Drukuj

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że istnieje możliwość przyjęcia przez poszczególne podmioty  osób skazanych do wykonywania w 2021 roku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Podmioty, które mogą zgłaszać zapotrzebowanie na osobę/y do wykonywania ww. prac, to m.in:

  1. Szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto Bełchatów;
  2. Spółki Miejskie (tj. m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” Sp. z o.o., Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "BTBS" Sp. z o.o, Miejski Zakład Komunikacji "MZK" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o., EKO REGION Sp. z o.o.);
  3. Jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa (tj. m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka”, Straż Miejska, Miejskie Centrum Sportu, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego);
  4. Fundacje, Stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje pożytku publicznego działające na terenie Miasta Bełchatowa - niosące pomoc charytatywną.

Przyjmowanie zapotrzebowania na osobę/y do wykonywania prac  odbywa się w terminie do dnia 13.10.2020 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 – wzór karty zgłoszeniowej w załączeniu.

Poniżej szczegóły na temat obowiązków  podmiotów przyjmujących osoby skazane do pracy:

a) przyjęcie osoby skazanej - skierowanej przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczenie go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny (przy przydziale pracy uwzględnia się wiek skazanego, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje);

b) zapoznanie skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie odpowiednim dla wykonywanej pracy;

c) zapewnienie skazanemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego na danym stanowisku pracy;

d) przydzielenie skazanemu pracy w wymiarze godzin określonym w orzeczeniu sądu i dokonanie podziału godzin pracy na dni w sposób odpowiadający organizacji wykonywanej pracy. Przy ustalaniu godzin pracy, w miarę możliwości, uwzględnia się prośbę skazanego. Czas pracy skazanego, który nie pozostaje w stosunku pracy, nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Na wniosek skazanego czas ten może być przedłużony do 12 godzin.

Skazanemu pozostającemu w stosunku pracy przydziela się pracę, którą może on wykonywać w czasie niewykonywania zatrudnienia.

Pozostałe wytyczne i obowiązki  pozostające po stronie podmiotów, wynikają z  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r., Nr 98, poz. 634).

Realizując obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezydent Miasta Bełchatowa - w oparciu o przesłane przez podmioty  zapotrzebowania na osobę/y do wykonywania prac społecznie użytecznych - wyznaczy podmioty, w których skazani w 2021 roku mogą odbywać karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną.  

Załączniki:
Download this file (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa.doc[ ]32 kB