Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Święty Jan Paweł II Patron Miasta Bełchatowa

Now@ szkoła

logotypy

Realizatorem Projektu jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie.

Wartość projektu to 725 283,74 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 616 491,17 zł, ze środków Budżetu Państwa – 58 022,71 zł.

Projekt realizowany w okresie 1.11.2018 r. – 30.06.2020 r. obejmuje 363 uczniów kl. I-VIII
i 13 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi
w Bełchatowie, którzy zamieszkują w rozumieniu przepisów KC i uczą się/pracują na terenie województwa łódzkiego.

Cel główny to poprawa jakości i warunków prowadzenia edukacji w Szkole Podstawowej
nr 8 im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie oraz przygotowania jej uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku edukacyjno-zawodowym.

Główne rezultaty, to:
1.Liczba 272 uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu,
2.Liczba 13 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu,
3.Liczba 1 szkoły, w której pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
4.Liczba 1 szkoły wykorzystującej sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Zadania, to:
1.Realizacja kół zainteresowań oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego i przedsiębiorczości oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
2.Wyposażenie pracowni przyrodniczych i matematycznych oraz realizacja szkoleń dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki z zakresu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,
3.Realizacja kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych prowadzonych metodą eksperymentu kształtujących kompetencje kluczowe matematyczno-przyrodnicze uczniów,
4.Wyposażenie w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania i utworzenie wewnątrzszkolnej sieci bezprzewodowej wraz z realizacją kół zainteresowań rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów,
5.Doposażenie w pomoce do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii wraz z realizacją zajęć logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych
i wyrównawczych z języka polskiego w ramach kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami i młodszymi.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (do pobrania)

Regulamin (do pobrania)

Dokumentacja do przedmiotowego postępowania znajduje się pod adresem: http://www.e-bip.pl/Start/12535/PublicOrder/20918

BENEFICJENT PROJEKTU

Miasto Bełchatów

REALIZATOR PROJEKTU
Szkoła Podstawowa nr 8, im. Jana Brzechwy z oddziałami integracyjnymi w Bełchatowie

BIURO PROJEKTU
SP nr 8 im. Jana Brzechwy, os. Dolnośląskie 112 A, 97-400 Bełchatów, pok. nr 28, e-mail: podstawowa8@wp.pl, tel. (44) 632 22 06