Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Strona głównaNewsAktualnościJarmark Smaku ponownie zagości na Placu Wolności

Jarmark Smaku ponownie zagości na Placu Wolności

Jarmark Smaku organizowany jest na Placu Wolności - historycznych miejscu rolniczych targówJarmark Smaku organizowany jest na Placu Wolności – historycznych miejscu rolniczych targów

 

Przed nami kolejny Bełchatowski Jarmark Smaku. Producenci, którzy chcą wystawić swoje artykuły w strefie rolniczego handlu, mogą się jeszcze zgłaszać. Na jarmark na Placu Wolności prezydent Mariola Czechowska zaprasza w piątek, 28 kwietnia, między godz. 11:00 a 17:00.

 

 

Pierwsza odsłona Bełchatowskiego Jarmarku Smaku okazała się strzałem w dziesiątkę. Na kilkunastu stoiskach pojawiły się m.in. smakowite sery i kuszące zapachem wędliny. A do tego miody, różnego rodzaju marynaty czy przetwory. Znalazło się także coś dla osób ceniących naturalne kosmetyki – w strefie rolniczego handlu będzie także stoisko z mydłami, balsamami do ciała i olejkami. Zainteresowanie było ogromne, dlatego w ostatni piątek kwietnia odbędzie się kolejny Jarmark Smaku.

 

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców kwietniowy jarmark zaplanowaliśmy w nieco innych godzinach. Zapraszamy bełchatowian na Plac Wolności od godz. 11:00 do 17:00. Będzie to świetna okazja do kupienia produktów wytwarzanych w małych gospodarstwach, często rzemieślniczymi sposobami – mówi Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa.

 

Wystawcy, którzy chcą wziąć udział w tym wydarzeniu i w strefie rolniczego handlu zaprezentować swoje produkty, mogą się zgłaszać. W tym celu wystarczy wypełniony formularz (dostępny w załączniku poniżej artykułu) przynieść osobiście do Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 15), przesłać pocztą bądź wysłać mailem na adres: promocja@um.belchatow.pl. Można również zadzwonić pod numer tel. 44 733 51 62.

AP

 

docFormularz zgłoszeniowy – Bełchatowski Jarmark Smaku

 

Plakat promujący Bełchatowski Jarmark Smaku

 

Regulamin Jarmarku Smaku w Bełchatowie

§ 1 ORGANIZATOR
1. Organizatorem Jarmarku Smaku w Bełchatowie jest Prezydent Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną za organizację Jarmarku Smaku w Bełchatowie, zwanego dalej Jarmarkiem.
3. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, Kościuszki 15, tel. 44/733 51 62, 44/733 51 09, e-mail: promocja@um.belchatow.pl w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

§ 2 CELE JARMARKU
Celami Jarmarku są:
1) Promocja miasta Bełchatowa.
2) Upowszechnianie naturalnych i zdrowych produktów spożywczych.
3) Aktywizacja lokalnych rolników i producentów zdrowej żywności.

§ 3 UCZESTNICY
1. W Jarmarku uczestniczyć mogą osoby:
1) prowadzące własne gospodarstwo rolne,
2) osoby prowadzące sprzedaż bezpośrednią ostatecznemu konsumentowi przez rolników,
3) bezpośredni wytwórcy produktów rolnych, produktów przetwórstwa i rzemiosła wykorzystujących surowce pochodzące z gospodarstw działających na terenie województwa łódzkiego.

§ 4 ZASADY UDZIAŁU
1. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku, zobowiązane są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
2. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz można złożyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na wskazany w § 1 ust. 3 adres e-mail (w przypadku e-maila – formularz powinien być wcześniej zeskanowany). Formularz zgłoszeniowy dostępny jest
w Biurze Organizatora.
3. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Jarmarku, jeśli proponowany przez osobę zgłaszającą asortyment nie będzie wpisywał się w ideę Jarmarku. O odmowie uczestnictwa
w Jarmarku Organizator poinformuje osobę zgłaszającą telefonicznie.
5. Jeśli liczba zgłoszeń do uczestnictwa w Jarmarku jest większa niż liczba dostępnych miejsc o udziale w Jarmarku osoby zgłaszającej decyduje Organizator.
6. W przypadku wyrażenia przez Organizatora zgody na uczestnictwo osoby zgłaszającej w Jarmarku, formularz zgłoszeniowy traktowany będzie jako umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Jarmarku.

§ 5 TERMIN I ODPŁATNOŚĆ
1. Jarmark Smaku odbędzie się w Bełchatowie, na Placu Wolności w dniu 28 kwietnia 2023 r., tj.
w piątek w godz. 11.00-17.00.
2. Wystawcy uczestniczą w Wydarzeniu bezpłatnie.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, które Uczestnik lub osoby z nim współpracujące wyrządziły osobom trzecim podczas udziału w Jarmarku.
2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za eksponaty i produkty znajdujące się na jego stoisku.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobie Uczestnika Jarmarku oraz osób z nim współpracujących, w szczególności powstałe w czasie montażu, demontażu stoiska
i w czasie trwania Jarmarku oraz powstałe na skutek siły wyższej. Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora nie ulega jakimkolwiek ograniczeniom.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Uczestnika Jarmarku oraz osób z nim współpracujących spowodowane kradzieżą, zniszczeniem przez osoby trzecie lub powstałe na skutek siły wyższej np. pożaru, eksplozji, wichury, zalania wodą.
5. Uczestnik Jarmarku powinien we własnym zakresie zawrzeć umowy ubezpieczenia z tytułu OC oraz na własny koszt i ryzyko ubezpieczyć swoje mienie znajdujące się na terenie Jarmarku (towary handlowe, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy wyposażenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.), zarówno na okres trwania Jarmarku, jak i na okres montażu i demontażu stoisk.
6. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za powierzone mu przez Organizatora na czas Jarmarku stoisko wystawiennicze. W przypadku uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia stoiska wystawienniczego (namiot) Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora odszkodowania: w wysokości 3 000,00 zł brutto za całkowicie zniszczone stoisko oraz w wysokości 500,00 zł brutto za całkowite zniszczenie lub utracenie elementu stoiska.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku
z organizacją, montażem lub demontażem stoiska.

§ 7 ZASADY KORZYSTANIA Z MIEJSC WYSTAWIENNICZYCH
1. W czasie trwania Jarmarku sprzedaż może być prowadzona wyłącznie przez osoby, które zgłosiły się do udziału w Jarmarku i wypełniły formularz zgłoszeniowy.
2. Działalność Uczestnika może być prowadzona wyłącznie w wyznaczonym przez Organizatora miejscu (na Placu Wolności) tj. na stoiskach wystawienniczych zapewnionych przez Organizatora w postaci namiotów. Liczba stoisk jest ograniczona.
3. Uczestnik zobowiązany jest do:
– prowadzenia działalności handlowej w okresie i godzinach wskazanych w § 5,
– przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania Jarmarku,
– odśnieżania powierzchni przed stoiskiem na wypadek opadów śniegu.
4. Uczestnikowi zabrania się:
– prowadzenia działalności na terenie Jarmarku, naruszającej porządek i spokój publiczny, dobre obyczaje i uczucia religijne,
– udostępniania stoiska lub przydzielonego miejsca osobom trzecim bez zgody Organizatora,
– obudowywania i plakatowania powierzchni stoisk wystawienniczych bez zgody Organizatora,
– dokonywania przeróbek w stoisku wystawienniczym, a w szczególności ingerencji w instalację elektryczną i konstrukcję stoiska, używania otwartego ognia, sprzedaży produktów, na które Uczestnik nie posiada stosownych koncesji, zezwoleń lub licencji,
– Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż, sanitarnych oraz ochrony środowiska i ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich naruszenia.
– W celu zachowania porządku oraz prawidłowej organizacji Jarmarku Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do poleceń porządkowych Organizatora. Podczas trwania Jarmarku w sprawach organizacyjnych i porządkowych decyzje podejmuje Organizator.
– Organizator ma prawo wejścia na stoisko handlowe.
– Po zakończeniu sprzedaży Uczestnik musi zwrócić Organizatorowi stoisko wystawiennicze w takim stanie, w jakim je przyjmował.
– Zwrot nastąpi po sporządzeniu pisemnego protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 8 DANE OSOBOWE ORAZ WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU UCZESTNIKÓW JARMARKU
1. Informacje uzyskane od Uczestników zawarte w „formularzach zgłoszeniowych udziału w Jarmarku Smaku” będą wykorzystywane do celów związanych z organizacją Jarmarku w ramach promocji Miasta Bełchatowa, w tym: aktywizacji lokalnych przedsiębiorców oraz do sporządzania zbiorczych zestawień statystycznych i do stworzenia bazy danych Organizatora, który będzie jej administratorem
w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w dalszej części zwane RODO.
2. Organizator jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO w formularzu zgłoszeniowym udziału w Jarmarku.
3. Uczestnik biorący udział w Jarmarku wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych swojego wizerunku, nazwy firmy, znaków towarowych, wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach utrwalonych za pomocą fotografii lub technik audiowizualnych w całości lub we fragmentach, w celach informacyjno-promocyjnych związanych z niniejszym wydarzeniem. Zgoda ta obejmuje
w szczególności takie pola eksploatacji jak foldery reklamowe, ulotki, plakaty, prezentacje, publikację w Internecie – m.in.: na stronach internetowych www.belchatow.pl, i w mediach społecznościowych.
4. Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w pkt. 3 nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Uczestnika Jarmarku.
5. W czasie trwania Jarmarku, Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne poprzez utrwalenie:
1) wizerunku Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Uczestnika osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – Uczestnik jest zobowiązany do pozyskania zgody od tych osób na wykorzystanie wizerunku),
2) znaków towarowych i wzorów przemysłowych prezentowanych na wystawianych produktach/wyrobach.
6. Uczestnika Jarmarku oraz osoby obsługujące stoisko (pracowników, współpracowników, osób towarzyszących) obowiązują także postanowienia niniejszego Regulaminu.
7. Wizerunek osób obecnych/przebywających na terenie Jarmarku może zostać utrwalony przez Organizatora i rozpowszechniony w postaci fotografii lub w materiale wizualnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprzez przystąpienie do udziału w Jarmarku Uczestnik podpisuje oświadczenie o:
– zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Jarmarku,
– zapoznaniu się i akceptacji warunków zawartych w Regulaminie Jarmarku.
2. Regulamin Jarmarku wraz z załącznikiem dostępny jest w Biurze Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad organizacji Jarmarku lub ich odwołania w razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. O zmianach Organizator będzie informował Uczestników telefonicznie.
4. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu stanowić będzie przyczynę rozwiązania przez Organizatora umowy z Uczestnikiem oraz skutkować będzie obowiązkiem natychmiastowego opuszczenia Jarmarku.
5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.