Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Informacja o wyniku przetargu w załączeniu

Załączniki:
Download this file (Informacja.pdf)Informacja.pdf[ ]173 kB

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazuje w załączeniu zawiadomienie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji nr 1171.2021, znak: AB.6740.8.9.2021.5.BM.MK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi oznaczonej jako 1 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie:


• rozbudowy jezdni,
• budowy chodników,
• budowy ścieżki rowerowej oraz pieszo- rowerowej
• przebudowy oraz budowy zjazdów indywidualnych i publicznych,
• przebudowy przepustów drogowych,
• budowy odcinków kanalizacji deszczowej,
• budowy oświetlenia ulicznego,
• przebudowy sicie energetycznej i telekomunikacyjnej,
• rozbiórki budynku w kolizji z inwestycją.


Działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji wymagające zatwierdzenia projektów podziału (poszerzenie pasa drogowego): powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Dolne, dz. nr ewid.: 186 (186/1*, 186/2), 27 (27/1*, 27/2), powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Górne, dz. nr ewid.: 755/2 (755/5*, 755/6), 170/3 (170/6*, 170/8), 130/11 (130/12*, 130/13), 127/11 (127/12*, 127/13), powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 410 (410/1*, 410/2), 447 (447/1*, 447/2), 449 (449/1*, 449/2), 451 (451/1*,451/2 ), 455 (455/1*, 455/2), 457 (457/1*, 457/2), 459 (459/1*, 459/2), 462 (462/1*, 462/2), 458 (458/1*, 458/2), 460 (460/1*, 460/2), 461 (461/1*, 461/2), 404 (404/1*, 404/2), 402 (402/1*, 402/2), 401 (401/1*, 401/2), 400 (400/1*, 400/2), 231 (231/1*, 231/2), 230 (230/1*, 230/2), 229 (229/1*, 229/2), 228 (228/1*, 228/2).

Działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, z których korzystanie będzie ograniczone: powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Dolne, dz. nr ewid.: 182/2, 183/5, 184/5, 185, 186 (186/2), 170/2, 27 (27/2),
powiat bełchatowski, gm. Bełchatów, obr. Zdzieszulice Górne, dz. nr ewid.: 170/2, 627/1, 627/2, 130/11 (130/13), powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 20, dz. nr ewid.: 86, 87, powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz, nr ewid.: 410 (410/2), 414/2, 420, 424/1, 425/1, 402 (402/2), 233. Działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji, w całości przechodzące pod pas drogowy: powiat bełchatowski, m. Bełchatów, obr. 22, dz. nr ewid.: 463, 411, 413, 415/1, 415/2, 417, 419, 421, 427, 429, 431, 433, 435, 403, 232. (Oznaczenia: przed nawiasem podano nr dzialki ulegającej podziałowi, w nawiasie z gwiazdką nr działki po podziale przeznaczonej pod inwestycję drogową).

Zarządzenie Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu, sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa w związku z planowanym meczem piłki nożnej w dniu 16 października 2021 r. o godzinie 15:00 przy ul. Sportowej 3 w Bełchatowie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XII/92/07 z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2007 r. Nr 295, poz. 2653) zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/122/07 z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/07 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na określonym obszarze miasta Bełchatowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2008 r. Nr 13, poz. 168) oraz w związku z pismem Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie z dnia 5 października 2021 r. znak L. dz. Zw-513/149/3/21/MŚ zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z meczem piłki nożnej o Mistrzostwo eWinner II Ligi pomiędzy drużynami GKS Bełchatów - KKS 1925 Kalisz, który odbędzie się w dniu 16 października 2021 r. o godzinie 15:00 w Bełchatowie przy ul. Sportowej 3, na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie w celu zapewnienia porządku publicznego podczas meczu piłki nożnej, posiadającego status imprezy masowej o podwyższonym ryzyku wprowadza się czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w placówkach handlowych i zakładach gastronomicznych posiadających adres w Bełchatowie przy ul. 1 Maja na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Sportowej oraz przy ul. Generała Czyżewskiego, na odcinku od ul. Targowej do ul. Północnej.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w §1 obowiązuje na 2 godziny przed rozpoczęciem meczu, w trakcie jego trwania i kończy się po upływie 1 godziny od zakończenia meczu.

§ 3. Zarządzenie o wprowadzonym zakazie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatowa najpóźniej w dniu poprzedzającym
mecz objęty zakazem.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Protokół sporządzony dnia 12 października 2021 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2027.

Dnia 5 października 2021 roku zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa (Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLIX/437/14 z dnia 28 sierpnia 2014 roku) Prezydent Miasta Bełchatowa ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2027.
Zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatowa oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta Bełchatowa w dniu 5 października 2021 roku. Załącznikami do niniejszego zarządzenia były szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2027, formularz konsultacji społecznych oraz projekt ww. Strategii.
Konsultacje odbyły się od dnia 5 października 2021 roku do dnia 11 października 2021 roku. Konsultacjom nadano formę przyjmowania opinii i uwag do Programu na piśmie lub drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularza – możliwego do pobrania ze strony internetowej Miasta Bełchatowa - www.belchatow.pl, ze strony Biuletynu Informacji Publicznej www.belchatow.bip.gov.pl oraz w budynku Urzędu Miasta.
Opinie należało złożyć do Punktu Obsługi Klienta w okresie trwania konsultacji (Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1), przesłać drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Bełchatowa lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęła żadna opinia do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2027.
Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie.

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji społecznych..pdf)Protokół z konsultacji społecznych[ ]350 kB

Rada Miejska dn. 26 sierpnia 2021 r. podjęła Uchwałę nr XXXVI/265/21 w sprawie zamiaru połączenia Filii nr 2 oraz Filii nr 3 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie z Biblioteką Główną Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie. 

Załączniki:
Download this file (Uchwała Rady Miejskiej-1.pdf)Uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/265/21[ ]1336 kB

Beneficjent: Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów

Nazwa programu: „Program MALUCH + 2021”

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa
Wartość dofinansowania: 332 960,00 zł
Całkowita wartość zadania: 416 200,00 zł

 


Zakres rzeczowy zadania:


Remont i wyposażenie jednej sali oraz doposażenie pionu żywienia. Do usług remontowych dla 15 miejsc opieki zaliczono: remont pomieszczenia dla grupy dziecięcej – szatnia (malowanie pomieszczenia), łazienka (malowanie pomieszczenia i wymiana wyposażenia łazienki), bawialnia (gipsowanie i malowanie ścian).


W pionie żywienia uwzględniono malowanie kuchni podręcznej – rozdzielni.


Do wyposażenia 15 miejsc opieki zaliczono: meble i wyposażenie dodatkowe, sprzęt RTV, zabawki i pomoce dydaktyczne. Doposażenie pomieszczeń pionu żywienia w m.in. profesjonalne urządzenia gastronomiczne do obróbki cieplnej, mechanicznej, naczynia i przybory kuchenne, art. stołowe, urządzenia chłodnicze.

 

logotypy

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, na podstawie art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.) oraz art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) obwieszcza:
w formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
BRILLOILIES.HOBBIESBERDOGS.BR
Zawiadomienie
Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U z 2021 r., poz. 735) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu prowadzone jest, na wniosek z dnia 17.05.2021 r. Zarządu
Województwa Łódzkiego, w imieniu i na rzecz którego występuje na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Michał Rej, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w ramach zadania „Budowa
odcinka ul. Przemysłowej z włączeniem do projektowanej obwodnicy wschodniej w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji", tj.:

Całość obwieszczenia dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]1463 kB

Ustanowiono Szymona Karpia - pracownika Sądu Rejonowego w Bełchatowie kuratorem procesowym dla nieznanego z miejsca pobytu: Marka Milczaka zam. ul. Skocka 23 62-100 Wągrowiec w sprawie IC 89/21 z powództwa Bożeny Milczak przeciwko Markowi Milczakowi, Gminie Miastu Bełchatów o ustalenie nieistnienia stosunku najmu.

 

Pozew i inne pisma wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora procesowego, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby, uprawnionej do jej zastępowania.

Załączniki:
Download this file (sad_pismo.pdf)Pismo[ ]50 kB

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Starosta Bełchatowski zawiadamia że na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Rogala,
z dnia 25.03.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

„Budowa drogi oznaczonej jako 1 KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Bełchatowie” w zakresie:

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]194 kB

Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 7 im. Krasnala Hałabały" w Bełchatowie osobiście do dnia 14 czerwca 2021 roku do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 14 czerwca 2021 roku do godziny 15:30.

Załączniki:
Download this file (SKM_C25821052809050.pdf)Zarządzenie 133/2021[ ]292 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl