Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Form stypendium jest kilka. Wśród nich m.in. refundacja zakupu książek, pomocy naukowych czy udziału w zajęciach Form stypendium jest kilka. Wśród nich m.in. refundacja zakupu książek, pomocy naukowych czy udziału w zajęciach

 

Od 1 września bełchatowski magistrat będzie przyjmował wnioski o stypendium socjalne. Czas na złożenie dokumentów mija 15 września. Można się także ubiegać o zasiłki szkolne. W tym przypadku nabór trwa przez cały rok.

 

 

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Dodatkowe środki na wydatki związane z edukacją otrzymać mogą uczniowie, wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (do ukończenia realizacji obowiązku nauki) oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych (do ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia). Kolejny warunek, który trzeba spełniać, to miejsce zamieszkania i kryterium dochodowe. Ze stypendium mogą skorzystać mieszkańcy Bełchatowa, u których miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie przekracza 528,00 zł miesięcznie. Pod uwagę brana jest informacja za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

 

Gdzie, kiedy i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Nabór rusza 1 września. Na złożenie dokumentów rodzice lub opiekunowie prawni, pełnoletni uczniowie, a także dyrektorzy szkół, kolegiów i ośrodków mają czas do 15 września. Wniosek trzeba dostarczyć do bełchatowskiego magistratu (ul. Kościuszki 1) wraz z wymaganymi zaświadczeniami. Mowa o dokumentach potwierdzających uzyskane dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, np.:

 • zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia netto,
 • z tytułu umowy zlecenia – umowa,
 • odcinek emerytury/ renty lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego,
 • zaświadczenie lub decyzje MOPS o wysokości świadczeń (zasiłki stałe, okresowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rodzinne,
 • decyzję dotyczącą dodatku mieszkaniowego,
 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej (w przypadku działalności opodatkowanej podatkiem dochodowy od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zeznanie podatkowe za 2019 rok lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o liczbie miesięcy, w których działalność była prowadzona),
 • dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyrok sądowy, ugoda sądowa, zaświadczenie od komornika, oświadczenie),
 • dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego,
 • każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina (np. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych
  z pracy dorywczej).

 

W jakiej formie będzie przyznawane stypendium?

Form udzielenia stypendium jest kilka. Po pierwsze można uzyskać całkowitą lub częściową refundację kosztów udziału w edukacyjnych zajęciach pozaszkolnych, w tym w lekcjach języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych i innych poszerzających wiedzę i zainteresowania dziecka. Można jest otrzymać w formie dofinansowania wycieczek, wyjazdów na zieloną szkołę, spektaklach teatralnych, a także pomocy materialnej przy zakupie podręczników oraz pomocy szkolnych.  

 

Stypendyści mogą również otrzymać wsparcie w postaci pomocy rzeczowej na zakup m.in. książek, zeszytów, pomocy szkolnych, a nawet plecaka czy stroju na zajęcia wychowania przedszkolnego. Z kolei bełchatowianie, którzy uczą się poza granicami miasta, mogą skorzystać z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z dojazdami czy zakwaterowaniem w bursie lub internacie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji form stypendiów dostępne są w miejskich szkołach podstawowych oraz w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa (ul. Kościuszki 1, po. 402, tel. 44 733 51 72).

 

Trzeba pamiętać, że stypendia będą wypłaca jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Mowa o rachunkach, fakturach, imiennych dowodach wpłaty (np. w przypadku opłaty za czesne, bursę lub internat), umowach sprzedaży, zaświadczeniach organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub pełnoletniego ucznia.  

 

Zasiłek szkolny. Kto i kiedy może się o niego ubiegać?

Przez cały rok przyjmowane są z kolei wnioski o tzw. zasiłek szkolny, o który ubiegać się można w związku z trudną sytuacją materialną, wywołaną zdarzeniem losowym, np. chorobą, wypadkiem czy śmiercią jednego z rodziców. W tym przypadku dochody członków rodziny nie będą brane pod uwagę. Do wniosku trzeba natomiast dołączyć stosowne zaświadczenia, które potwierdzą zaistniałą sytuację. Wszystkie dokumenty trzeba złożyć nie później niż przed upływem dwóch miesięcy od wystąpienia danej sytuacji. Zasiłek może być przyznany tylko raz dla jednego  zdarzenia losowego. O wypłatę tych środków mogą się ubiegać rodzic, opiekun prawny, dyrektor placówki oraz uczeń, który ukończył osiemnasty rok życia.

 

Dodatkowych informacji dotyczących stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego udzielają pracownicy Wydziału Oświaty w bełchatowskim magistracie – pod numerem telefonu 44 733 51 72.

 

ADA

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl