joombig banner rotation images

Menu

Starosta Bełchatowski zawiadamia, iż zostały wniesione uwagi przez strony postępowania dotyczącego wydania decyzji dla Prezydenta Miasta Bełchatowa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, II Rozbudowa drogi powiatowej - ul. Okrzei w Bełchatowie.

 

Pełna treść Obwieszczenia Starosty Bełchatowskiego w załączniku poniżej.

 

 

Wojewoda Łódzki informuje, że 2 lipca Główny Inspektor Sanitarny podpisał trzecią aktualizację wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Wytyczne te łagodzą dotychczasowe obostrzenia dla ww. instytucji. Szczegóły w załączniku poniżej.

 

Załączniki:
Download this file (zlobki.pdf)Wytyczne GIS[ ]204 kB

Wojewoda Łódzki informuje, że dostępne są poradniki opracowane przez Głównym Inspektorat Weterynarii, dotyczące: prowadzenia uboju na użytek własny w gospodarstwie rolnym oraz prowadzenia „rzeźni rolniczej”. Wspomniane poradniki w wersji pdf można pobrać poniżej. Nowe wytyczne wynikają ze zmiany przepisów, które umożliwiają wykonywanie uboju na użytek własny, czy prowadzenia własnych, niewielkich rzeźni rolniczych.

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz 1474) oraz art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski.

Całość tekstu w załączniku. 

Załączniki:
Download this file (zawiadomienie.pdf)Zawiadomienie Starosty Bełchatowskiego[ ]2279 kB

Zmiana wymagań określonych w zaproszeniu do składania ofert na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży – uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (zaproszenie_skladanie_ofert.pdf)Zaproszenie do składania ofert[ ]371 kB
Download this file (formularz_ofertowy_ok.doc)Formularz ofertowy[ ]48 kB

WYDŁUŻENIE TERMINU PRZEPROWADZENIA POSTEPOWAŃ REKRUTACYJNYCH DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO BEŁCHATÓW NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Uprzejmie informuję, iż w dniu 16 marca 2020 roku na stronie Miasta Bełchatowa https://belchatow.pl/oswiata/7732-przedluzony-nabor-do-szkol-i-przedszkoli zamieszczone zostały zarządzenia wydłużające terminy przeprowadzenia postepowań rekrutacyjnych do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów w roku szkolnym 2020/2021 do dnia 31 marca 2020 roku:


Zarządzenie nr 63/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 8/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie określenia termonu przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego
do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2020/2021;


Zarządzenie nr 64/2020 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2020 z sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2020/2021.

W związku z powyższym, proszę osoby zainteresowane o składanie wniosków o przyjęcie dziecka/wychowanka do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz wniosków o przyjęcie ucznia do klas pierwszych szkół podstawowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2020 roku.

W załączniku skan oryginału dokumentu.

Załączniki:
Download this file (SKM_C25820031814590.pdf)Ogłoszenie[ ]56 kB

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa” , podaję do publicznej wiadomości:

Prezydent Miasta Bełchatowa działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bl. 101 – na części działek nr 644/1, 644/2, 645/1, 645/2 obręb 12 Miasta Bełchatowa o pow. około 3.000 m2.

Prezydent Miasta Bełchatowa działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bloku 201 – na terenie działki Nr 556/1 obręb 12  Miasta Bełchatowa o  pow. 2.300 m2.

Zarządzenie Nr 384/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 384_2019.pdf)Zarządzenie 384/2019[ ]271 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020