Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bl. 101 – na części działek nr 644/1, 644/2, 645/1, 645/2 obręb 12 Miasta Bełchatowa o pow. około 3.000 m2.

Prezydent Miasta Bełchatowa działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815, 2020) ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej w pasie drogowym na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu tj. na prowadzenie parkingu strzeżonego na os. Dolnośląskim – wjazd z ul. Wojska Polskiego w rejonie bloku 201 – na terenie działki Nr 556/1 obręb 12  Miasta Bełchatowa o  pow. 2.300 m2.

Zarządzenie Nr 384/2019 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki:
Download this file (Zarządzenie 384_2019.pdf)Zarządzenie 384/2019[ ]271 kB

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Bełchatowa.

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, że istnieje możliwość przyjęcia przez poszczególne podmioty  osób skazanych do wykonywania w 2020 roku nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej orzeczonej w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.

Podmioty, które mogą zgłaszać zapotrzebowanie na osobę/y do wykonywania ww. prac, to m.in:

 1. Szkoły i przedszkola prowadzone przez Miasto Bełchatów,
 2. Spółki Miejskie (tj. m.in. Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej „PGM” Sp. z o.o., Bełchatowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego "BTBS" Sp. z o.o, Miejski Zakład Komunikacji "MZK" Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „PEC” Sp. z o.o., EKO REGION Sp. z o.o.);
 3. Jednostki organizacyjne Miasta Bełchatowa (tj. m.in.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Żłobek Miejski „Jaś i Małgosia”, Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka”, Straż Miejska, Miejskie Centrum Sportu, Miejskie Centrum Kultury, Muzeum Regionalne, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego);
 4. Fundacje, Stowarzyszenia i inne instytucje lub organizacje pożytku publicznego działające na terenie Miasta Bełchatowa - niosące pomoc charytatywną.

Przyjmowanie zapotrzebowania na osobę/y do wykonywania prac  odbywa się w terminie do dnia 15.10.2019 r. do godz. 15:30 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1, pok. nr 412 (III piętro) – wzór karty zgłoszeniowej w załączeniu.

Poniżej szczegóły na temat obowiązków  podmiotów przyjmujących osoby skazane do pracy:

 1. a) przyjęcie osoby skazanej - skierowanej przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczenie go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny (przy przydziale pracy uwzględnia się wiek skazanego, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje);
 2. b) zapoznanie skazanego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie odpowiednim dla wykonywanej pracy;
 3. c) zapewnienie skazanemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianego na danym stanowisku pracy;
 4. d) przydzielenie skazanemu pracy w wymiarze godzin określonym w orzeczeniu sądu i dokonanie podziału godzin pracy na dni w sposób odpowiadający organizacji wykonywanej pracy. Przy ustalaniu godzin pracy, w miarę możliwości, uwzględnia się prośbę skazanego. Czas pracy skazanego, który nie pozostaje w stosunku pracy, nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Na wniosek skazanego czas ten może być przedłużony do 12 godzin.

Skazanemu pozostającemu w stosunku pracy przydziela się pracę, którą może on wykonywać w czasie niewykonywania zatrudnienia.

Pozostałe wytyczne i obowiązki  pozostające po stronie podmiotów, wynikają z  Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości  z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r., Nr 98, poz. 634).

Realizując obowiązek wynikający z § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, Prezydent Miasta Bełchatowa - w oparciu o przesłane przez podmioty  zapotrzebowania na osobę/y do wykonywania prac społecznie użytecznych - wyznaczy podmioty, w których skazani w 2020 roku mogą odbywać karę ograniczenia wolności oraz pracę społecznie użyteczną.  

Załączniki:
Download this file (Karta zgłoszeniowa.doc)Karta zgłoszeniowa.doc[ ]32 kB

W dniach 2-16 września 2019 r. w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1 (pok. 402) przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na rok szkolny 2019/2020. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkole jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających uzyskanie dochodów przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego
z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Wzór wniosku dostępny jest w każdej szkole oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa.

Prawo do pomocy materialnej przysługuje zamieszkałym na terenie Bełchatowa (bez względu na miejsce pobierania nauki):

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów służb społecznych do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • pochodzącym z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż 528,00 zł miesięcznie

(informacja za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

Stypendium przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Wniosek mogą złożyć:

 • rodzice lub opiekunowie prawni
 • pełnoletni uczeń
 • dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków.

 

Obowiązek informacyjny wnioskodawcy

Wnioskodawca (rodzic/prawny opiekun dziecka, pełnoletni uczeń) jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa o ustaniu przyczyn, które mają wpływ na przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wymagane dokumenty - dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 • z tytułu umowy zlecenia – umowa,
 • odcinek emerytury/ renty lub aktualna decyzja ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,
 • decyzja dotyczące dodatku mieszkaniowego,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej,

(w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2014 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),

 • dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych
  z pracy dorywczej).

 

Stypendium szkole może być przydzielane w formie:

1/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdami na zielone szkoły, wycieczki szkolne, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2/pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (m.in. zakup książek, zeszytów, pomocy szkolnych, stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego, plecaka itp.)

3/całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie lub internacie.

Propozycja realizacji ww. form dostępna jest w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Bełchatów oraz w Wydziale Oświaty UM Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, pok. 402.

Dokumentowanie wydatków:

 1. Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
 2. Dokumentami tymi są rachunki, faktury i inne dowody wpłaty związane z wydatkami.

Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku oraz dołączenie stosownych zaświadczeń potwierdzających wystąpienie zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć :

 • rodzice/ prawni opiekunowie ucznia
 • pełnoletni uczeń,
 • dyrektorzy szkół, kolegiów, ośrodków.

 

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku jest wystąpienie zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym są np. :

 • śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
 • wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu,
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica/opiekuna,
 • klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny ucznia,
 • inne zdarzenia nagłe, pogarszające sytuację materialną rodziny utrudniające dostęp do edukacji.

 

Zasiłek może być przyznany raz dla jednego zdarzenia losowego.

Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego.

Zasiłek przyznawanych i rozliczany jest w formach określonych dla stypendium szkolnego.

Pani Mariola Czechowska Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konkursy na ww. placówkę oświatową.

 

Oferty wraz z elektronicznymi kopiami dokumentów wymaganych jako załączniki można składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /umbelchatow/UM lub/umbelchatow/SkrytkaESP, podpisując kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem zaufanym (liczy się data wpływu do Urzędu) z zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 19 sierpnia 2019 roku do godziny 1530.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Bełchatowa. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. Informacji w zakresie ww. konkursu udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta w Bełchatowie (III piętro, pokój 403, tel. 44 733-51-73).

Załączniki:
Download this file (zarzadzenie_254_2019.pdf)Zarządzenie 254_2019[ ]286 kB

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) Starostwo Powiatowe w Bełchatowie przekazuje w załączeniu obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego o wydaniu decyzji i zatwierdzeniu projektu oraz udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 605.2019, znak: AB.6740.8.1.2019.5.MBk.TP dla inwestycji pn. "Rozbudowa ul. Zamoście w Bełchatowie wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji oraz przebudową przejazdu kolejowo-drogowego linii Piotrków Tryb. - Zarzecze w zakresie:

Całość tekst poniżej w załączniku, w postaci skanu.

Załączniki:
Download this file (mariola_obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]252 kB

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie informuje, że w próbkach wody pobranych w dn. 7.06.2019 w ramach kontroli wewnętrznej z sieci wodociągu Parzniewice stwierdzono podwyższoną wartość mikroorganizmów. Co za tym idzie zaleca się, aby wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków należy gotować przez min. 2 min. a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

 

Zalecenie na terenie miasta Bełchatowa dotyczy wyłącznie ul. Górnej posesje nr 3, 7 i 25.

 

Więcej informacji dostępne są w załączniku.

Załączniki:
Download this file (komunikat-1.pdf)komunikat [ ]684 kB

Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego informuje, że uchwałą nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na 28 lipca 2019 roku w godz. 8-18.

 

W załączniku przedmiotowa uchwała wraz z terminarzem wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.

 

 

 

 

 

Załączniki:
Download this file (Uchwała Nr 2_2019-1.pdf)Uchwała [ ]642 kB
Download this file (Terminarz.pdf)Terminarz [ ]1002 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl