Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Na podstawie art. 802 kpc w zw. z art. 928 kpk ustanowiono kuratora procesowego w osobie Szymona Karpia do zastępowania w
Sądzie Rejonowym w Bełchatowie nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Mariusza Kowalskiego z wniosku Bogdana Kowalskiego z
udziałem Andrzeja Kowalskiego, Marioli Pokory, Mariusza Kowalskiego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Kowalskim w sprawie Sygn. akt. INs 351/20.
Wniosek i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora procesowego, aż do chwili
zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie informuje, iż w związku z remontem i przebudową budynku żłobka, rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona w terminie od 1 marca do 31 maja 2021 roku tylko dla dzieci altualnie uczęszczających do żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronie żłobka http://www.zlobekbelchatow.szkolnastrona.pl, w zakładce: dokumenty/do pobrania/dokumenty rekrutacyjne oraz w żłobku.

Rekrutacja nowych dzieci do żłobka, nabór od stycznia 2022 roku, odbędzie się w późniejszym terminie, o czym będziemy informować na bieżąco.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz.1378) oraz art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638) oraz Uchwały Nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021.
2. Celem konsultacji jest poznanie i zebranie opinii od organizacji pozarządowych oraz podmiotów
działalności pożytku publicznego w granicach ich działalności statutowej, na temat zapisów zawartych w projekcie Programu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.
5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
6. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku Rady Miejskiej w Bełchatowie.
7. Propozycje, uwagi, opinie można składać pisemnie w okresie trwania konsultacji społecznych na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bełchatowa (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 1, pok. 3 budynek „B”) lub drogą elektroniczną na adres: inzynieria@um,belchatow.pt.
8. Niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.
9. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie Protokolu i zamieszczone w wymienionych
w ust. 8 miejscach, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa.
11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta Bełchatowa.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bełchatowa.
8 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa.

Całość dokumentu dostępna w załączniku.

 

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

podaję do publicznej wiadomości

informację o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.

Zawiadamiam

o wyłożeniu w dniach 10 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r. do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi - www.lodzkie.pl, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - www.bip.lodzkie.pl, menu „Komunikaty i informacje" oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminach objętych projektem uchwały, za pośrednictwem wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

W/w projekt uchwały jest do wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w pokoju nr 414 od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 – 16.00.

Uwagi do projektu uchwały, może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej projektem uchwały. Uwagi wnosi się na piśmie. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.), opatrzone:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  2. podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

publiczne pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie 21 dni od dnia wyłożenia tj. do dnia 2 marca 2021 r. projektu uchwały do publicznego wglądu i jego umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Łódzkiego.

Uwagi złożone po upływie w/w. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Przy rozpatrywaniu uwag dotyczących wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego uwzględnia sięszczególne właściwości nieruchomości lub prowadzonej na niej działalności, które istotnie utrudnią prowadzenie na niej gospodarki łowieckiej, albo - w przypadku objęcia nieruchomości obwodem łowieckim - spowodują konieczność zaprzestania lub istotnego ograniczenia prowadzenia na niej dotychczasowej działalności. W związku z powyższym należy wskazać przyczynę wniesienia uwagi dotyczącej wyłączenia nieruchomości z obwodu łowieckiego. Jednocześnie należy przedstawić dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością.

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazuje w załączeniu obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 1204,2020, znak: AB.6740.8.6.2020.5.PTK.MBk_dla inwestycji pn.
I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie, od kilometra 0+000,00 do kilometra 0+438,19 o długości 405 metrów, II. Rozbudowa drogi powiatowej nr P1933E ul. Okrzei w Bełchatowie, o długości 106,56 metrów, w zakresie:

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie[ ]491 kB

P r o t o k ó ł

sporządzony dnia 5 listopada 2020 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

 

Dnia 21 października 2020 roku zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa(Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

Zarządzenie wraz z projektem uchwały zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa w dniu 21 października 2020 roku. Załącznikami do niniejszego zarządzenia były szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023 oraz formularz konsultacji społecznych.

Konsultacje odbyły się od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku. Konsultacjom nadano formę przyjmowania opinii i uwag do Programu na piśmie lub drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza – możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa - www.belchatow.pl, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej - www.belchatow.bip.gov.pl oraz w budynku Urzędu Miasta.

Opinie należało złożyć do Wydziału Spraw Społecznych w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1), przesłać drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Bełchatowa lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna opinia
do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

 

Bełchatów, 2020-11-05

Załączniki:
Download this file (P r o t o k ó ł do konsultacji.doc)Protokół[ ]33 kB

P r o t o k ó ł

sporządzony dnia 5 listopada 2020 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok.

 

Dnia 21 października 2020 roku zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych ( Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok.

Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa w dniu ogłoszenia konsultacji społecznych. Załącznikiem do niniejszego zarządzenia był projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok oraz formularz konsultacji społecznych.

Konsultacje odbyły się od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku.

Konsultacjom nadano formę przyjmowania opinii i uwag do projektu w/w Programu na piśmie z wykorzystaniem formularza – możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa : www.belchatow.pl.

Opinie należało złożyć do Wydziału Spraw Społecznych w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 410 ) lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna opinia
do powyższego projektu Programu ze strony organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z treścią w/w zarządzenia konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach z uwagi na to, iż zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych.

 

Bełchatów, 2020-11-05.

Załączniki:
Download this file (P r o t o k ó ł  do konsultacji - Program profilaktyki.doc)Protokół[ ]33 kB

P r o t o k ó ł

sporządzony dnia 5 listopada 2020 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

 

Dnia 21 października 2020 roku zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych ( Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Załączniki:
Download this file (protokol.doc)Protokół[ ]34 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2021 rok. Głównym celem Programu jest rozwój systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, dostosowanego do zmieniających się potrzeb oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom używania alkoholu, w szczególności zjawisku przemocy w rodzinie. Cele szczegółowe przyczyniające się do osiągnięcia celu głównego to: ograniczenie wpływu ryzykownego i szkodliwego spożywania alkoholu oraz uzależnienia od alkoholu na funkcjonowanie rodzin, ograniczanie szkód zdrowotnych wynikających ze spożywania alkoholu, wzmocnienie instytucjonalne realizatorów Programu oraz podniesienie poziomu kompetencji profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, profilaktyka uzależnień i problemów związanych ze spożywaniem alkoholu.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii, uwag lub propozycji mieszkańców Miasta dotyczących ww. Programu z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego. Konsultacje mają charakter ogólnomiejski i odbędą się w okresie od 21 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązkiem gminy jest opracowanie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2023 stanowi realizację dyspozycji ustawowej. Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności, dostępności i profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Punktem wyjścia do opracowania przedmiotowego dokumentu była diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Bełchatowa. Pozwoliło to na identyfikację najbardziej istotnych problemów dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz potrzeb.
            Wyznaczono działania konieczne do podjęcia w zakresie profilaktyki i informowania opinii publicznej, interwencji w przypadku już zaistniałej przemocy, pomocy osobom doznającym przemocy oraz oddziaływań na sprawców przemocy. Każde z tych działań zostało przypisane konkretnym organizacjom i instytucjom odpowiedzialnym za jego realizację. Wskazano również źródła finansowania działań wynikających z Programu oraz opisano przewidywane zasady sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl