Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Informacja o wyniku przetargu

 

W dniu 26.07.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości oznaczonych:

1. działką nr 18/9 w obrębie 12 m. Bełchatowa o pow.0,3441 ha. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 414 778,14 zł (w tym 23% VAT). Komisja ustaliła, iż do dnia
21 lipca 2021 r. na w/w nieruchomość wadium w określonej wysokości nie wpłaciła żadna osoba. Wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;

2. działką nr 82/1 w obrębie 11 m. Bełchatowa o pow.0,1626 ha. Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 165 998,34 zł (w tym 23% VAT). Komisja ustaliła, iż do dnia
21 lipca 2021 r. na w/w nieruchomość wadium w określonej wysokości nie wpłaciła żadna osoba. Wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;

3. działkami nr 421/1 i 421/2 w obrębie 19 m. Bełchatowa o pow. 0,0600 ha.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 51 660,00 zł (w tym 23% VAT). Komisja ustaliła, iż do dnia 21 lipca 2021 r. na w/w nieruchomość wadium w określonej wysokości nie wpłaciła żadna osoba. Wobec powyższego przetarg zakończył się wynikiem negatywnym;

Załączniki:
Download this file (Informacja.pdf)Informacja.pdf[ ]242 kB

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 23.07.2021r. w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 odbył się pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej działką nr 25/19
w obrębie 02 m. Bełchatowa o pow.0,7069 ha. W związku z zapłatą wadium w terminie do 19.07.2021 r. do przetargu została dopuszczona jedna osoba.
Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 345 630,00 zł (w tym 23% VAT). W przetargu została osiągnięta cena 350 000,00 zł (w tym 23% VAT). Kandydatem na nabywcę został Eko-Region Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bawełnianej 18, 97-400 Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Informacja.pdf)Informacja.pdf[ ]160 kB

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

Nazwa programu: „Program MALUCH + 2021”

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 332 960,00 zł
Całkowita wartość zadania: 416 200,00 zł

 


Zakres rzeczowy zadania:


Remont i wyposażenie jednej sali oraz doposażenie pionu żywienia. Do usług remontowych dla 15 miejsc opieki zaliczono: remont pomieszczenia dla grupy dziecięcej – szatnia (malowanie pomieszczenia), łazienka (malowanie pomieszczenia i wymiana wyposażenia łazienki), bawialnia (gipsowanie i malowanie ścian).


W pionie żywienia uwzględniono malowanie kuchni podręcznej – rozdzielni.


Do wyposażenia 15 miejsc opieki zaliczono: meble i wyposażenie dodatkowe, sprzęt RTV, zabawki i pomoce dydaktyczne. Doposażenie pomieszczeń pionu żywienia w m.in. profesjonalne urządzenia gastronomiczne do obróbki cieplnej, mechanicznej, naczynia i przybory kuchenne, art. stołowe, urządzenia chłodnicze.

 

logotypy

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) obwieszcza:
w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
BRILLOILIES.HOBBIESBERDOGS.BR
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 17.05.2021 r. Zarządu
Województwa Łódzkiego, w imieniu i na rzecz którego występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Michał Rej, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania „Budowa
odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji", tj.:

Całość obwieszczenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1463 kB

Ustanowiono Szymona Karpia - pracownika Sądu Rejonowego w Bełchatowie kuratorem procesowym dla nieznanego z miejsca pobytu: Marka Milczaka zam. ul. Skocka 23 62-100 Wągrowiec w sprawie IC 89/21 z powództwa Bożeny Milczak przeciwko Markowi Milczakowi, Gminie Miastu Bełchatów o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.

 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora procesowego, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Załączniki:
Download this file (sad_pismo.pdf)Pismo[ ]50 kB

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski zawiadamia że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Rogala,
z dnia 25.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi oznaczonej jako 1 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bełchatowie” w zakresie:

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]194 kB

Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały" w Bełchatowie osobiście do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.

Załączniki:
Download this file (SKM_C25821052809050.pdf)Zarządzenie 133/2021[ ]292 kB

Żłobek Miejski "Jaś i Małgosia" w Bełchatowie informuje, iż w związku z remontem i przebudową budynku żłobka, rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona w terminie od 1 marca do 31 maja 2021 roku tylko dla dzieci altualnie uczęszczających do żłobka.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne do pobrania na stronie żłobka http://www.zlobekbelchatow.szkolnastrona.pl, w zakładce: dokumenty/do pobrania/dokumenty rekrutacyjne oraz w żłobku.

Rekrutacja nowych dzieci do żłobka, nabór od stycznia 2022 roku, odbędzie się w późniejszym terminie, o czym będziemy informować na bieżąco.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i poz.1378) oraz art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2019 r. poz. 2020) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638) oraz Uchwały Nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Bełchatowa w roku 2021.
2. Celem konsultacji jest poznanie i zebranie opinii od organizacji pozarządowych oraz podmiotów
działalności pożytku publicznego w granicach ich działalności statutowej, na temat zapisów zawartych w projekcie Programu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
3. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Konsultacje odbywać się będą w okresie od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.
5. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu uwag do Urzędu. Uwagi nadesłane po terminie mogą zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
6. Konsultacje przebiegać będą zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku Rady Miejskiej w Bełchatowie.
7. Propozycje, uwagi, opinie można składać pisemnie w okresie trwania konsultacji społecznych na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia, w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bełchatowa (Urząd Miasta, ul. Kościuszki 1, pok. 3 budynek „B”) lub drogą elektroniczną na adres: inzynieria@um,belchatow.pt.
8. Niniejsze Zarządzenie wraz z załącznikami zamieszczone będzie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Bełchatowa /www.belchatow.pl/.
9. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie Protokolu i zamieszczone w wymienionych
w ust. 8 miejscach, nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.
10. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa.
11. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla władz Miasta Bełchatowa.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Bełchatowa.
8 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz podanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa.

Całość dokumentu dostępna w załączniku.

 

P r o t o k ó ł

sporządzony dnia 5 listopada 2020 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

 

Dnia 21 października 2020 roku zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa(Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosiła konsultacje społeczne dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

Zarządzenie wraz z projektem uchwały zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa w dniu 21 października 2020 roku. Załącznikami do niniejszego zarządzenia były szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023 oraz formularz konsultacji społecznych.

Konsultacje odbyły się od dnia 21 października 2020 roku do dnia 4 listopada 2020 roku. Konsultacjom nadano formę przyjmowania opinii i uwag do Programu na piśmie lub drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza – możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa - www.belchatow.pl, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej - www.belchatow.bip.gov.pl oraz w budynku Urzędu Miasta.

Opinie należało złożyć do Wydziału Spraw Społecznych w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1), przesłać drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Bełchatowa lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna opinia
do Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023.

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

 

Bełchatów, 2020-11-05

Załączniki:
Download this file (P r o t o k ó ł do konsultacji.doc)Protokół[ ]33 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl