Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowi zespół ekspertów w zakresie lokalnej polityki wobec problemów alkoholowych. Działa w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy m.in.:

  • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
  • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 3 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
  • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie przyjmuje wnioski o leczenie osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie Miasta Bełchatowa.

Wnioski o leczenie można składać:

w Urzędzie Miasta Bełchatowa,

ul. Kościuszki 1, pok. Nr 410, III piętro

w dniach i godzinach:

– poniedziałek, środa, czwartek 7:30 – 15:30,

– wtorek 8:00 – 18:00,

– piątek 7:30 – 13:30.

Kontakt: Bożena Radzicka, telefon: 44 733 52 09.

Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu można skierować wobec osoby, która w związku ze swoją choroba alkoholową:

• powoduje rozkład życia rodzinnego,

• powoduje demoralizację nieletnich,

• systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny,

• uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny.

Szczegółowe informacje dotyczące leczenia dostępne w załącznikach.