Drukuj

PRACE NAD PROJEKTEM BUDŻETU MIASTA BEŁCHATOWA NA 2014 ROK


Zgodnie z art. 52 i 53 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Prezydent Miasta Bełchatowa przystąpił do prac nad projektem Budżetu Miasta Bełchatowa na 2014 rok. W związku z powyższym:


1. Dyrektorzy jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz innych jednostek samorządowych i osób prawnych, dla których organem założycielskim jest Rada Miejska
w Bełchatowie,  mogą przedkładać właściwym merytorycznie wydziałom Urzędu Miasta Bełchatowa, w terminie do 01.10.2013 roku, materiały planistyczne na 2014 rok.
2. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, mogą składać do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta, oferty dotyczące realizacji zadań publicznych, związanych z realizacją zadań gminy, w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia przez Prezydenta Miasta Bełchatowa otwartego konkursu ofert.
      Oferty złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
3. Radni oraz inne osoby mogą składać w terminie do dnia 01.10.2013 roku wnioski
do budżetu do Prezydenta Miasta, o dofinansowanie zadań, wyłącznie o charakterze publicznym i związanych z realizacją zadań gminy. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.
4. Zadania ujęte w Strategii Rozwoju Miasta Bełchatowa na lata 2009 - 2015, przyjętej Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XXXV/242/09 z dnia 26 lutego 2009 roku oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa na lata 2013 – 2020 traktowane będą priorytetowo.
           Wszystkie złożone wnioski i materiały planistyczne będą podlegały wstępnej analizie
i ocenie pod kątem finansowych możliwości ich realizacji.