Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

W konkursie udział wziąć mogą dzieci i młodzież w wielu 6-15 latW konkursie udział wziąć mogą dzieci i młodzież w wielu 6-15 lat

 

Z okazji Dnia Dziecka prezydent Mariola Czechowska zaprasza wszystkich młodych bełchatowian do udziału w konkursie „Miasto Talentów”. Wystarczy nagrać krótki filmik, na którym uczestnik zaprezentuje swój wyjątkowy talent. Na zgłoszenia czekamy do 27 czerwca.

 


Śpiewasz lub grasz na jakimś instrumencie? A może pięknie tańczysz lub malujesz? Lista talentów, jakie drzemią w młodych mieszkańcach Bełchatowa, jest z pewnością długa. By odkryć je wszystkie prezydent Mariola Czechowska ogłasza konkurs „Miasto Talentów”.


Udział w zabawie mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat, którzy chcą pochwalić się swoimi wyjątkowymi umiejętnościami lub uzdolnieniami. Zasady konkursu są proste. Warunkiem uczestnictwa jest nagranie krótkiej, maksymalnie 1-minutowej wideoprezentacji. To nie musi być profesjonalne nagranie. Może to być amatorski, domowy, ale autentyczny filmik. Ważne, aby nie był on poddawany żadnej edycji. Uczestnik nie może dodać do niego żadnych efektów ani dodatkowych dźwięków.


Następnie nagranie wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym w załączniku poniżej artykułyu) należy przesłać mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Na zgłoszenia czekamy do 27 czerwca.


Spośród wszystkich nadesłanych filmów wyłonionych zostanie 15 (po 5 z każdej kategorii wiekowej), które zostaną zaprezentowane na miejskim profilu facebookowym (https://www.facebook.com/belchatow). O tym, kto zwycięży, zdecydują internauci. Wyniki konkursu i nazwiska laureatów zostaną ogłoszone najpóźniej 9 lipca, kiedy to zakończy się internetowe głosowanie.

 

AP

 

Regulamin miejskiego Konkursu filmowego
pn. „Miasto Talentów”

§ 1. Idea Konkursu

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza wszystkich młodych bełchatowian do wzięcia udziału w Konkursie „Miasto Talentów”.

 

Konkurs „Miasto Talentów” ma na celu pobudzenie aktywności artystycznej, prezentację umiejętności lub ujawnienie talentów wśród młodych mieszkańców. Każdy Uczestnik powinien pokazać swoje zdolności w danej dziedzinie (a nie zaprezentować, czym się interesuje).

Jury oceni w prezentacji przede wszystkim talent lub umiejętności Uczestnika, a nie jego wiedzę o wybranym hobby.

Inicjatywa kierowana jest do dzieci, które nie ukończyły 16. roku życia, i chcą zaprezentować swój talent szerszej publiczności.

 

§ 2. Organizator


1. Organizatorem Konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, adres Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną
za przeprowadzenie Konkursu. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 215, tel. 44/ 733 51 63 lub 44/ 733 51 62, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

 

§ 3. Postanowienia ogólne

 

1. Przedmiotem Konkursu jest nagranie filmu prezentującego umiejętności lub talent Uczestnika.
2. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2021 r. i kończy się 9 lipca 2021 r.
3. Konkurs prowadzony jest na oficjalnym profilu Miasta Bełchatów na portalu społecznościowym facebook.com (Miasto Bełchatów), pod adresem URL: https://www.facebook.com/belchatow (zwanym dalej fanpage).
4. Cele Konkursu:
a) popularyzacja i promocja sztuki oraz działań artystycznych w wykonaniu młodych bełchatowian,
b) promowanie twórczych form spędzania wolnego czasu,
c) wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty
i umiejętności,
d) promocja Miasta Bełchatowa i jej mieszkańców,
e) budowanie więzi mieszkańców z miastem.
5. Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com/ (dalej: „Facebook”) ani z nim związany. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

 

§ 4. Uczestnicy Konkursu


1. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających w Bełchatowie. Film konkursowy będzie można zgłaszać w trzech kategoriach:
a) Kategoria I - dzieci w wieku do 6 lat,
b) Kategoria II - dzieci w wieku od 7 do 10 lat,
c) Kategoria III - dzieci w wieku od 11 lat do 15 lat.

 

§ 5. Zadanie i zasady konkursowe

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest zaprezentowanie swoich umiejętności lub talentów,
w formie krótkiego filmu.
2. Film może prezentować śpiew, grę na dowolnym instrumencie, taniec, działania plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba itd.), pokaz umiejętności gry aktorskiej, pokaz sprawności fizycznej, stand up, recytację, iluzję, inne talenty.
3. Czas trwania filmu – to maksymalnie 60 sekund (1 minuta) format .mp4.
4. Film musi być zrealizowany powszechnie dostępnym sprzętem: kamerą, telefonem, tabletem. Film powinien być nakręcony ze statycznego ujęcia i w postaci jednego ujęcia w układzie poziomym.
5. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w realizację wideo (m.in. podkładanie playbacku pod obraz, stosowanie różnych filtrów). Podkład lub akompaniament powinien być własnością Uczestnika.
6. Możliwe jest użycie ścieżki dźwiękowej w filmie, jeśli Uczestnik oświadczy, że jest autorem lub posiada prawo do wykorzystania podkładu bądź akompaniamentu (Formularz zgłoszeniowy/Oświadczenie - stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu).
7. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie wskazanym w § 6 ust. 1 wysłać swój film konkursowy wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym przez rodzica lub opiekuna prawnego Formularzem zgłoszeniowym/Oświadczeniem (stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu) pocztą elektroniczną do Biura Organizatora na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (prawidłowo zgłoszony elektroniczny Formularz musi być opatrzony własnoręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego, a następnie zeskanowany lub sfotografowany).
8. Film należy przesłać zgodnie z § 5 ust. 7 za pomocą serwisu wetransfer.com generując link.
9. W imieniu Uczestnika Konkursu rodzic/opiekun prawny może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
10. Film nie powinien odbiegać od tematu Konkursu.
11. Film nie może być wcześniej nigdzie publikowany i nagradzany.
12. Do Konkursu nie będzie dopuszczony film, którego treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem.

 

§ 6. Terminy

 

1. W ramach poszczególnych etapów Konkurs będzie przebiegał w następujących terminach:
a) 01.06.2021 r. – otwarcie i ogłoszenie Konkursu,
b) 01-27.06.2021 r. – termin nadsyłania prac Konkursowych,
c) 05.07.2021 r. – ogłoszenie prac zakwalifikowanych do II etapu,
d) 05-09.07.2021 r. - głosowanie internetowe,
e) 09.07.2021 r. – wyniki Konkursu.
2. Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie
do dnia 27 czerwca 2021 r. do godz. 23:59 włącznie.
3. Głosowanie internetowe następuje od momentu opublikowania filmu na portalu społecznościowym facebook.com (Miasto Bełchatów) do dnia 09.07.2021 r. do godziny 14:00 włącznie.
4. Lista Laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 9 lipca 2021 r. poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz na profilu Miasta Bełchatowa na portalu społecznościowym facebook.com (Miasto Bełchatów) wygranych filmów konkursowych we wszystkich kategoriach.

 

§ 7. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody 


1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
a) I etap – wybór filmu przez Jury,
b) II etap – głosowanie internetowe na najlepszy film pokazujący talent lub umiejętność Uczestnika Konkursu umieszczony na portalu społecznościowym facebook.com (Miasto Bełchatów).
2. W celu oceny filmu w ramach I etapu Organizator powoła 3-osobowe Jury.
3. Zadaniem Jury będzie:
a) ocena nadesłanego filmu pod względem formalnym,
b) ocena filmu według następujących kryteriów § 7 ust. 4 zakwalifikowanego do udziału
w Konkursie i przejścia do II etapu.
4. Jury oceniać będzie film według następujących kryteriów:
a) umiejętności,
b) pomysłowość i oryginalność,
c) charakteryzacja i strój,
c) film zgodny z tematyką Konkursu.
5. Jury wyłoni 15 filmów finałowych (5 filmów w każdej z wymienionych w § 4 kategorii),
które zostaną zakwalifikowane do II etapu.
6. Decyzja Jury jest ostateczna.
7. W II etapie Konkursu głosowanie internetowe odbędzie się za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook.com (Miasto Bełchatów) do dnia określonego w § 6 ust. 3 i wyłoni 9 laureatów (po 3 w każdej kategorii wymienionych w § 4) z największą liczbą głosów.
8. Głosować może każdy poprzez polubienie filmu (1 lajk = 1 punkt).
9. Laureatom Konkursu, którzy uzyskają największą liczbę punktów, zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce w każdej z trzech kategorii wiekowych.
10. Wszyscy Uczestnicy Konkursu otrzymają gadżet promocyjny Miasta Bełchatowa.
11. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną powiadomieni o terminie i sposobie przekazania nagród.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której Organizator nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda/gadżet przepada.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia bądź odwołania Konkursu
bez podania przyczyny. Niezależnie od tego, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo
do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora. 

 

§ 8. Warunki uczestnictwa i prawa autorskie

 

1. Przystępując do Konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia
i w sposób dobrowolny zgadza się na udział dziecka/podopiecznego na udział
w Konkursie,
b) wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji mailowej lub telefonicznej
od Organizatora,
c) oświadcza, że przysługują Uczestnikowi osobiste i majątkowe prawa autorskie
do zgłoszonego filmu i wyłącznie Uczestnik będzie odpowiedzialny za zgodność z prawem nadesłanego filmu oraz poniesie wszelkie konsekwencje jej wykorzystania przez Organizatora w ramach Konkursu,
d) uzyskał zgodę osób występujących w filmie (lub zgodę rodziców/opiekunów prawnych osób występujących w filmie) na udział w Konkursie oraz że jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób występujących w filmie,
e) film nie narusza prywatności, dóbr osobistych i praw autorskich innych sposób,
f) wyraża zgodę na publikację filmu dziecka/podopiecznego na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach na portalu społecznościowym facebook.com (Miasto Bełchatów), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa, innych materiałach promocyjnych Miasta Bełchatowa,
g) nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora filmu konkursowego na podstawie podpisanego Formularza zgłoszeniowego,
h) udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania z przesłanego filmu na wszystkich polach eksploatacji umożliwiających przeprowadzenie Konkursu, promocji Miasta Bełchatowa, a w szczególności obejmującej uprawnienie do: utrwalania, zwielokrotnienia wszelkimi technikami, wprowadzenia do pamięci komputera, publikacji w materiałach Organizatora,
i) wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika/Laureata utrwalonego w filmie, które wraz z imieniem i nazwiskiem mogą zostać opublikowane w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora w internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.com (Miasto Bełchatów), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do moderowania treści na portalu społecznościowym facebook.com związanych z Konkursem (odpowiedzi, opisów, komentarzy) dodawanych przez Uczestników, jeżeli w odczuciu Organizatora mogą one być sprzeczne z prawem, regulaminem portalu facebook.com, niniejszym regulaminem, dobrymi obyczajami, obrażać uczucia lub prawa innych osób, zawierać treści pornograficzne bądź drastyczne, naruszające interes i dobre imię Organizatora, bądź niezwiązane z Konkursem. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników linków bądź odnośników, czy też adresów URL do innych stron internetowych.
3. Uczestnikami Konkursu są jedynie osoby, które wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane Rozporządzenie 2016/679. Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora wyłącznie do celów prowadzonego Konkursu oraz przekazania nagród. Podanie ww. danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa i odbioru nagrody.
4. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane przez Organizatora w związku z udziałem Uczestników w Konkursie w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.com (Miasto Bełchatów), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
5. Laureaci nagród w Konkursie mogą zostać poproszeni przez Organizatora o dobrowolne wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i głosu Laureata utrwalonego w związku z otrzymaniem nagrody, które wraz z imieniem i nazwiskiem mogą zostać opublikowane w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych przez Organizatora w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach w mediach społecznościowych facebook.com (Miasto Bełchatów), w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa.
6. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku i głosu w celach dokumentacyjnych, promocyjnych i marketingowych, o której mowa powyżej, w § 8 ust. 5 jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w Konkursie, jak również na jego uprawnienie do otrzymania nagrody.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 9. Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że przetwarzając dane osobowe Uczestników miejskiego Konkursu:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
4. Dane osobowe podane w Formularzu zgłoszeniowym Uczestnika Konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uczestniczenia w Konkursie pn. „Miasto Talentów”, przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także promocji Miasta Bełchatowa. Ponadto dane osobowe w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail będą przetwarzane wyłącznie w calach kontaktowych.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w Konkursie i otrzymaniu nagrody.
6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika Konkursu mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,
a także Członkom Komisji Konkursowej na podstawie wydanych upoważnień.
7. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi Konkursu przysługuje:
1) prawo dostępu do treści swoich danych (na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679) – w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679) - w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”) (na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679),
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia2016/679),
5) prawo do przenoszenia danych (na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679),
6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie (art. 21 Rozporządzenia 2016/679).
9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
11. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej miasta www.belchatow.pl.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl