Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

XXXVI sesja Rady Miejskiej  XXXVI sesja Rady Miejskiej

Radni obradowali podczas XXXVI Sesji Rady Miejskiej. Dyskutowano o stanie bełchatowskiej oświaty, gospodarce niskoemisyjnej czy potrzebie przystąpienia Bełchatowa do porozumienia  międzygminnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bełchatowa za lata 2019-2020 to jeden z omawianych punktów. Jest to ocena stopnia realizacji i analiza ujętych w programie działań wraz z poniesionymi na nie kosztami. Wyznaczonych zostało 37 zadań, zrealizowano 27.  Te, które wykonano, dotyczyły między innymi realizacji „Zielonych Grocholic”,  projektów  wodno-kanalizacyjnych i ciepłowniczych, nakładów finansowych na drogi, na odnawialne źródła energii,  inwestycje w niskoemisyjny transport publiczny, renowacji parków, miejsc do składowania elektroodpadów czy np. budowę tężni solankowych oraz edukację ekologiczną. Spośród 10 niezrealizowanych zadań 3 będą realizowane w najbliższych latach, z 3 czasowo zrezygnowano.  W raporcie wykonanym przez zewnętrzną firmę wykazano, że miasto podejmowało najważniejsze i najpilniejsze w stosunku do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców działania.  

 

Radni przyjęli również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej  do 2030 r. Jest to dokument strategiczny miasta określający kierunki realizacji działań, zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Cele, jakie wyznaczono dla Bełchatowa, to m.in. redukcja emisji C02 o 50 proc. w stosunku do roku 1990.  To również wzrost udziału energii ze źródeł odnawialnych, chociażby poprzez instalowanie OZE dla budynków użyteczności publicznej. Miasto dalej zamierza inwestować w termomodernizację nieruchomości, mniejsze zużycie energii elektrycznej i ograniczanie szkodliwej emisji.  

 

Dyskutowano również o tym, jak jednostki oświatowe są przygotowane do nowego roku szkolnego. Radnym przedstawiony został szczegółowy raport. Dotyczył on między innymi tego, jakie nakłady poniesiono na doposażenie placówek, jakie przeprowadzono remonty oraz w jaki sposób szkoły przygotowane są na kolejny rok nauki w reżimie sanitarnym. 

 

Procedowano również uchwałę, na mocy której Bełchatów przystąpi do porozumienia z 24 gminami. To w efekcie pozwoli na wspólne wypracowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych.

 

Zaakceptowano uchwałę intencyjną o połączeniu dwóch filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej nr 2 i 3 z biblioteką główną. W oddziałach tych odnotowano zdecydowany spadek zainteresowania czytelnictwem. Obiekty nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymagają kosztownych remontów. Zarówno "dwójka" jak i "trójka" wynajmują na działalność lokale, a to generuje koszty. Rocznie to w sumie ponad 40 tys. złotych. Biblioteka główna, do której zostaną wcielone te oddziały, ma wydłużyć czas pracy. Dostępna jest również usługa książki na dowóz skierowana głównie do osób starszych i mających problemy z samodzielnym poruszaniem się. Zasobność głównej  biblioteki daje również możliwość szerszego dostępu do różnych gatunków literatury i opracowań naukowych.   

 

Radni zdecydowali również o udzieleniu pomocy finansowej na rzecz Województwa Łódzkiego. Chodzi o dotację celową związaną z zabezpieczeniem środków na wykup ostatnich gruntów pod  budowę wschodniej obwodnicy Bełchatowa.

 

Wszystkie sprawozdania, projekty uchwał, a także uzasadnienia do nich dostępne są na http://belchatow.esesja.pl/posiedzenie/9d29870e-85c4-4

 

KR

      

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl