Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Zwycięskie kartki w 2022 roku, po lewej stronie praca Aleksa Marasa, po prawej Hanny Jurowskiej   Zwycięskie kartki w 2022 roku, po lewej stronie praca Aleksa Marasa, po prawej Hanny Jurowskiej

 

Uczniowie podstawówek mają okazję, by sprawdzić swój plastyczny warsztat i wykazać się pomysłowością. Prezydent Mariola Czechowska ogłosiła właśnie konkurs na „Bełchatowską Kartkę Wielkanocną”. Konkursowe prace można przesyłać do 28 lutego. Na autorów najciekawszych czekają nagrody.

 

To już druga edycja tego miejskiego konkursu. – Cieszył się on wówczas dużym zainteresowaniem, wpłynęło sporo prac. Bełchatowianie przygotowali przepiękne i oryginalne kartki. Liczymy, że i tym razem, dzieci wykażą się pomysłowością. Serdecznie zachęcamy do wzięcia w nim udziału – mówi Agnieszka Rogaczewska, dyrektor Wydziału Promocji Kultury i Sportu w bełchatowskim magistracie.

 

Zadanie konkursowe jest proste. Trzeba przygotować wielkanocną kartkę, w której obok akcentów świątecznych, pojawią się także motywy związane z Bełchatowem i jego logiem. Wykorzystać można dowolną technikę plastyczną, np. malowanie, rysowanie, wyklejanie czy wydzieranie. Praca powinna mieć format A4, a także być płaska – tak, by można ją było zeskanować i sfotografować. Udział w konkursie mogą wziąć dzieci mieszkające w Bełchatowie. Przewidziane są dwie kategorie wiekowe: klasy I-III i klasy IV-VIII.

 

Na projekty czekamy do 28 lutego. Można je przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do biura organizatora, tj. do Wydziału Promocji Kultury i Sportu (ul. Kościuszki 15, I piętro, pokój 23 oraz 215). Praca konkursowa na odwrocie musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora, dodać też należy klasę i szkołę, do której uczęszcza. Trzeba też pamiętać, aby dołączyć kompletnie i prawidłowo wypełniony przez rodzica lub opiekuna formularz zgłoszeniowy (oświadczenie). Można go pobrać poniżej, podobnie jak regulamin konkursu.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 7 marca na miejskiej stronie i miejskim fanpage. Dodatkowych informacji o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 44 733 51 35, lub 44 733 51 62.

 

ADA

 

Plakat promujący konkurs

 

 

Regulamin Miejskiego Konkursu Plastycznego

„Bełchatowska Kartka Wielkanocna” - druga edycja

 

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w miejskim konkursie plastycznym pn. „Bełchatowska Kartka Wielkanocna” - druga edycja zwanym w dalszej treści Regulaminu konkursem.
2. Zwycięski projekt kartki zostanie oficjalną Kartką Wielkanocną Prezydenta Miasta Bełchatowa.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lutego 2023 r. i kończy się 7 marca 2023 r.
przy czym prace konkursowe można składać do 28 lutego 2023 r.
4. Cele konkursu:
a) promocja Miasta Bełchatowa i jego walorów wśród młodych bełchatowian;
b) promocja logo Miasta Bełchatowa;
c) promocja twórczości najmłodszych mieszkańców Bełchatowa;
d) budowanie więzi młodych mieszkańców Bełchatowa z miastem;
e) popularyzowanie polskich tradycji świątecznych wśród lokalnej społeczności.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

§ 2. Organizator
1. Organizatorem konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, adres: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,
97-400 Bełchatów.
2. Organizator wyznacza Wydział Promocji Kultury i Sportu jako komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu. Wydział Promocji Kultury i Sportu mieści się w Urzędzie Miasta Bełchatowa, przy ul. Kościuszki 15, pokój nr 23, tel. 44/ 733 51 35 lub 44/ 733 51 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i w dalszej treści zwany jest Biurem Organizatora.

 

§ 3. Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do dzieci zamieszkujących Miasto Bełchatów. Prace mogą zgłaszać uczniowie klas I-III (I kategoria) i IV-VIII (II kategoria) szkół podstawowych z terenu Miasta Bełchatowa.

 

§ 4. Terminy

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.02.2023 r.
2. Zgłoszenie należy wysłać, zgodnie z § 5 pkt 4-6 w terminie do 28.02.2023 r.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Miasta Bełchatowa (m.in. strony www.belchatow.pl, fanpage'u Miasta Bełchatowa) nie później niż 7.03.2023 r.

 

§ 5. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa

1. Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprojektowanie i samodzielne wykonanie projektu kartki wielkanocnej dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie). Projekt kartki ma nawiązywać do motywów /walorów Miasta Bełchatowa i jego logo w połączeniu z akcentami wielkanocnymi.
2. Projekt kartki powinien być płaski - należy uwzględnić techniczne możliwości jej sfotografowania i/lub zeskanowania.
3. Autorem kartki zgłoszonej do Konkursu może być tylko jedna osoba.
4. W imieniu Uczestnika konkursu rodzic/opiekun prawny może złożyć tylko jedno zgłoszenie.
5. Format pracy to A4.
6. Prace konkursowe wraz z kompletnie i prawidłowo wypełnionym przez rodzica
lub opiekuna prawnego Formularzem Zgłoszeniowym/Oświadczeniem zwanym dalej formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 do Regulaminu) należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do 28.02.2023 r. do Biura Organizatora:

Wydział Promocji Kultury i Sportu
ul. Kościuszki 15 (I piętro, pok. 23, 215),
97-400 Bełchatów

7. Praca konkursowa powinna być podpisana na odwrocie strony imieniem i nazwiskiem Uczestnika konkursu oraz klasą i szkołą, do której uczęszcza.
8. Praca konkursowa nie powinna odbiegać od tematu konkursu.
9. Praca konkursowa nie może być wcześniej nigdzie publikowana i nagradzana.
10. Do konkursu nie będzie dopuszczona praca konkursowa, której treść w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i jest sprzeczna z obowiązującym prawem i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń oraz usunięcia zgłoszeń Uczestników, których działania są niezgodne z niniejszym Regulaminem.
12. Przystępując do konkursu rodzic/opiekun prawny Uczestnika oświadcza, że:
a) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i w sposób dobrowolny zgadza się na udział dziecka/podopiecznego na udział w konkursie,
b) nie narusza prywatności, dóbr osobistych i praw autorskich innych osób,
c) wyraża zgodę na publikację pracy konkursowej dziecka/podopiecznego na oficjalnej stronie internetowej miasta www.belchatow.pl, na miejskich profilach na portalu społecznościowym www.facebook.pl (Miasto Bełchatów),
w Miejskim Biuletynie Informacyjnym Miasta Bełchatowa, innych materiałach promocyjnych Miasta Bełchatowa,
d) nie będzie dochodził żadnych roszczeń finansowych z tytułu publikacji i rozpowszechniania przez Organizatora pracy konkursowej na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego.
13. Uczestnikami konkursu są osoby, które złożyły prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.
14. Dane Uczestników w zakresie imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane
przez Organizatora w związku z udziałem Uczestników w konkursie na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
15. Wizerunek jak również wypowiedzi (głos) Laureatów konkursu wraz z podaniem imienia i nazwiska mogą zostać opublikowane/udostępnione przez Organizatora, w celach dokumentacyjnych, promocyjnych miasta – na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
16. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej w pkt 14 i 15 jest dobrowolne i nie wpływa na udział Uczestnika w konkursie, jak również na jego uprawnienie do otrzymania nagrody.
17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

 

§ 6. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Organizator po zakończonym naborze prac konkursowych powoła 3-osobowe jury tj. przewodniczącego jury oraz członków.
2. Jury przy ocenie zgłoszonej do konkursu pracy będzie brać pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność z tematyką konkursu,
b) walory artystyczne pracy,
c) oryginalność i kreatywne podejście do tematu konkursu,
d) ogólne wrażenie estetyczne pracy.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu
bez podania przyczyny. Niezależnie od tego, Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do: unieważnienia, przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora.
4. Laureatom konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce.
5. Jury konkursu może podjąć decyzję o przyznaniu wyróżnień, a także
o nieprzyznaniu nagród lub innym ich podziale.
6. Decyzja jury jest ostateczna.
7. Lista Laureatów, którzy wyrazili zgodę na udostepnienie danych osobowych
w zakresie imienia i nazwiska wraz ze wskazaniem kategorii wiekowej Uczestnika podana zostanie do publicznej wiadomości. Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 7.03.2023 r. poprzez zamieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Miasta Bełchatowa www.belchatow.pl oraz na profilu Miasta Bełchatowa na portalu społecznościowym www.facebook.pl nagrodzonych prac konkursowych we wszystkich kategoriach.
8. Autorzy nagrodzonych prac konkursowych zostaną powiadomieni o terminie
i sposobie przekazania nagród.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody
z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

 

§ 7. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję,
że przetwarzając dane osobowe Uczestników miejskiego konkursu pn. „Bełchatowska Kartka Wielkanocna”:
1. Administratorem danych osobowych Uczestnika konkursu jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UMlub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1,97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 16.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., (ePUAP) na adres: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/ SkrytkaESP, oraz pisemnie – Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.
4. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym Uczestnika konkursu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych, w celu uczestniczenia w konkursie pn. „Bełchatowska Kartka Wielkanocna”, przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, a także promocji Miasta Bełchatowa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych równoznaczne jest z brakiem możliwości udziału w konkursie.
6. Odbiorcą danych osobowych Uczestnika konkursu mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w ramach porozumień o współadministrowaniu, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora danych w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, a także Członkom Komisji Konkursowej na podstawie wydanych upoważnień.
7. Dane osobowe Uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi konkursu przysługuje:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
3) prawo do żądania usunięcia danych,
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
9. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
11. Dane osobowe Uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na stronie internetowej miasta www.belchatow.pl.

 

Regulamin konkursu na kartkę wielkanocną

Formularz zgłoszeniowy - konkurs na kartkę wielkanocną

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl