Drukuj

Ogłoszenie - Otwarty Konkurs OfertOGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w  2013 roku, we wskazanym poniżej zakresie oraz dziale odpowiadającym kwalifikacji budżetowej,  z zabezpieczeniem środków finansowych, jak niżej:

 

 

 

 


kultury fizycznej i sportu (926) - 18.000,00 zł  /słownie: osiemnaście tysięcy zł/
wsparcie realizacji zadania pod nazwą: „Administrowanie Miejskim Lodowiskiem w Bełchatowie, w roku 2013”.

Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert w ramach realizacji zadania zobowiązany będzie m.in. do:
1) utrzymania obiektu we właściwym stanie technicznym umożliwiającym prawidłowe jego funkcjonowanie, również poprzez wykonywanie bądź zlecanie usług konserwacyjnych i serwisowych;
2) dokonywania przeglądów technicznych obiektu;
3) utrzymania w obiekcie właściwego stanu czystości;
4) zapewnienia obsługi administracyjnej, technicznej oraz porządkowej na obiekcie;
5) wyposażenia obiektu i pomieszczeń w niezbędny sprzęt i materiały;
6) nieodpłatnego udostępniania obiektu na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego i innych zajęć sportowych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Miasto Bełchatów;
7) nieodpłatnego udostępniania obiektu na potrzeby organizacji imprez sportowych których organizatorem lub współorganizatorem będzie Miasto Bełchatów;
8) uzgodnienia z Prezydentem Miasta Bełchatowa cennika korzystania z obiektu.

Termin realizacji: 01.11.2013r. do 31.12.2013r.
Miejsce: ul. Edwardów 6, 97-400 Bełchatów.

I. Zasady przyznawania dotacji.
1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2013 w w/w zakresie określone zostało w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok (Załącznik  do Uchwały Nr XXXI/261/12 Rady Miejskiej  w Bełchatowie z dnia 29 listopada 2012r.).
4. Zlecenie  zadania publicznego odbywać się będzie w formie wspierania realizacji  zadania publicznego z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
5. O udzielenie wsparcia zadania, mogą ubiegać się:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa  do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują  prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1041), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
        
II. Składanie ofert.
1. Oferenci mogą zapoznać się z warunkami konkursu i wzorem umowy oraz pobrać  formularz ofertowy w Zespole ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi lub na stronie internetowej:www.belchatow.pl
2. Oferty należy składać w  nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 października 2013r. do  godz. 15:00 do Koordynatora Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi  (UM w Bełchatowie tel. 44 733 51 01)
3. Ofertę należy składać na formularzu ofertowym, wraz z kompletem wymaganych dokumentów z zaznaczeniem jakiego działu budżetu oferta dotyczy.
4. Oferta nie złożona we wskazanym terminie, lub ta, która wpłynie pocztą po tym terminie, podlega odrzuceniu bez  rozpatrzenia.  
5. Organizacje  mogą składać wspólnie z innymi podmiotami, oferty na  realizację wspólnych projektów; w takiej ofercie   należy   wskazać podmiot przyjmujący dotację i jednocześnie odpowiedzialny za wykonanie i rozliczenie zadania.
6. Wymagane dokumenty:
a) odpis lub kopię odpisu z krajowego rejestru sądowego lub innego rejestru lub ewidencji, przy czym odpis lub kopia powinna być poświadczona za zgodność ze stanem faktycznym na dzień składania oferty,
b) statut oferenta (oferentów) lub jego kserokopię,
c)oświadczenie:
- o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
- o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości  w płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,
- o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań publicznych w ostatnich trzech latach,
d) umowę partnerską o wspólnej realizacji zadania,
e) w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów) zgodnie z statutem podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta (oferentów),
7. Wszystkie dokumenty przedstawione w formie kserokopii muszą zostać potwierdzone  za zgodność z oryginałem (na każdej stronie), przez co najmniej jedną z osób upoważnionych do reprezentowania oferenta (oferentów).
8. W przypadku złożenia oferty nie spełniającej warunków formalnych Oferenci są zobowiązani do usunięcia  braków w terminie 7 dni po upływie terminu składania ofert.
9. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli nie spełnia w/w warunków formalnych, lub wnioskodawcą jest podmiot, który nie rozliczył poprzednio uzyskanego dofinansowania lub rozliczył je po terminie.
a)  brak rozliczenia w ustalonym umową terminie pozbawia organizację możliwości otrzymania dotacji  z budżetu Miasta przez okres 1 roku;
b) podanie nieprawdziwych danych, lub wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, skutkuje  3-letnim brakiem możliwości otrzymania dotacji, licząc od dnia stwierdzenia w/w nieprawidłowości.    

Termin, tryb i kryteria  wyboru ofert.
1. Rozpatrzenie ofert i podpisanie stosownej umowy na realizację zadania nastąpi w terminie nie przekraczającym 60 dni po upływie terminu do składania ofert.
2. Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia upływu terminu do składania ofert.
3. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową  wg. Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej ( Zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia), która po dokonaniu oceny   przedstawi Prezydentowi Miasta Listy Rankingowe.
4. Przy ocenie będą brane pod uwagę, następujące kryteria:
- zgodność oferty z zadaniami zamieszczonymi w Programie Współpracy na rok 2013;
- spójność wewnętrzna celów i metod projektu z proponowanymi działaniami;
- proponowana kalkulacja kosztów realizacji zadania;
- liczba osób realizujących zadanie (wolontariusze, społecznicy, członkowie organizacji, osoby zatrudnione);

- doświadczenie, zasoby kadrowe, rzeczowe, partnerzy współpracujący przy realizacji projektu.
5. Prezydent Miasta Bełchatowa po zapoznaniu się z Listami Rankingowymi  przedstawionymi przez Komisję Konkursową, podejmie decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości na realizację zadania.


IV. Postanowienia końcowe.
1. Udzielenie dofinansowania zadania dokonywane jest na podstawie pisemnej umowy.
2. Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do zamieszczenia w materiałach informacyjnych zapisu o dofinansowaniu zadania przez  Miasto Bełchatów.
3. Prezydent Miasta Bełchatowa zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych podmiotowi środków  finansowych.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
6. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.

 

Bełchatów, 2013-09-30.