Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa, z dnia 29.12.2022r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „rozbudowa drogi gminnej nr 101761E ulicy Kasztanowej oraz budowie ulicy dojazdowej (bez nazwy) pomiędzy ulicą Kasztanową a ulicą Jesienną wraz z budową odwodnienia oraz odejść kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej w Bełchatowie" w zakresie:


- rozbudowy drogi gminnej,
- budowy chodników,
- budowy zjazdów,
- budowy odejść kanalizacji sanitarnej,
- budowy odejść kanalizacji deszczowej,
- budowy odwodnienia,


Wykaz działek, na których planuje się przeprowadzić inwestycję:
Działki istniejącego pasa drogowego znajdujące się w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji (nie podlegające podziałowi): powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. ewid. 15, dz. nr ewid.: 87/34, 87/32, 87/33, 87/31, 109/4, 109/6, 88/6, 89/6, 90/6, 91/6, 92/6, 93/13, 93/24, 87/24, 88/3, 89/3, 90/3, 91/3, 92/3, 93/8, 93/19.


Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji w całości przechodzące pod pas drogowy: powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. ewid. 15, dz. nr ewid.: 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1, 117/1, 118/1, 119/1.
Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału: powiat bełchatowski, m.Bełchatów, obr. ewid. 15, dz. nr ewid.: 11! (111/1*, 111/2), 112 (112/1*, 112/2), 113 (113/1*, 113/2), 114 (114/1*, 114/2), 115 (115/1*, 115/2), 116 (116/1*, 116/2), 117 (117/1*, 117/2), 118 (118/1*, 118/2), 119 (119/1*, 119/2).

Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, niezbędne dla: budowy tymczasowych obiektów budowlanych, rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych, budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, budowy i przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, budowy lub przebudowy innych dróg publicznych, budowy lub przebudowy zjazdów: powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 15, dz. nr ewid.: 109/6, 93/24, 119 (119/1*), 118 (118/1*), 116 (116/1*), 90/6, 89/6, 115 (115/1*), 114 (114/1*), 112 (112/1*), 109/4, 87/32, 87/34, 87/24, 91/3, 92/3, 90/3, 89/3, 88/3, 113 (113/1*), 117 (117/1*), 93/19.

(Oznaczenia: przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową).


Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdza się projekt podziału nieruchomości. Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, niniejsze zawiadomienie doręcza się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Zgodnie z art. Ild ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,z dniem niniejszego zawiadomienia nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem tego zakazu jest nieważna. Zgodnie z art. 18 ust. Je ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie lecz nie później niż niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

 

Informuję, że można zapoznać się z w/w wnioskiem o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz załączonymi do niego materiałami i dokumentami i składać ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie (ul. Pabianicka 26, 97-400 Bełchatów, pokój nr A26, tel. 44 635-86-41) w godzinach urzędowania (pon., śr-pt. godz. 7- 1530, wt. godz. 730-1800).
Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Skan dokumentu dostępny jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ogloszenie17.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]135 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl