Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych wchodzi w życie 1 lipca 2021 r. Znowelizowana ustawa o dodatkach mieszkaniowych wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

 

Od 1 lipca obowiązywać będą nowe zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych. Zmiany dotyczą m.in. kryterium dochodowego i sposobu jego naliczania, wywiadu środowiskowego i to komu dodatek przysługuje. Wprowadzony został także nowy wzór wniosku i deklaracji o dochodach.

 

 

W grudniu ubiegłego roku sejm znowelizował niektóre ustaw wspierające rozwój mieszkalnictwa. Wśród nich znalazła się m.in. ustawa o dodatkach mieszkaniowych. Nowe przepisy wejdą w życie już 1 lipca 2021 r. Najważniejsze zmiany podajemy poniżej. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Bełchatowa pod numerami telefonów: 44 735 51 05 i/lub 44 735 51 06.

 

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych od 1 lipca 2021:

 

Nowe wzory wniosku i deklaracji

Od 1 lipca 2021 r. będzie obowiązywać nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości  dochodów. Został one wprowadzone uchwałą nr XXXIV/249/21 Rady Miejskiej w Bełchatowie z 27 maja 2021 r. Dokumenty można pobrać z załącznika poniżej lub ze strony www.bip.belchatow.pl.

 

Wnioskodawcy, a także zarządcy budynków (którzy potwierdzają informacje zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) muszą pamiętać, aby od już od 1 lipca  dokonywać tych czynności na poprawnym, nowym wniosku. Istotną zmianą jest również właściwe ustalenie wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Teraz potwierdzane będą wydatki, które ponoszone są w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

 

Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy, przysługuje:

- najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

Kto nie może skorzystać z dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
- domu pomocy społecznej,
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
- schronisku dla nieletnich,
- zakładzie poprawczym,
- zakładzie karnym,
- szkole, w tym w szkole wojskowej

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie).

 

Kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których  średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie, nie przekroczył w gospodarstwie:


- jednoosobowym – 40%
- wieloosobowym – 30%

 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. W 2021 roku kwota ta wynosi: 5.167,47 zł. Przy czym trzeba dodać, że kwota przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłaszana jest  corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Nowa definicja dochodu

Od 1 lipca obowiązywać będzie definicja dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). Stąd miasto zobowiązane było wprowadzić nowy (przykładowy) druk zaświadczenia o dochodach.

 

W przypadku tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego, dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).

 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawia przepisów ustawy z dnia 22 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320), przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Zwiększenie normatywnej powierzchni

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego.

 

Wywiad środowiskowy

Organ przyznający dodatek mieszkaniowy ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Odmowa przeprowadzenia wywiadu środowiskowego stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Kiedy nie przyznaje się dodatku

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji.

 

 

Wymagane druki do ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego można pobrać w Wydziale Spraw Lokalowych Urzędu Miasta w Bełchatowie, parter pok. 105 w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Bełchatowie lub na stronie www.bip.belchatow.pl. Informacje o dodatkach mieszkaniowych można uzyskać pod numerami telefonów 44/735-51-05, 44/735-51-06.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl