Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W roku 2022 Miasto Bełchatów otrzymało dotację celową w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Szkoły Podstawowej nr 4 w kwocie 35 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie 35 000,00 zł i Szkoły Podstawowej nr 9 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w kwocie 35 000,00 zł.


Łączna wysokość otrzymanej dotacji dla trzech szkół wynosi 105 000,00 zł. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 26 250,00 zł. Koszt całkowity to 131 250,00 zł.


Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym sprzętu, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do terapii, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, poprawę efektów pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

logotypy

W roku 2022 Miasto Bełchatów otrzymało dotację celową w ramach Rządowego programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 2.0. na lata 2021-2025” z przeznaczeniem na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, na realizację działań promujących czytelnictwo oraz na zakup nowych elementów wyposażenia biblioteki Szkoły Podstawowej nr 5 w kwocie 12 000,00 zł i Szkoły Podstawowej nr 8 w kwocie 12 000,00 zł. Łączna wysokość otrzymanej dotacji dla dwóch szkół wynosi 24 000,00 zł. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 6 000,00 zł. Całkowity koszt zadania to 30 000,00 zł. 

 

Głównym celem programu jest wzbogacenie zasobów bibliotek szkolnych o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

logo

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stefana Żeromskiego w roku 2021 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie”

 

logo

Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Jana Brzechwy w roku 2021 uzyskało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: „Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bełchatowie”

logotypy

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w roku 2021 uzyskała wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”.
Przyznane środki finansowe zostały przeznaczane na dofinansowanie dwóch wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.
Uzyskane wsparcie finansowe Szkoła Podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego przeznaczyła na:
1) jednodniową wycieczkę dla uczniów klas I-III do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi oraz do Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
2) trzydniową wycieczkę dla uczniów klas IV-VIII do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu, Kalwarii Zebrzydowskiej, Muzeum Narodowego w Krakowie, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Muzeum Fabryka Schindlera i Zamku Pieskowa Skała.

Wartość ogólna przedsięwzięcia - 25 000,00 zł
Kwota dofinansowania - 20 000,00 zł
Kwota pochodząca z wkładu własnego – 5 000,00 zł

 

logotyp rgb z polem ochronnym antyaliasingPrzedszkole Samorządowe nr 6 im. Marii Kownackiej w roku 2021 uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Ekoogród przedszkolaka” w wysokości 10 000,00 zł.

Realizacja projektu polega na utworzeniu przedszkolnej sali do zajęć dydaktycznych na powietrzu oraz utworzeniu ścieżki sensorycznej, rabat i warzywnika.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Marii Kownackiej poprzez uatrakcyjnienie zajęć, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz wdrażanie zachowań ekologicznych wśród dzieci.

 

Projekt jest realizowany od marca do lipca 2021 roku.

 

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami za lasami”.

logoSzkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w roku 2020 uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie: Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie”

Wartość ogólna zadania wynosi 55 248,00 zł z czego:
- 49 708,00 zł pochodzi z dotacji WFOŚiGW w Łodzi
- 5 540,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

Realizacja projektu polega na utworzeniu punktu dydaktycznego i wyposażeniu
go w pomoce dydaktyczne oraz nasadzeniu w nim roślin, drzew, krzewów i bylin.
Punkt dydaktyczny ułatwi uczniom w poznawaniu zagadnień z zakresu edukacji ekologicznej i przyrodniczej.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.10.2020 roku do 30.04.2021 roku.

www.zainwestujwekologie.pl

W roku 2020 w ramach programu uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020 "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” III Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie uzyskało z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotację na zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki szkolnej w wysokości 12 000,00 zł. Miasto na ten cel zapewniło wkład własnym w kwocie 3 000,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 15 000,00 zł. 

Okres realizacji zadania: 28.07.2020 r. - 31.12.2020 r.

Szkoła Podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie w roku 2020 uzyskała dotację z Województwa Łódzkiego na zadanie: „Modernizacja ogrodzenia wokół boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie”.

 

Wartość ogólna zadania wynosi 125 000,00 zł z czego:

- 80 000,00 zł pochodzi z dotacji

- 45 000,00 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

Realizacja projektu polega na demontażu starego ogrodzenia z siatki ocynkowanej powlekanej wokół boiska sportowego znajdującego się przy Szkoły Podstawowej nr 13 

im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi i montażu nowego ogrodzenia z siatki polipropylenowej.

 

Projekt zrealizowany zostanie w okresie: 01.06.2020 r. – 30.09.2020 r.

ue2

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie: „Aktywny Start”.

Wartość projektu ogółem wynosi 85 033,75, w tym 71 803,75 zł pochodzi z dofinansowania Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 do potrzeb dzieci, stworzenie dodatkowej oferty zajęć specjalistycznych, doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.08.2019 roku do 26.06.2020 roku.

ue

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zadanie: „Rozwijanie kompetencji i międzynarodowego oddziaływania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bełchatowie”.

Wartość projektu ogółem wynosi 202 703,59 zł, w tym:

- 162 162,87 zł pochodzi z dofinansowania z EFS

- 40 540,72 zł to wkład własny Miasta Bełchatowa.

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie wysokiej jakości edukacji świadczonej przez szkołę i nadanie jej wymiaru europejskiego. W ramach projektu zrealizowane zostaną
23 mobilności w formie szkoleń, kursów metodycznych i metodyczno-językowych.

Projekt zrealizowany zostanie w okresie od 01.09.2018 roku do 31.08.2020 roku.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl