Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021 – 2023. Konsultacje polegać będą na wyrażeniu opinii, uwag lub propozycji mieszkańców Miasta dotyczących ww. Programu z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego. Konsultacje mają charakter ogólnomiejski i odbędą się w okresie od 21 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązkiem gminy jest opracowanie oraz realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bełchatowa na lata 2021-2023 stanowi realizację dyspozycji ustawowej. Zadaniem Programu jest wprowadzenie w życie szerokiego spektrum działań mających na celu zarówno zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko przemocy w rodzinie jak i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności, dostępności i profesjonalizmu służb społecznych w udzielaniu pomocy osobom doznającym przemocy rodzinnej, a także w podejmowaniu odpowiednich działań wobec sprawców. Punktem wyjścia do opracowania przedmiotowego dokumentu była diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Miasta Bełchatowa. Pozwoliło to na identyfikację najbardziej istotnych problemów dotyczących przeciwdziałania przemocy oraz potrzeb.
            Wyznaczono działania konieczne do podjęcia w zakresie profilaktyki i informowania opinii publicznej, interwencji w przypadku już zaistniałej przemocy, pomocy osobom doznającym przemocy oraz oddziaływań na sprawców przemocy. Każde z tych działań zostało przypisane konkretnym organizacjom i instytucjom odpowiedzialnym za jego realizację. Wskazano również źródła finansowania działań wynikających z Programu oraz opisano przewidywane zasady sprawozdawczości ze zrealizowanych zadań.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  Celem głównym Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i budowanie partnerskich relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi poprzez podniesienie jakości oraz zwiększenie zakresu współpracy sektora pozarządowego z Miastem. Program ma na celu w szczególności: zwiększenie aktywności bełchatowian w celu pełniejszego zaspokajania działań na rzecz mieszkańców Miasta; wzmocnienie potencjału oraz pozycji organizacji pozarządowych; stworzenie warunków do powstawania inicjatyw i podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych lub ogółu mieszkańców; integrację podmiotów realizujących zadania publiczne; współpracę z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu polityk (strategie, programy, plany) na możliwie wczesnym etapie ich powstawania.

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że istnieje możliwość przyjęcia przez poszczególne podmioty  osób skazanych do wykonywania w 2021 roku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Podmioty, które mogą zgłaszać zapotrzebowanie na osobę/y do wykonywania ww. prac, to m.in:

  1. Szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto Bełchatów;
  2. Spółki Miejskie (tj. m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” Sp. z o.o., Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "BTBS" Sp. z o.o, Miejski Zakład Komunikacji "MZK" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o., EKO REGION Sp. z o.o.);
  3. Jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa (tj. m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka”, Straż Miejska, Miejskie Centrum Sportu, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego);
  4. Fundacje, Stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje pożytku publicznego działające na terenie Miasta Bełchatowa - niosące pomoc charytatywną.

Przyjmowanie zapotrzebowania na osobę/y do wykonywania prac  odbywa się w terminie do dnia 13.10.2020 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 – wzór karty zgłoszeniowej w załączeniu.

Poniżej szczegóły na temat obowiązków  podmiotów przyjmujących osoby skazane do pracy:

a) przyjęcie osoby skazanej - skierowanej przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczenie go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny (przy przydziale pracy uwzględnia się wiek skazanego, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje);

b) zapoznanie skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie odpowiednim dla wykonywanej pracy;

c) zapewnienie skazanemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego na danym stanowisku pracy;

d) przydzielenie skazanemu pracy w wymiarze godzin określonym w orzeczeniu sądu i dokonanie podziału godzin pracy na dni w sposób odpowiadający organizacji wykonywanej pracy. Przy ustalaniu godzin pracy, w miarę możliwości, uwzględnia się prośbę skazanego. Czas pracy skazanego, który nie pozostaje w stosunku pracy, nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Na wniosek skazanego czas ten może być przedłużony do 12 godzin.

Skazanemu pozostającemu w stosunku pracy przydziela się pracę, którą może on wykonywać w czasie niewykonywania zatrudnienia.

Pozostałe wytyczne i obowiązki  pozostające po stronie podmiotów, wynikają z  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r., Nr 98, poz. 634).

Realizując obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezydent Miasta Bełchatowa - w oparciu o przesłane przez podmioty  zapotrzebowania na osobę/y do wykonywania prac społecznie użytecznych - wyznaczy podmioty, w których skazani w 2021 roku mogą odbywać karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną.  

Załączniki:
Download this file (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa.doc[ ]32 kB

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy  z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363) Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazuje w załączeniu obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji zamiennej  i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 941.2020.znak: AB.6740.8.4.2020.5.TP dla inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze w zakresie:
- rozbudowy ul. Zamoście wraz z usunięciem kolizji,
- budowy zjazdów na posesje,
- budowy chodnika po stronie północnej,
- budowy ścieżki rowerowej po stronie południowej,
- przebudowy przejazdu kolejowego,
- przebudowy ul. Zalesie i ul. Pod Górami,
- budowy sieci kanalizacji deszczowej,
- budowy odwodnienia rozbudowanej ulicy,
- budowy odejść kanalizacji deszczowej w ulice boczne i odejść w kierunku posesji do granic pasa drogowego,
- rozbudowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z budową 20 słupów oświetleniowych oraz usunięciu dotychczasowych 3 słupów energetycznych z linią napowietrzną oraz zabudowy i słupa energetycznego z żerdzi wirowanej.

Całość do przeczytania w skanie dokumentu w załączniku.

Załączniki:
Download this file (ogloszenie_www.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]244 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie. Oferty należy składać: w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska, adresu zwrotnego oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail) z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 im. Akademia Bolka i Lolka w Bełchatowie osobiście do dnia 18 września 2020 roku do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie ul. Kościuszki 1 (pokój nr 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 18 września 2020 roku do godziny 15:30.

Starosta Bełchatowski zawiadamia o wydaniu postanowienia nr 531.2020 znak: AB:6740.8.5.PTk.MBk z dnia 27.08.2020 o wydłużeniu do 30.09.2020 r., na wniosek Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 26.08.2020 r. terminu na usunięcie nieprawidłowości w projekcie budowalnym złożonym wraz z wnioskiem z dnia 04.05.2020 r. uzupełniony przez inwestora w dniu 04.06.2020 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „I. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Kopeckiego do ul. Okrzei w Bełchatowie. II Rozbudowa drogi powiatowej – ul. Okrzei w Bełchatowie.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenie_1.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego [ ]2416 kB

Protokół sporządzony dnia 24 sierpnia 2020 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]25 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Protokół sporządzony dnia 30 lipca 2020 roku na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]32 kB

Protokół sporządzony dnia 30 lipca 2020 r. na okoliczność przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Załączniki:
Download this file (Protokół.pdf)Protokół.pdf[ ]29 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl