.


Podczas styczniowej sesji ustalono także zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zgodnie z ustawą środki na ten cel wyodrębniane są z budżetu miasta i stanowią 0,8 proc. planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia kadry pedagogicznej. Do nauczycieli z miejskich szkół podstawowych oraz III LO łącznie powędruje nieco ponad 386 tys. zł. Z tej puli na studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe, przeznacza się 80 tys. 150 zł, przy czym wysokość dofinansowania może wynieść maksymalnie 1 tys. zł na semestr. Z kolei na kursy kwalifikacyjne i doskonalące, organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych oraz wykładów przeznaczonych zostanie blisko 289 tys. zł. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego obejmuje także pokrycie części kosztów podróży służbowych nauczycieli skierowanych na szkolenia, i w tym zakresie miasto zabezpieczyło ok. 7,5 tys. zł. Pozostała kwota, czyli 10 tys. 100 zł, to pieniądze na zakup materiałów szkoleniowych oraz informacyjnych.


W jednym z punktów porządku obrad radni pochylili się nad ustaleniem procentowej opłaty adiacenckiej. Jest to forma daniny regulująca wzrost wartości nieruchomości. Opłata taka może być naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego z trzech zdarzeń:

 

  • budowa urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Przy czym przez budowę takich urządzeń rozumie się także budowę drogi oraz wybudowanie (pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią) przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych;
  • scalenie i podział nieruchomości, który ma na celu uzyskanie korzystniejszej konfiguracji przestrzennej poszczególnych nieruchomości i umożliwienie właściwego zagospodarowania nieruchomości;
  • podział nieruchomości.


Przypomnijmy, że w Bełchatowie obowiązuje uchwała Rady Miejskiej z 2007 roku, zgodnie z którą wysokość opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości wynosi 15 proc. różnicy wartości. Podczas XXX sesji Rady Miejskiej podjęto uchwałę, zgodnie z którą jeśli wartość nieruchomości wzrośnie po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunków do korzystania z wybudowanej drogi, właściciele nieruchomości zobowiązani będą uiścić opłatę adiacencką w wysokości 15 proc. różnicy.

 

>>> 50 proc. zwrotu za koncesję alkoholową


Miejscy radni pochylili się również nad zmianami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu osiedla Śródmieście. Chodzi między innymi o zmianę przeznaczenia działki, na której stoi obecny budynek Sądu Rejonowego na teren zabudowy śródmiejskiej. Jest to konieczne ze względu na to, że po przeniesieniu sądu do nowej siedziby, miasto planuje, aby w budynku przy ul. Okrzei powstały mieszkania socjalne.

 

AP

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl