Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Nazwa projektu: „Bełchatów w zieleni - tworzenie i rewaloryzacja zielonych przestrzeni miasta”
Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Program Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu II: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych


Cel główny projektu:

Celem głównym jest „Wzrost powierzchni terenów zieleni poprzez zahamowanie degradacji istniejącego obszaru biologicznie czynnego w dolinie rzeki Rakówki w Bełchatowie”, poprzez zagospodarowanie terenów leżących w dolinie rzeki Rakówki. Dzięki realizacji projektu zwiększy się również dostępność mieszkańców do wysokiej jakości infrastruktury zieleni i zwiększy się także różnorodność fauny i flory na obszarze objętym projektem. Zagospodarowanie obszaru umożliwi ograniczenie degradacji środowiska, przyczyniając się tym samym do zwiększenia różnorodności biologicznej obszaru. Działania te wpłyną również na poprawę zrównoważonego rozwoju Miasta. Dzięki tego typu inwestycjom przyszłe pokolenia będą mogły korzystać ze środowiska utrzymanego w dobrym stanie. Dodatkowo realizacja przedmiotu studium wykonalności wpłynie na wzrost atrakcyjności terenów Miasta dla potencjalnych mieszkańców oraz inwestorów.

 

Opis projektu:
Inwestycja jest zlokalizowana w województwie łódzkim, na terenie miasta Bełchatów. W ramach przygotowanego projektu wytypowano tereny przestrzeni publicznej (ogólnodostępne, stanowiące własność miasta), pełniące istotne role w systemie przyrodniczym miasta, które jednocześnie są elementami systemu zieleni miasta. Istotą projektu jest to, że tereny objęte rewitalizacją leżą w dolinie rzeki Rakówki - głównego korytarza ekologicznego miasta. Zakres terytorialny obejmuje działki położone w granicach administracyjnych miasta Bełchatowa pogrupowane w 10 kompleksach (obręby ewidencyjne: 4,5,9,10,13,14,15). Zagospodarowanie w/w terenów przyczyni się do realizacji celu głównego, co z kolei przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego i przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z negatywnych skutków zmian klimatu. Prace będą polegały na rewitalizacji terenów przestrzeni publicznych o funkcji zieleni miejskiej: 70% prac to prace przy renowacji zieleni, przebudowie oraz nasadzeń drzew i krzewów wartościowych biocenotycznie z eliminacją gatunków inwazyjnych. 30% założonych prac to prace związane z wyposażeniem terenów przestrzeni publicznej w niezbędna infrastrukturę.


Okres realizacji projektu: 28/01/2016   31/12/2019
Wartość projektu: 4 264 332,51 zł
Wysokość dofinansowania: 3 624 682,63 zł – 85 %

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl