Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz.1378) oraz art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638) oraz Uchwały Nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021.
2. Celem konsultacji jest poznanie i zebranie opinii od organizacji pozarządowych oraz podmiotów
działalności pożytku publicznego w granicach ich działalności statutowej, na temat zapisów zawartych w projekcie Programu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.
5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
6. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku Rady Miejskiej w Bełchatowie.
7. Propozycje, uwagi, opinie można składać pisemnie w okresie trwania konsultacji społecznych na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bełchatowa (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 1, pok. 3 budynek „B”) lub drogą elektroniczną na adres: inzynieria@um,belchatow.pt.
8. Niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.
9. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie Protokolu i zamieszczone w wymienionych
w ust. 8 miejscach, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa.
11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta Bełchatowa.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bełchatowa.
8 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa.

Całość dokumentu dostępna w załączniku.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl