Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

O wsparcie finansowe mogą również ubiegać się podmioty wrażliwe spełniające wymogiO wsparcie finansowe mogą również ubiegać się podmioty wrażliwe spełniające ustawowe wymogi

O wypłatę dodatku mogą ubiegać się również podmioty wrażliwe nieprzyłączone do sieci gazowniczej lub ciepłowniczej. Wnioski zainteresowane podmioty, mogą składać do 30 listopada w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 1.

 

Podmioty wrażliwe to m.in. szpitale, jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, szkoły, żłobki, instytucje kultury, ochotnicze straże pożarne, kościoły lub inne związki wyznaniowe, które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 20 września 2022 r. „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw” mogą one ubiegać się o wypłatę dodatku.

 

Wypłacany on będzie na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wspomnianych podmiotów. Katalog podmiotów wrażliwych zawiera art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych, przysługuje, jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest:

- kocioł na paliwo stałe,

- kominek,

- koza,

- ogrzewacz powietrza,

- trzon kuchenny,                                     

- piecokuchnia,

- piec kaflowy na paliwo stałe,

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG           

- kocioł olejowy

 

Źródła ciepła muszą być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, tzw. CEEB, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu, w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Do wniosku należy dołączyć:                                                                                                                 

- oryginały lub kopię poświadczoną urzędowo/notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów, potwierdzających uprawnienie do reprezentowania ww. podmiotów,

- dokumenty zakupu paliwa w celach grzewczych, które będą podstawą do wykonania obliczeń.

 

Wnioski o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych należy złożyć do 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Bełchatowa pok.103, w godzinach pracy magistratu (poniedziałek, środa czwartek 7:30-15:30, wtorek 8:00-18:00, piątek  7:30-13:30) lub elektronicznie za pośrednictwem platformy (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP.                                                                                                                        

 

Wnioski o wypłatę dodatku złożone po 30 listopada 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

 Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

– Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1975).

Do pobrania:

  1. Formularz wniosku
  2. Klauzula RODO

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl