Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Kalendarium wydarzeń

 

szlak rodzinny 3909

 

Poznaj najważniejsze wydarzenia z historii Bełchatowa

 

 

ok. 1500 p.n.e. – najstarsze ślady osadnictwa pochodzące z naszego regionu sięgają okresu tzw. kultury łużyckiej.

XIII-XIV wiek –  powstanie pierwszych osad (m.in. Grocholice, Kaszewice, Wola Mikorska, Myszaki).

1391 rok – pierwsza historyczna wzmianka o Bełchatowie.

XV wiek– Bełchatów we władaniu rodziny Bełchackich herbu Topór.

połowa XVI wieku –  Bełchatów Duży stał się własnością Jana Bełchackiego, Bełchatów Mały –  Małgorzaty Bełchackiej.

1485 rok – podniesienie Grocholic do rzędu miast przywilejem Kazimierza Jagiellończyka (Grocholice od 1977 roku znajdują się w granicach administracyjnych Bełchatowa).

17.04.1617 rok –  dzięki fundacji Mikołaja i Zofii Kowalewskich (herbu Prus III) powstał klasztor franciszkanów.

1737 rok – Franciszek Rychłowski (herbu Nałęcz) – dziedzic Bełchatowa uzyskał przywilej urządzania targów i jarmarków; było to niejednokrotnie równoznaczne z uzyskaniem praw miejskich, gdyż miasta w owym czasie były głównym miejscem wymiany towarowej.

1743 rok – nadanie praw miejskich przez Augusta III Sasa. Franciszek Rychłowski uzyskał formalny przywilej, tj. prawo nazywania Bełchatowa miastem.

1801 rok – Józef Kaczkowski zakłada pierwszą manufakturę włókienniczą w Bełchatowie.

1820 rok – Bełchatów stał się własnością rodziny Kaczkowskich (herbu Świnka) na zasadzie aktu kupna.
 
22.03.1821 rok –  ankieta – opis Bełchatowa, sporządzona przez Leona Kaczkowskiego, a w niej następujące dane: 352 mieszkańców; w mieście znajduje się kościół, bożnica i kirkut, fabryki sukienne, postrzygalnie, folusz, farbiarnie, olejarnia, garbarnia, warsztaty rzemieślnicze (szewcy, krawce, rymarze, kowale i bednarze).  
 
1830 – 1831 –  w czasie powstania listopadowego syn Józefa Kaczkowskiego – Stanisław (poseł na sejm Królestwa Polskiego) jako członek liberalnej opozycji sejmowej (pod przywództwem braci Wincentego i Bonawentury Niemojewskich) miał duży wpływ na wybór dowódców powstania.
Syn Stanisława – 21-letni Ludwik Kaczkowski brał czynny udział w powstaniu. Wstąpił do gwardii ruchomej województwa kaliskiego w stopniu podporucznika i był przez jakiś czas komendantem Sieradza.  

1830 – 1832 – z inicjatywy Stanisława Kaczkowskiego wybudowany został kościół ewangelicki przy dzisiejszej ulicy L. i M. Kaczyńskich.

 

Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Zdjęcie zrobiono przed I wojną światową. Kościół uchwycono od strony dzisiejszego Placu Wolności.Zdjęcie zrobiono przed I wojną światową. Kościół uchwycono od strony dzisiejszego Placu Wolności       Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie

 

1837 rok – konsekracja kościoła ewangelickiego i założenie parafii ewangelickiej.

1843 rok – staraniem Stanisława Kaczkowskiego zawiązane zostało Towarzystwo Szkoły Elementarnej w Bełchatowie, następnie utworzona została szkoła katolicka, która liczyła 172 uczniów wszystkich wyznań.

1847 rok – z chwilą nowego podziału Królestwa Polskiego car Mikołaj I nakazał przywrócić miastom herby. W związku z tym powstał tzw. Album Heroldii, obejmujący herby 455 miast. Był wśród nich i herb Bełchatowa, ustalony na podstawie XVIII-wiecznej pieczęci miejskiej, przedstawiający Adama i Ewę przy drzewie oplecionym przez węża.

1848 rok – założenie pierwszej apteki, której właścicielem był Piotr Cisarzewski.

1852 rok – otwarcie szkoły ewangelickiej, w której uczyło się 148 dzieci z Bełchatowa i najbliższych wiosek.
  
1860 rok – na podstawie zestawienia ludności, sporządzonego przez burmistrza Majewskiego: Żydzi stanowili 76% mieszkańców Bełchatowa, Polacy – 22%, Niemcy – 2%; miasto posiadało rynek i dwie ulice: Piotrkowską i Pabianicką – żadna z nich nie była wybrukowana. Wśród zacniejszych osób burmistrz wymienia: dwóch duchownych katolickich, jednego ewangelickiego, jednego wyznania mojżeszowego, dwóch lekarzy, aptekarza, urzędnika, nauczyciela i organistę.

1863 rok – powstanie styczniowe w regionie bełchatowskim ogłosił Józef Oxiński. W okolicach doszło do kilku potyczek powstańców z Rosjanami, m.in. w miejscowościach Lipy, Kaszewice, Wólka Łękawska. Walczących wspomogli materialnie Kaczkowscy – właściciele Bełchatowa.     
 
1864 rok – kasacja zakonu franciszkańskiego.

10.09.1870 rok – w tym dniu Bełchatów przestał być miastem, jako osada został oddany pod zarząd gminy Bełchatówek.

1876 rok – licytacja majątku Kaczkowskich. Cenny księgozbiór Kaczkowskich trafił do Biblioteki Jagiellońskiej. Kolejnymi właścicielami majątku byli: Ernst Ludendorf, Reinhold Spiller.

1887 rok – przybycie do Bełchatowa rodziny Hellwigów z Tuszyna (bawarczyków z pochodzenia). Henryk Hellwig kupił nieruchomości i ziemie należące do Kaczkowskich. Na terenie majątku  założył browar.
             
1893 rok –  gmina żydowska wybudowała murowaną synagogę przy ul. Ewangelickiej (poźniej 19 Stycznia, obecnie L. i M. Kaczyńskich).

 

Fot. Muzeum Regionalne. Synagoga - okres międzywojenny.Synagoga – okres międzywojenny                                                                                                       Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie

  
1893 rok – utworzenie parafii katolickiej (jej pierwszym proboszczem był ksiądz Leon Zaremba), od tej chwili przez następne 45 lat koegzystowały trzy parafie trzech wyznań i  narodowości.

 

Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Zdjęcie kościoła z murowanym ogrodzeniem zrobiono przed I wojną światową.Zdjęcie kościoła z murowanym ogrodzeniem zrobiono przed I wojną światową                                         Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie

   
1901 rok – powstała pierwsza mechaniczna tkalnia, której właścicielem był Perec Frajtag.

 
1901-1902  – zorganizowanie Ogniowej Straży Ochotniczej  w Bełchatowie.

 

  Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Na zdjęciu budynek Straży Ogniowej Ochotniczej z wieżą dobudowaną w latach 30. XX wieku.Na zdjęciu budynek Straży Ogniowej Ochotniczej z wieżą dobudowaną w latach 30. XX wieku                 Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie

1906 rok – zostało założone Koło Polskiej Macierzy Szkolnej, którego przewodniczącą była Bronisława Hellwigowa.

1914 rok –  w pierwszych miesiącach  I wojny światowej Bełchatów przeżywał kilkakrotną zmianę frontu. W sierpniu 1914 po krótkich walkach pod Borowskimi Górami w miasteczku pojawili się Niemcy. Wyparli ich Rosjanie. Po grudniowych walkach z wojskami austriackimi utracili zajmowane tereny. Przez resztę wojny Bełchatów pozostawał pod okupacją austriacko – węgierską. Przynależał do obwodu piotrkowskiego i zarządzany był przez komendę obwodową w Piotrkowie Trybunalskim – Kreiskommando. 

1915 rok – w mieście powstał jeden z 15 obwodów Polskiej Organizacji Wojskowej przynależny do V Okręgu POW w Piotrkowie Trybunalskim. Do Bełchatowa, jako instruktor POW, przyjeżdżał przyszły prezydent Warszawy Stefan Starzyński.

1.09.1917 rok – rozpoczęło działalność Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne Polskiej Macierzy Szkolnej.

1925 rok – W pierwszych miesiącach niepodległości zapadła uchwała o wyodrębnieniu miasta Bełchatowa. Za zgodą wydziału powiatowego, Bełchatów prowadził od 1921 roku oddzielną gospodarkę finansową, niezależną od gminy Bełchatówek. Uchwałą sejmu w 1925 roku Bełchatów odzyskał prawa miejskie. Liczył w tym czasie 12 ulic, 2770 morgów gruntu i 9200 mieszkańców.

14.01.1937 rok – uchwałą Rady Miejskiej nadano miastu Bełchatów herb, który przedstawia Adama i Ewę przy rajskim drzewku, wokół którego pnia opleciony jest wąż

1939 rok –  W dniach 3-5 września trwała obrona odcinka Księży Młyn – Borowskie Góry – Rozprza przez zgrupowanie płk. Ludwika Czyżewskiego. 6 września do miasta wkroczyły pierwsze oddziały niemieckie. Przez pierwsze pół roku Bełchatów należał do utworzonej 26.10.1939 roku Generalnej Guberni, ale na żądanie miejscowych Niemców został przyłączony do Kraju Warty i znalazł się w rejencji łódzkiej. Granica przebiegała przez Mzurki na wschód od Bełchatowa, wskutek czego został on oddzielony od powiatu piotrkowskiego, a przyłączony do powiatu łaskiego.

1942 rok – w marcu aresztowano pierwszych członków AK, których rozstrzelano w drodze do aresztu, na terenie dzisiejszego boiska Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego.

 

Jan Szelągowski, Jan Tyszka i Zygmunt Kulik - żołnierze Armii Krajowej, rejonu "Bełchatów”Jan Szelągowski, Jan Tyszka i Zygmunt Kulik – żołnierze Armii Krajowej rejonu „Bełchatów”

1942 rok – 11 sierpnia rozpoczęto likwidację bełchatowskiego getta, ponad 5000 Żydów wywieziono do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem i do getta w Łodzi.
 
19.01.1945 rok – wyzwolenie Bełchatowa przez oddziały I Frontu Ukraińskiego. Po przeszło pięcioletniej okupacji miasto liczyło 3,5 tysiąca mieszkańców.

1945 rok – usuwanie zniszczeń wojennych, organizacja od podstaw instytucji administracyjnych i usługowych. Otwarta została nowa szkoła średnia – Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne.
  
1956 rok – utworzenie powiatu bełchatowskiego. Decyzją rady Ministrów ze stycznia 1958 r. Bełchatów awansował do rangi miasta powiatowego. Od tej chwili nastąpił szybki rozwój urbanistyczny samego miasta. Rozpoczęto wiele znaczących inwestycji.

1957 – 1961 – budowa Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. Była to największa inwestycja przemysłowa w tym okresie. Zakłady posiadały nowoczesną tkalnię i przędzalnię, dawały zatrudnienie ponad 2 tys. 300 osobom.

1960 rok – odkrycie złóż węgla brunatnego; w dniu 9.12.1960 roku Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych wykonało otwór badawczy GEO 2 w Piaskach koło Bełchatowa. Następnie wykonano około 60 odwiertów i na tej podstawie zasoby węgla brunatnego złoża “Bełchatów” oszacowano na 2 156 000 000 ton. Prace badawcze wykonał zespół Zakładu Węgli Brunatnych Instytutu Geologicznego pod kierownictwem prof. Edwarda Ciuka.

1975 rok – decyzja rządu o rozpoczęciu budowy Zespołu Górniczo – Energetycznego “Bełchatów”.

1977 rok – włączenie do miasta Binkowa, Grocholic, Politanic, części Dobrzelowa i Domiechowic.

1977 rok – nowy klub sportowy w Bełchatowie GKS „Węgiel Brunatny” – sekcja piłki nożnej; drużyna piłkarska została przejęta ze „Skry”.

1978 (luty) rok  – powstanie Dyskusyjnego Klubu Filmowego.

1979 rok – pierwsze obchody Dni Bełchatowa (25, 26, 27 maja); inicjatorzy: władze miasta i Miejski Dom Kultury.

1980 rok – wydobycie pierwszego węgla.

1981 rok – synchronizacja I bloku energetycznego.

1985 rok –  w siedzibie klubu „Pod kielnią” powstaje Osiedlowy Dom Kultury „Piwnica”.

1986 rok – oddanie do użytku szpitala rejonowego.

 

Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie. Bełchatowski szpital - początek lat 90.Bełchatowski szpital – początek lat 90.                                                                                                Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie

 
1986 rok – Bełchatów miastem prezydenckim; w tym roku Bełchatów przekroczył liczbę 50 tys. mieszkańców; pierwszym prezydentem Bełchatowa został Stanisław Wojtasik.

1988 (grudzień) rok – na mocy uchwały RM przestał istnieć Centralny Okręg Energetyczny, a wchodząca w jego skład Elektrownia Bełchatów uzyskała samodzielność i stała się przedsiębiorstwem użyteczności publicznej.

1989 rok – nadanie bełchatowskiemu szpitalowi imienia Jana Pawła II.
 
1990 (luty) rok – Miejska Rada Narodowa przyjęła rezygnację Stanisława Wojtasika ze stanowiska prezydenta Bełchatowa, powołując jednocześnie na to stanowisko Tomasza Karolaka.

1990 (marzec) rok – minister budownictwa podjął decyzję  o podziale Kombinatu Budowy Elektrowni w Bełchatowie na kilka mniejszych przedsiębiorstw.

 

27.05.1990 rok – pierwsze demokratyczne wybory do Rady Miejskiej w Bełchatowie.

 

19.06.1990 rok – wybór przez Radę Miejską Edwarda Olszewskiego na prezydenta Bełchatowa.

 

11.11.1990 rok – uroczystość powtórnego odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej poległym żołnierzom POW.

1991 rok – do rejestru Stowarzyszeń w Sądzie Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim zostało wpisane Stowarzyszenie Przyjaciół Bełchatowa.

1992 rok – w Bełchatowie mieszka 58 tys. 314 mieszkańców.

1992 rok – powstanie Radia “Bełchatów”.

1992 rok – powstała grupa poetycka “18.05”.

1992 (do połowy 1993 roku) – dworek Olszewskich siedzibą Młodzieżowego Domu Kultury „Ruina” w Bełchatowie.

1992 rok – rozpoczęła działalność Straż Miejska Bełchatowa.

1992 rok – w Bełchatowie powstało Koło Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

1992 rok – Rada Miejska w Bełchatowie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w naszym mieście pierwszej samorządowej przychodni zdrowia.

1992 rok – emisję programów lokalnych rozpoczęła Telewizja Bełchatów.

1992 rok – odbyło się zebranie założycielskie Agencji Rozwoju Regionalnego w Bełchatowie.

1993 (styczeń) rok – Bełchatów przystąpił do Związku Miast Polskich.

1993 rok – Rada Miejska przyznała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Bełchatowa”; tytuł ten otrzymał m.in. łodzianin Apoloniusz Zawilski, autor monografii „Bełchatów i jego historyczne awanse” i żyjący jeszcze żołnierze – Obrońcy Gór Borowskich.

1993 (lipiec) rok – na posiedzeniu zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa powołano Komitet Założycielski bełchatowskiego Muzeum Regionalnego.

 

1994 rok – utworzenie Muzeum Regionalnego.

 

1994 rok – wybór przez Radę Miejską Tadeusza Rozpary na prezydenta Bełchatowa.

1995 (czerwiec) rok – I Miejska Olimpiada Sportowa Dzieci i Młodzieży.

1998 (grudzień)  rok –  Sąd Gospodarczy w Piotrkowie zarejestrował spółkę akcyjną: Kopalnia Węgla Brunatnego “Bełchatów”.

1999 rok – od 1 stycznia przestały funkcjonować Urzędy Rejonowe, ich miejsce zajęły powiaty (w granicach powiatu bełchatowskiego znalazła się gmina Rusiec).

2001 rok – powołane zostaje Porozumienie Lokalnych Ugrupowań Społecznych (PLUS) w skład którego weszły: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne, Organizacja Społeczno – Wychowawcza “Strzelec”, Liga Miejska i Wiejska.

2002  rok – wybory samorządowe; w wyborach do Rady Miejskiej w Bełchatowie wygrała koalicja SLD – UP, w wyborach do Rady Powiatu Ziemia Bełchatowska – PLUS.

2002 (listopad) rok –  w pierwszych bezpośrednich wyborach prezydenckich prezydentem zostaje Marek Chrzanowski (PLUS): wybrano wiceprzewodniczących RM – Dariusz Matyśkiewicz (PLUS) i Piotr Kopek (wybrany z listy SLD, popierany przez Ziemię Bełchatowską).

 

2014 (listopad) rok – wybór Marioli Czechowskiej na prezydenta Bełchatowa.

 

Magistrat

 

2018 (listopad) rok – Mariola Czechowska ponownie została wybrana na prezydenta Bełchatowa.